Uchwała nr XVI/104/2007Rady Powiatu w Lipniez dnia 27 grudnia 2007w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2008Na podstawie art. art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791)

Uchwała nr XVI/104/2007
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 27 grudnia 2007


w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2008

Na podstawie art. art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791)


Rada Powiatu uchwala co następuje:


§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 34 385 781 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 33 915 781.zł

- dochody majątkowe w kwocie 470 000 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

  1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 437 500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5

  2. dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 18 456 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 35 820 611 zł, zgodnie z załącznikiem Nr

 1. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 1. wydatki bieżące w wysokości 32 510 243 zł, w tym na:

 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20 524 521 zł,

 2. dotacje 1 975 752 zł,

 3. wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 700 000 zł,

 1. wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 3 310 368 zł.

 1. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

 1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 437 500 zł, określa załącznik Nr 4;

 2. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 355 000zł określa załącznik Nr 6;

 1. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 2010 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, określa załącznik Nr 7.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 1 434 830 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 8.

§ 4. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 10 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 5. Dotacje inne niż określone w § 2, przekazywane na podstawie odrębnych ustaw, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, określa załącznik Nr 9.

§ 6. Określa się plany przychodów i wydatków:

 1. gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody w wysokości 130 170 zł, wydatki w wysokości 131 768 zł;

 2. rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 589 870 zł, wydatki w wysokości 571 571zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10, 10c.

§ 7. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:

 1. przychody - 70 000 zł;

 2. wydatki - 75 477 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

 1. przychody – 280 000 zł;

 2. wydatki – 666 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 434 830 zł,

z tego na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1 000 000 zł;

 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu - 1 434 830 zł;

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

 1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 7;

 2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł;

 2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu (np. za wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia, zmian kwot wydatków majątkowych, zmian dotacji)

 3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie rachunku dochodów własnych między paragrafami w ramach rozdziału za wyjątkiem wynagrodzeń i wydatków majątkowych

 4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym

 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż

bank prowadzący obsługę budżetu.


§ 11.1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2008 w wysokości 1 000 000, z tego:

 1. poręczeń do kwoty 1 000 000 zł

2. Ustala się kwotę pożyczek udzielonych przez Zarząd Powiatu do wysokości 20 000 zł.

§ 12. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu (np. przyjmowanie zwrotów wydatków).

§ 13. Ustala się kwotę 1 000 000 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie

dotyczącej uchwalenia budżetu powiatu lipnowskiego

na 2008 rok
Do przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lipnowskiego na 2008 rok wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 – przychody i rozchody budżetu.

Niniejsze zmiany należy traktować jako autopoprawki do przedłożonego projektu Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Lipnowskiego na 2008 rok.

W związku z powyższym wprowadza się następujące zmiany;


§ 3 ust. 2 projektu uchwały Rady


Ustala się przychody budżetu

Było: § 951 – spłaty pożyczek udzielonych – 0,00 zł

§ 955 – inne rozliczenia krajowe (wolne środki) – 342 201 zł

Jest: § 951 – spłaty pożyczek udzielonych - 170 000 zł

§ 955 – inne rozliczenia krajowe (wolne środki) – 172 201 złU Z A S A D N I E N I EDokonane zmiany dotyczą uwzględnienia w załączniku przychodów i rozchodów budżetu spłaty udzielonych pożyczek w roku 2007 a przewidywanych do spłaty w roku 2008.


Zarząd Powiatu w Lipnie wnosi do Rady Powiatu w Lipnie o uchwalenie budżetu Powiatu na 2008 rok w brzmieniu projektu budżetu przyjętego Uchwałą Zarządu Powiatu Lipnowskiego Nr 58/2007 z 14 listopada 2007 r. z uwzględnieniem zgłoszonych autopoprawek.

Za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008 wraz z przyjętymi autopoprawkami głosowało 19 radnych obecnych na posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2007 r.


Załącznik nr 1 (49kB) pdf
Załącznik nr 2 (61kB) pdf
Załącznik nr 2A (58kB) pdf
Załącznik nr 2B (46kB) pdf
Załącznik nr 2C (54kB) pdf
Załącznik nr 3 (103kB) pdf
Załącznik nr 3A (83kB) pdf
Załącznik nr 4 (90kB) pdf
Załącznik nr 5 (94kB) pdf
Załącznik nr 6 (92kB) pdf
Załącznik nr 7 (82kB) pdf
Załącznik nr 7A (62kB) pdf
Załącznik nr 8 (74kB) pdf
Załącznik nr 9 (93kB) pdf
Załącznik nr 10 (69kB) pdf
Załącznik nr 10A (53kB) pdf
Załącznik nr 10B (51kB) pdf
Załącznik nr 10C (57kB) pdf
Załącznik nr 11 (48kB) pdf
Załącznik nr 12 (50kB) pdf
Załącznik nr 13 (51kB) pdf
Załącznik nr 14 (52kB) pdf
Załącznik nr 15 (231kB) pdf

metryczka


Opublikował: Radosław Ośmiałowski (16 stycznia 2008, 12:29:24)

Ostatnia zmiana: Radosław Ośmiałowski (16 stycznia 2008, 12:33:38)
Zmieniono: Zmiana nazwy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2358