Uchwała nr 165/2008Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 13 listopada 2008w sprawie: przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski Na podstawie § 4 Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/111/2008 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 24 stycznia 2008 roku

Uchwała nr 165/2008
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 13 listopada 2008


w sprawie: przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski

Na podstawie § 4 Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/111/2008 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 24 stycznia 2008 roku


Zarząd Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala się wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski w wysokości:

  1. Ewa Juszczyk - 10 % przysługującego wynagrodzenia zasadniczego

  2. Leszek Statkiewicz - 8 % przysługującego wynagrodzenia zasadniczego

  3. Agnieszka Skoczylas - 10 % przysługującego wynagrodzenia zasadniczego

  4. Paweł Śliwiński - 8 % przysługującego wynagrodzenia zasadniczego

  5. Anna Mielczarek - 10 % przysługującego wynagrodzenia zasadniczego

  6. Janina Płukis - 10 % przysługującego wynagrodzenia zasadniczego


§ 2. Dodatek przyznaje się na okres od 1 września 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Aneta Ofmańska (28 stycznia 2009, 09:49:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3922