Uchwała nr 158/2008Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 17 października 2008w sprawie: przystąpienia i realizacji projektu “Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą z terenu byłego województwa włocławskiego w latach 2008-2010” Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.  984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z  2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 ) oraz art. 70 a Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. ( t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674, zm: z 2006r. Nr 170 poz. 1218, . Nr 220 poz. 1600, z 2007r. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176 poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, z 2008r. Nr 247 poz. 1821, Nr 145 poz. 917

Uchwała nr 158/2008
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 17 października 2008


w sprawie: przystąpienia i realizacji projektu “Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą z terenu byłego województwa włocławskiego w latach 2008-2010”

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.  984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z  2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 ) oraz art. 70 a Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. ( t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674, zm: z 2006r. Nr 170 poz. 1218, . Nr 220 poz. 1600, z 2007r. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176 poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, z 2008r. Nr 247 poz. 1821, Nr 145 poz. 917


Zarząd Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:§1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Lipnowskiego do realizacji projektu “Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą z terenu byłego województwa włocławskiego w latach 2008-2010” w ramach działania 9.4 “Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego w 85 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% ze środków jednostek samorządu terytorialnego.


§2. Wyraża się zgodę na wniesienie finansowego wkładu własnego ustalonego w umowie dwustronnej z liderem projektu tj. Powiatem Radziejowskim.


§3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu w Lipnie.


§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Aneta Ofmańska (28 stycznia 2009, 09:41:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3447