Uchwała nr 172/2008Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 9 grudnia 2008zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok.Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźn. zm.1), art. 165 i 188 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.2).

Uchwała nr 172/2008
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 9 grudnia 2008


zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok.

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźn. zm.1), art. 165 i 188 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.2).


Uchwała nr 67/2007

Zarząd Powiatu

uchwala się co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XVI/104/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok ze zm.1 wprowadza się następujące zmiany:

1/ Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a;§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób

zwyczajowo przyjęty.

Piotr Wojciechowski ..........................

Janusz Kalinowski .............................

Tomasz Woźnicki...............................

Jarosław Poliwko ...............................
U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 172/2008 z dnia 9 grudnia 2008 rok


WYDATKI


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Ulegną zwiększeniu wydatki związane z opłatą za licencje programu oraz za wykonane badania okresowe pracowników, zmniejszeniu ulegną wydatki za wykonane remonty i wydatki na świadczenia wynikające z przepisów bhp w Starostwie Powiatowym.


Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup artykułów niezbędnych do wykonania remontów oraz wydatki na uczestnictwo pracowników jednostki w szkoleniach resortowych, zmniejszeniu ulegają wydatki za zużyta energię oraz na zakup usług.


Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zwiększeniu wydatki na zakup usług i podróży służbowych, zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

W Zespole Szkół w Skępem ulegają zwiększeniu wydatki na opłaty za zużyta energię oraz na zakup licencji, zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.

W Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą ulegają zwiększeniu wydatki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli i wydatki na wykonanie przeglądów pojazdów oraz opłaty pocztowe. Zmniejszeniu ulegają wydatki na regulowanie opłat oraz wydatki rzeczowe.


Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Ulegają zwiększeniu wydatki na zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontów oraz wydatki za wykonane remonty. Zmniejszeniu ulegają wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych oraz opłatami.


Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Jednostka dokonuje regulacji wydatków finansowanych z krajowych środków publicznych wynikających ze sposobu księgowania każdego wydatku projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki “Dobra Kadra – Sukces Urzędu”.

Ponadto ulegają zwiększeniu wydatki na zakup usług remontowych, zmniejszeniu ulegają wydatki związane z regulowaniem opłat.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – pomoc materialna dla uczniów

Ulegają zwiększeniu wydatki na zakup materiałów i usług oraz wydatki związane z uczestnictwem pracowników w szkolenia i za odbyte podróże służbowe. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup usług i pomocy dydaktycznych. Zmiany podyktowane są analizą wykonania wydatków za 11 miesięcy roku budżetowego 2008.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Jednostka dokonuje regulacji wydatków finansowanych z krajowych środków publicznych wynikających ze sposobu księgowania każdego wydatku projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – VI Sympozjum Naukowe “Edukacja medialna, młodzież, wartości – nieuczesanych myśli kilka”.


Dział 926 – kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 – pozostała działalność

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów, zaś zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup usług.


Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.Piotr Wojciechowski ..........................

Janusz Kalinowski .............................

Tomasz Woźnicki...............................

Jarosław Poliwko ...............................

metryczka


Opublikował: Aneta Ofmańska (11 sierpnia 2009, 14:03:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2522