Uchwała nr 160/2008Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 28 października 2008w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok.Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźn. zm.1), art. 165 i 188 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.2).

Uchwała nr 160/2008
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 28 października 2008


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok.

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźn. zm.1), art. 165 i 188 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.2).


Zarząd Powiatu

uchwala się co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XVI/104/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok ze zm.1 wprowadza się następujące zmiany:


1/ Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 1;

Kwotę dochodów 37 721 450 zł zastępuje się kwotą 37 818 070

2/ Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a;

Kwotę wydatków 39 781 235 zł zastępuje się kwotą 39 877 855 zł

3/ Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2008 zgodnie z załącznikiem 3.

Kwotę dochodów 6 053 860 zł zastępuje się kwotą 6 059 846

Kwotę wydatków 6 053 860 zł zastępuje się kwotą 6 059 846 zł

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób

zwyczajowo przyjęty.


Piotr Wojciechowski ..........................

Janusz Kalinowski .............................

Tomasz Woźnicki...............................

Jarosław Poliwko ...............................

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 160/2008 z dnia 28października 2008 rokuI . DOCHODY

Plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 96 620 i zamknie się kwotą 37 818 070

Planowane dochody ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:


Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – prace geodezyjno - urządzeniowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 5 986 zł

Ulegną zwiększeniu dochody z tytułu dotacji celowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 października 2008 r. z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urządzeniowe w rolnictwie, w tym klasyfikację zmienionych użytków i klas gruntów zalesionych oraz odnowienie map glebowo – rolniczych.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 237 zł

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 października 2008 r. ulega zwiększeniu plan dotacji na zadania własne realizowane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego w roku 2008.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne i inne poradnie specjalistyczne

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 15 287 zł

Ulegną zwiększeniu dochody z tytułu dotacji celowych na zadanie własne powiatu zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 października 2008 r. z przeznaczeniem na realizację działań przewidzianych w Rządowym programie na lata 2008 – 2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w zakresie dofinansowania działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz zakupu specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku życia dla poradni psychologiczno – pedagogicznych i ich filii.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 75 110 zł

Ulegną zwiększeniu dochody z tytułu dotacji celowych na zadanie własne powiatu zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 października 2008 r. z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzielaną dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym wsparcia – zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 179 z dnia 16 września 2008 r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r.
II. WYDATKI

Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 96 620 i zamknie się kwotą 39 877 855 zł

Planowane wydatki ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach


Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – prace geodezyjno - urządzeniowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 5 986 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki na zakup usług związanych z pracami geodezyjno – urządzeniowymi w rolnictwie, w tym klasyfikacji zmienionych użytków i klas gruntów zalesionych oraz odnowieniem map glebowo – rolniczych.


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Ulegają zwiększeniu wydatki związane ze zwiększonym zakresem prac przy drogach powiatowych mającym na celu zabezpieczenie drogi w okresie jesienno i zimowym przed zniszczeniem przez wody opadowe spływające z jezdni na pobocza dróg. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.


Dział 750– administracja publiczna

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ulegają zwiększeniu wydatki na zakup usług związanych z promocja powiatu oraz opłat za korzystanie ze strony internetowej promującej powiat i składek na ZPP. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów oraz usług szkoleniowych i podróży służbowych.


Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Ulegają zwiększeniu wydatki na opłacenie składek na Fundusz Pracy, zmniejszeniu ulegają wydatki związane z opłatami za zużytą energię.


Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 21 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego w roku 2008.


Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 216 zł Ulegają zwiększeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego w roku 2008, w tym:

W Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą zwiększeniu ulegają wydatki o kwotę 10 zł.

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie zwiększeniu ulegają wydatki o kwotę 199 zł.

W Zespole Szkół w Skępem zwiększeniu ulegają wydatki o kwotę 7 zł.


Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Ulegają zwiększeniu wydatki związane z zakupem materiałów i opłat za udział w szkoleniach pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie. Zmniejszeniu ulegają wydatki na ubezpieczenia społeczne.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – – poradnie psychologiczno – pedagogiczne i inne poradnie specjalistyczne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 15 287 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki w zakresie dofinansowania działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz zakupu specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku życia dla poradni psychologiczno – pedagogicznych i ich filii przewidzianych w Rządowym programie na lata 2008 – 2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 75 110 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzielaną dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym wsparcia.Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 

Załącznik nr 1 (64kB) pdf

Załącznik nr 2 (55kB) pdf

Załącznik nr 2a (52kB) pdf

Załacznik nr 3 (61kB) pdf


metryczka


Opublikował: Aneta Ofmańska (3 listopada 2008, 08:56:32)

Ostatnia zmiana: Aneta Ofmańska (3 listopada 2008, 09:08:01)
Zmieniono: Dodano załączniki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2759