Uchwała nr 162/2008Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 7 listopada 2008w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2008 rokNa podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźn. zm.1), art. 165 i 188 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.2).

Uchwała nr 162/2008
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 7 listopada 2008


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźn. zm.1), art. 165 i 188 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.2).


Zarząd Powiatu

uchwala się co następuje:§ 1. W uchwale Nr XVI/104/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok ze zm.1 wprowadza się następujące zmiany:

1/ Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 1;

Kwotę dochodów 37 818 070 zł zastępuje się kwotą 37 853 176

2/ Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a;

Kwotę wydatków 39 877 855 zł zastępuje się kwotą 39 912 961 zł

3/ Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2008 zgodnie z załącznikiem 3.

Kwotę dochodów 6 059 846 zł zastępuje się kwotą 6 094 952 zł

Kwotę wydatków 6 059 846 zł zastępuje się kwotą 6 094 952 zł

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób

zwyczajowo przyjęty.


Piotr Wojciechowski ..........................

Janusz Kalinowski .............................

Tomasz Woźnicki...............................

Jarosław Poliwko ...............................U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 162/2008 z dnia 7 listopada 2008 rokuI . DOCHODY

Plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 35 106 i zamknie się kwotą 37 853 176

Planowane dochody ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 17 124

Ulegną zwiększeniu dochody z tytułu dotacji celowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 października 2008 r. z przeznaczeniem na zapłatę należności za wykonanie rozgraniczenia i podziału działek zajętych pod drogi powiatowe.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75045 – komisje poborowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 18 zł

Ulegną zmniejszeniu dochody z tytułu dotacji celowych na zadanie własne powiatu zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 października 2008 r.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 18 000

Ulegną zwiększeniu dochody z tytułu dotacji celowych na zadanie własne powiatu zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 października 2008 r. z przeznaczeniem na realizację
II. WYDATKI

Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 35 106 i zamknie się kwotą 39 912 961 zł

Planowane wydatki ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 17 124

Ulegną zwiększeniu wydatki z tytułu usług z przeznaczeniem na zapłatę należności za wykonanie rozgraniczenia i podziału działek zajętych pod drogi powiatowe.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75045 – komisje poborowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 18 zł

Ulegną zmniejszeniu wydatki w związku ze zmniejszeniem wpływów dotacji celowych na zadanie własne powiatu zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 października 2008 r.


Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Ulegają zwiększeniu wydatki na szkolenia pracowników. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup energii.


Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Ulegają zwiększeniu wydatki na wykonanie bieżących remontów oraz wydatki związane z zakupem usług i za udział w szkoleniach pracowników szkoły. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup usług, pomocy dydaktycznych oraz wydatki nie zaliczane d wynagrodzeń.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Ulegają zwiększeniu wydatki z przeznaczeniem na udzielenie pomocy rzeczowej wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę świadczeń.


Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds orzekania o niepełno sprawności

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 18 000 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki związane z ponoszeniem kosztów realizacji zadań orzeczniczych przez powiatowe zespoły ds orzekania o niepełnosprawności, w tym wydatki na wynagrodzenia pracowników i orzeczników.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.Piotr Wojciechowski ..........................

Janusz Kalinowski .............................

Tomasz Woźnicki...............................

Jarosław Poliwko ...............................

metryczka


Opublikował: Aneta Ofmańska (26 listopada 2008, 13:32:26)

Ostatnia zmiana: Aneta Ofmańska (26 listopada 2008, 14:01:22)
Zmieniono: Dodano załączniki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2945