Uchwała nr II/7/2010Rady Powiatu w Lipniez dnia 10 grudnia 2010w sprawie: wstąpienia Pana Krzysztofa Grzywińskiego w miejsce wygasłego mandatu radnego Janusza DobrosiaNa podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 176 poz. 1190) w zw. z Uchwałą Nr I/2/2010 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Lipnie Janusza Dobrosia z dnia 2 grudnia 2010 roku

Uchwała nr II/7/2010
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 10 grudnia 2010


w sprawie: wstąpienia Pana Krzysztofa Grzywińskiego w miejsce wygasłego mandatu radnego Janusza Dobrosia

Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 176 poz. 1190) w zw. z Uchwałą Nr I/2/2010 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Lipnie Janusza Dobrosia z dnia 2 grudnia 2010 roku


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Stwierdza się, że w miejsce wygasłego mandatu radnego Janusza Dobrosia z listy nr 5, oznaczonej nazwą Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 1, wstępuje Pan Krzysztof Grzywiński, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności.


§2. O wstąpieniu radnego postanawia się powiadomić wyborców w okręgu wyborczym nr 1 w sposób zwyczajowo przyjęty.


§3. Uchwałę doręcza się zainteresowanemu, Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu we Włocławku.


§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady


Dariusz Kłobukowski

metryczka


Opublikował: Aneta Ofmańska (16 grudnia 2010, 13:59:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3159