Uchwała nr XIV/89/2007Rady Powiatu w Lipniez dnia 30 października 2007w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2007 rokNa podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.2).

Uchwała nr XIV/89/2007
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 30 października 2007


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2007 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.2).


Rada Powiatu w Lipnie
uchwala co następuje:§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr V/31/2007 z dnia 9 lutego 2007 r., zmienionym uchwałą Rady Powiatu Nr VI/46/2007 z dnia 22.03.2007 r., Nr VII/59/2007 z dnia 13.04.2007 r., Nr VIII/63/2007 z dnia 26.04.2007 r., Nr X/69/2007 z dnia 29.06.2007 r., Nr XII/76/2007 z dnia 19.07.2007 r., Nr XIII/80/2007 z dnia 29.09.2007 r. oraz uchwałą Zarządu Powiatu Nr 15/2007 z dnia 9.03.2007 r., Nr 22/2007 z dnia 6.04.2007 r., Nr 24/2007 z dnia 11.05.2007 r., Nr 28/2007 z dnia 25.05.2007 r., Nr 45/2007 z dnia 10.08.2007 r., Nr 46/2007 z dnia 24.08.2007 r., Nr 48/2007 z dnia 31.08.2007 r., Nr 51/2007 z dnia 10.09.2007 r., Nr 54/2007 z dnia 19.10.2007 r. dokonuje się zmiany dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 i 2a, dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – załącznik nr 3, rachunku dochodów własnych – załącznik nr 4, limitu na wieloletnie programy inwestycyjne – załącznik nr 5 i wydatków inwestycyjnych – załącznik nr 5a, przychodów i rozchodów gospodarstw pomocniczych– załącznik nr 6, wydatków funduszy celowych – załącznik nr 7, załącznik - przychody i rozchody budżetu, załącznik dotyczący sytuacji finansowej powiatu oraz załącznik planowanych spłat zobowiązań na 2007 rok oraz lata następne;

  1. Kwotę dochodów 32 790 436 zł zastępuje się kwotą 32 965 337 zł

w tym: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 4 162 664 zł

  1. Kwotę wydatków 34 596 391 zł zastępuje się kwotą 34 771 292 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 4 162 664 zł

  1. Kwotę przychodów funduszy celowych 330 000 zł zastępuje się

kwotą 380 000 zł

  1. Kwotę wydatków funduszy celowych 498 311 zł zastępuje się

kwotą 548 311 zł

  1. Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę 3 665 099 zł


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób

zwyczajowo przyjęty.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Karol KwiatkowskiU Z A S A D N I E N I EI . DOCHODY

Plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 174 901 zł i zamknie się kwotą 32 965 337 zł

Planowane dochody ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 12 901 zł

Zwiększone zostają dochody z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie od dnia 1 października 2007 r. wzrostu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących o charakterze jednorazowym.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 37 000 zł

Zwiększone zostają dochody z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.


Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 125 000 zł

W związku z pismem Ministra Finansów z dnia 5 października 2007 r. ulega zwiększeniu wysokość subwencji dla powiatu lipnowskiego o kwotę 125 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia w nowowybudowanej części obiektu Zespołu Szkół w Lipnie.


II. WYDATKI

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 174 901 zł i zamknie się kwotą 34 771 292 zł

Planowane wydatki ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 45 000 zł

Zmiany w budżecie Zarządu Dróg w Lipnie związane są z rozszerzeniem zakresu prac inwestycyjnych polegających na budowie parkingu przy Starostwie Powiatowym w Lipnie.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 12 901 zł

W rozdziale tym tworzy się paragraf na zakup akcesoriów komputerowych na kwotę 500 zł. Ulegną zwiększeniu wydatki osobowe wraz z pochodnymi i wydatki na zakup materiałów, zaś zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące na zakup towarów i usług. Zmiany dotyczące zwiększenia paragrafów płacowych są podyktowane decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz zostały ustalone z Kujawsko – Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 31 000 zł

Zwiększeniu ulegną wydatki na zakupy inwestycyjne i wynagrodzenia za wykonane usługi na podstawie umów zleceń. Zmiana w wydatkach inwestycyjnych wynika z konieczności zakupu pieca do budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Mickiewicza. Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Lipnie. Również zmniejszeniu ulęgną wydatki związane z podróżami służbowymi oraz wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 37 000 zł

Zwiększeniu ulegną wydatki na zakup towarów i usług, zaś zmniejszeniu ulegną wydatki z tytułu wynagrodzeń i świadczeń pieniężnych, oraz z tytułu zakupu pozostałych usług.

Konieczność zmiany w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej wynika z dokonanej analizy wydatków za 9 miesięcy bieżącego roku budżetowego.

Ponadto zwiększeniu ulegną pozostałe należności wypłacane strażakom zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.


Dział 757 – obsługa długu publicznego

Rozdział 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 14 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące odsetek od pobranych kredytów i pożyczek w roku budżetowym 2007.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 6 822 zł

Zwiększeniu ulegną wydatki z tytułu wynagrodzeń i ich pochodnych Zmiana ta wynika w związku z wypłata nagród Starosty Lipnowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz z dokonanej analizy budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 3 690 zł

W związku z dokonaną analizą wydatków za okres dziewięciu miesięcy ulegają zmniejszeniu wydatki na wynagrodzenia osobowe dla pracowników.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 117 909 zł

Ulęgną zwiększeniu wydatki na zakup wyposażenia, na zakup towarów i usług oraz wydatki z tytułu wynagrodzeń i ich pochodnych, co związane jest z wypłatą nagród Starosty Lipnowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ze względu na niewłaściwą klasyfikację wydatków inwestycyjnych zwiększa się wydatki inwestycyjne zaś zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu dotacji z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.


Zespół Szkół w Lipnie

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 138 132 zł

Ulęgną zwiększeniu wydatki na zakup wyposażenia zgodnie z decyzją Ministra Finansów. Ponadto zwiększeniu ulegną wydatki na zakup towarów i usług oraz wydatki z tytułu wynagrodzeń i ich pochodnych, co związane jest z wypłatą nagród Starosty Lipnowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ze względu na niewłaściwą klasyfikację wydatków inwestycyjnych zwiększa się wydatki inwestycyjne zaś zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu dotacji z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.


Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą

Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 20 223 zł

W związku z dokonaną analizą wydatków i potrzebą zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń i ich pochodnych w rozdziale 80130 ulęgają zmniejszeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń o łączną kwotę 20 223 zł.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 227 342 zł

Zwiększeniu ulegną wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z wypłatą nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wydatki na zakup oleju opalowego, zaś zmniejszeniu ulegają wydatki związane z zakupem usług.


Zespół Szkół Technicznych w Lipnie

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 134 698 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Zmiana ta wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli i administracji w związku z niedoszacowaniem budżetu dla tej jednostki. Pozostałe zmiany wynikają z przeprowadzonej analizy wydatków za okres 9 miesięcy br.


Zespół Szkół w Skępem

Zwiększeniu ulegną wydatki o kwotę 18 566 zł

Ulegną zwiększeniu wydatki na wypłatę pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatki na zakup oleju opałowego. Zmniejszeniu ulegną wydatki na wypłatę wynagrodzeń i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń.


Plan wydatków w Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą ulegnie

zwiększeniu o kwotę 74 078 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Zmiana wynika z dokonanej wypłaty nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz z konieczności zabezpieczenia środków finansowych celem prawidłowego funkcjonowania jednostki.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 199 515

Ulegają zmniejszeniu wydatki na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem tych środków finansowych do poszczególnych jednostek oświatowych w związku z wypłatą nagrody Starosty.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 3 000 zł

W rozdziale tym ulegają zwiększeniu wydatki na zakup usług o kwotę 3 000 zł w związku z koniecznością ogłoszenia ponownego konkursu na Dyrektora ds. lecznictwa.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 30 000 zł

Zmiany podyktowane są analizą wydatków do końca roku budżetowego 2007.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Zmiany podyktowane są analizą wydatków do końca roku budżetowego 2007.

Dział 853 –pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Ulegają zwiększeniu wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zaś zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu zakupu towarów i usług oraz podróży służbowych.

Wydatki z dochodów własnych: zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, zmniejszając wydatki na zakup usług.

Wydatki z dotacji: zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie składek na Fundusz Pracy, zaś zmniejszeniu ulegną wydatki z tytułu zakupu towarów oraz podróży służbowych.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 566 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Zmiana wynika z dokonanej wypłaty nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 566 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki w Bursie Szkolnej w Lipnie na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Zmiana wynika z dokonanej wypłaty nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.


Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 - pozostała działalność

Zmiany w tym rozdziale podyktowane są koniecznością utworzenia paragrafu dotyczącego wypłaty wynagrodzeń bezosobowych.
III. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Ulegną zwiększeniu wydatki na zakup żywności, zaś zmniejsza się wydatki z tytułu zakupu usług.IV. GOSPODARSTWA POMOCNICZE


Ulegają zwiększeniu wydatki w Warsztatach Szkolnych w Lipnie na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zmniejszając tym samym o tę samą kwotę ( 50 zł) wydatki na zakup materiałów.V. FUNDUSZE CELOWE

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan przychodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 50 000 zł

Ulęgną zwiększeniu wpływy z tytułu opłat geodezyjnych oraz wydatki na zakup niezbędnych materiałów do prawidłowego funkcjonowania funduszu oraz wydatki za udział w szkoleniach.

VI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU


Ulegają zmniejszeniu środki przeznaczone na lokaty terminowe o kwotę 12 500 zł, zaś zwiększeniu ulegną środki finansowe przeznaczone na spłatę kredytów długoterminowych. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na spłatę rat kapitałowych kredytu planowanego do zaciągnięcia na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.

Za przyjęciem uchwały głosowała 17 radnych obecnych na posiedzeniu Rady Powiatu.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Karol Kwiatkowski____________________________

1.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.

2.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984.


Załącznik nr 1 (53kB) pdf
Załącznik nr 2 (77kB) pdf
Załącznik nr 2A (71kB) pdf
Załącznik nr 3 (60kB) pdf
Załącznik nr 4 (55kB) pdf
Załącznik nr 5 (62kB) pdf
Załącznik nr 5A (61kB) pdf
Załącznik nr 6 (57kB) pdf
Załącznik nr 7 (53kB) pdf
Załącznik nr 8 (47kB) pdf
Załącznik nr 9 (59kB) pdf
Załącznik nr 10 (66kB) pdf

metryczka


Opublikował: Radosław Ośmiałowski (10 stycznia 2008, 08:50:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2281