Uchwała nr XV/91/2007Rady Powiatu w Lipniez dnia 30 listopada 2007w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2007 rokNa podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.2).

Uchwała nr XV/91/2007
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 30 listopada 2007


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2007 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.2).


Rada Powiatu w Lipnie
uchwala co następuje
:§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr V/31/2007 z dnia 9 lutego 2007 r., zmienionym uchwałą Rady Powiatu Nr VI/46/2007 z dnia 22.03.2007 r., Nr VII/59/2007 z dnia 13.04.2007 r., Nr VIII/63/2007 z dnia 26.04.2007 r., Nr X/69/2007 z dnia 29.06.2007 r., Nr XII/76/2007 z dnia 19.07.2007 r., Nr XIII/80/2007 z dnia 29.09.2007 r., Nr XIV/89/2007 z dnia 30.10.2007 r. oraz uchwałą Zarządu Powiatu Nr 15/2007 z dnia 9.03.2007 r., Nr 22/2007 z dnia 6.04.2007 r., Nr 24/2007 z dnia 11.05.2007 r., Nr 28/2007 z dnia 25.05.2007 r., Nr 45/2007 z dnia 10.08.2007 r., Nr 46/2007 z dnia 24.08.2007 r., Nr 48/2007 z dnia 31.08.2007 r., Nr 51/2007 z dnia 10.09.2007 r., Nr 54/2007 z dnia 19.10.2007 r., Nr 57/2007 z dnia 14.11.2007 r. dokonuje się zmiany dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 i 2a, dochody i wydatki zadań zleconych – załącznik 3, limitu na wieloletnie programy inwestycyjne – załącznik nr 4 i wydatków inwestycyjnych – załącznik nr 4a, rachunku dochodów własnych – załącznik nr 5, gospodarstw pomocniczych – załącznik nr 6, przychody i rozchody budżetu – załącznik nr 7;

  1. Kwotę dochodów 32 979 324 zł zastępuje się kwotą 33 142 703 zł

w tym: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 4 172 774 zł

  1. Kwotę wydatków 34 785 279 zł zastępuje się kwotą 34 948 658 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 4 172 774 zł

  1. Kwotę przychodów dochodów własnych 511 416 zł zastępuje się

kwotą 529 816 zł

  1. Kwotę wydatków dochodów własnych 556 525 zł zastępuje się

kwotą 574 525 zł

  1. Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę 3 638 682 zł§ 2. Kwotę poręczenia 27 500 000 zł zastępuje się kwotą 50 000 000 zł. Kwota poręczenia obejmuje kredyt w wysokości 25 500 000 zł oraz odsetki od kredytu.

§ 3. Kwotę 100 000 zł, do której Zarząd jest upoważniony do udzielania w ciągu roku budżetowego pożyczek zastępuje się kwotą 500 000 zł.


§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób

zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady Powiatu


Józef Predenkiewicz


U Z A S A D N I E N I EI . DOCHODY

Plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 163 379 zł i zamknie się kwotą 33 142 703 zł

Planowane dochody ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 100 zł

Zwiększone zostają dochody z wpływów z różnych dochodów. Ponadto ulegają zmniejszeniu środki na dofinansowanie zadań własnych, tworząc tym samym paragrafy dotyczące dochodów na zadnia inwestycyjne. § 6439 tworzy się zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 3 „Rozwój lokalny”, Działanie 3.1. „Obszary wiejskie”.


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 708 zł

Zwiększone zostają dochody z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I. 3011 – 60/2007 z dnia 14 listopada 20007 r., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 1 670 zł

Zmniejszone zostają dochody z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I. 3011 – 61/2007 z dnia 15 listopada 20007 r..


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 720 zł

Zwiększone zostają dochody z uwagi na nie przewidziane wpływy na etapie planowania budżetu dla Starostwa Powiatowego.


Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 582 zł

Zwiększone zostają dochody z tytułu subwencji ogólnych zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5-4822-27p/BKU/07.


Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 86 219 zł

W związku z pismem Ministra Finansów z dnia 26 października 2007 r. ulega zwiększeniu wysokość z rezerwy subwencji ogólnej dla powiatu lipnowskiego o kwotę 86 219 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów Powiatu.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 9 100 zł

Ulegają zwiększeniu wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych, wpływy z tytułu najmu oraz wpływy z różnych dochodów. Zmniejszeniu ulegają wpływy z tytułu usług z uwagi na stosowanie mylnej klasyfikacji budżetowej wpływów z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80197 – gospodarstwa pomocnicze

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 100 zł

Wprowadza się do budżetu paragraf dotyczący wpłaty części zysku przez gospodarstwo pomocnicze.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 55 510 zł

Wprowadza się do budżetu paragraf dotyczący dochodów uzyskanych ze sprzedaży składników majątkowych oraz wpływów z różnych dochodów. Ulegną zwiększeniu również wpływy z tytułu odpłatności od mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.


Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 8 010 zł

Zwiększone zostają dochody z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I. 3011 – 60/2007 z dnia 14 listopada 20007 r., z przeznaczeniem na wsparcie działalności powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności

Wprowadza się także do budżetu paragraf dotyczący odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Wprowadza się do budżetu paragraf dotyczący dochodów z najmu składników majątkowych, który to nie był uwzględniony na etapie planowania budżetu na rok 2007. Dochody z tego tytułu klasyfikowano jako wpływy z usług.II. WYDATKI

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 163 379 zł i zamknie się kwotą 34 948 658 zł

Planowane wydatki ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 7 728 zł

Zmiany w budżecie Zarządu Dróg w Lipnie związane są z odstąpieniem od realizacji zadania inwestycyjnego w zamian za to zabezpiecza się środki na pełną realizacje zadań polegających na zakupach materiałów. Kwota 7 728 zł wynika z podpisania umowy na wykonanie przedłużenia przepustu przez działki Starostwa Powiatowego.

Dział 630 – turystyka

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 150 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki w zakresie zakupu usług na realizację zadań dotyczących upowszechnia turystyki.


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 708 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na pokrycie kosztów wykonania operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 1 670 zł

W rozdziale tym ulęgną zmniejszeniu wydatki na zakup usług. Zmniejszenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 120 zł

Ulegną zwiększeniu wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zaś zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 7 520 zł

Ulegną zwiększeniu wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku uczestnictwem urealnieniem odpisu na rok budżetowy 2007. W związku z planowanym uczestnictwem Przewodniczącego Rady Powiatu w szkoleniach dokonuje się zwiększenia wydatków w tym zakresie, tym samym zmniejszają wydatki na zakup usług. Ponadto zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 51 056 zł

Zwiększeniu ulegną wydatki na zakupy materiałów oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W związku z analizą budżetu za okres 10 miesięcy dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej zwiększając wydatki na realizację wynagrodzeń osobowych oraz wykonywanych w ramach umów – zlecenia i wydatki na opłaty telefonii komórkowej.

Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne oraz wydatki związane z zakupem usług..


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmiany podyktowane są analizą wydatków do końca roku budżetowego 2007.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75478 – usuwanie klęsk żywiołowych

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 100 zł Przeprowadzona analiza budżetu w rozdziale dotyczącym usuwania klęsk żywiołowych pozwala zmniejszyć wydatki w zakresie zakupu materiałów z przeznaczeniem na brakujące środki finansowe w rozdziale pozostała działalność.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 100 zł W związku z pojawieniem się ciekawej oferty szkoleniowej w zakresie działalności Komisji Bezpieczeństwa tworzy się paragraf dotyczący szkoleń, w którym to planuje się uczestnictwo trzech członków Komisji.


Dział 757 – obsługa długu publicznego

Rozdział 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 68 087 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące odsetek od pobranych kredytów i pożyczek w roku budżetowym 2007.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 5 841 zł

Zwiększeniu ulegną wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy..


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 2 841 zł

W związku z dokonaną analizą wydatków za okres dziesięciu miesięcy ulegają zmniejszeniu wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, zaś zwiększają się wydatki na opłacenie składek na Fundusz Pracy.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80114 – zespoły ekonomiczne szkół

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 30 231 zł

Ulegają zmniejszeniu wydatki związane udzielaniem dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. Zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na występujące braki w jednostkach oświatowych na wydatki związane ze wzrostem wynagrodzeń, na które Ministerstwo Edukacji nie zabezpieczyło środków finansowych.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 15 000 zł

Ulęgną zwiększeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracji zatrudnionych w Zespole Szkół w Lipnie.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 190 110 zł

Zwiększeniu ulegną wydatki na występujące braki w jednostkach oświatowych na wydatki związane ze wzrostem wynagrodzeń, na które Ministerstwo Edukacji nie zabezpieczyło środków finansowych. Ponadto zwiększeniu ulegają wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne oraz na zakup oleju opałowego. W związku z zatrudnieniem nauczyciela wychowania fizycznego w ramach zastępstwa za nauczyciela przebywającego na zwolnieniu lekarskim zaistniała konieczność zwiększenia wydatków na wypłaty dodatku wiejskiego oraz wydatków z ubezpieczenia społecznego z uwagi na wypłaty zasiłku chorobowego. Ponadto zostały zawarte porozumienia w Gminą Miasta Skępe i Dobrzyń n. Wisłą na wypłatę zaległych wynagrodzeń za przeprowadzenie egzaminów maturalnych w szkołach ponadgimnazjalnych naszego powiatu.


Zespół Szkół Technicznych w Lipnie

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 84 892 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Zmiana ta wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli i administracji w związku z niedoszacowaniem budżetu dla tej jednostki. Pozostałe zmiany wynikają z przeprowadzonej analizy wydatków za okres 10 miesięcy br.


Zespół Szkół w Skępem

Zwiększeniu ulegną wydatki o kwotę 58 065 zł

Ulegną zwiększeniu wydatki na zakup oleju opałowego oraz na zakup usług. Pozostałe zmiany wynikają z przeprowadzonej analizy wydatków za okres 10 miesięcy br.


Plan wydatków w Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą ulegnie

zwiększeniu o kwotę 45 709 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Zmiana ta wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i administracji w związku z niedoszacowaniem budżetu dla tej jednostki w związku z większym wzrostem wynagrodzeń niż planowano w budżecie. W związku z zatrudnieniem nauczyciela wychowania fizycznego w ramach zastępstwa za nauczyciela przebywającego na zwolnieniu lekarskim zaistniała konieczność zwiększenia wydatków na wypłaty dodatku wiejskiego oraz wydatków z ubezpieczenia społecznego z uwagi na wypłaty zasiłku chorobowego, a zmniejszyć wydatki na opłacenie składek na Fundusz Pracy.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 7 450

Ulegają zwiększeniu wydatki na wynagrodzenia i pochodne w związku z występującymi brakami środków finansowych.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 18 440

Ulegają zmniejszeniu wydatki na zakup usług, zaś tworzy się paragraf dotyczący szkoleń pracowników zgodnie z występującymi wydatkami w tym zakresie.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 18 000 zł

W rozdziale tym ulegają zmniejszeniu wydatki na zakupy inwestycyjne. Zmiana ta wynika z przeprowadzonej analizy wydatków w tym zakresie.Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 55 000 zł

Z uwagi na dodatkowe zatrudnienie 18 osób w ramach prac interwencyjnych ulęgają zwiększeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 52 459 zł

Zmiany podyktowane są analizą wydatków do końca roku budżetowego 2007.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmiany podyktowane są analizą wydatków do końca roku budżetowego 2007.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 8 000 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatki związane z zakupem usług. Tworzy się również paragraf dotyczący zakupu urządzenia kserograficznego z środków otrzymanych w ramach dotacji celowych. Zmiany w budżecie wykonano w zakresie:

- dotacji: ulegają zwiększeniu wydatki na zakupy inwestycyjne i podróże służbowe, zaś zmniejsza się wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego;

- środki własne: ulegają zwiększeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, wydatki na zakup materiałów i usług, zaś zmniejsza się wydatki w ramach wypłaty wynagrodzeń bezosobowych.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 10 462 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń. Pozostałe zmiany wydatków wynikają z przeprowadzonej analiza za okres 10 miesięcy.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Zespół Szkól w Dobrzyniu n. Wisłą

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 10 152 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki w Internacie Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, które między innymi związane są z przejściem pracownicy Internatu na zasiłek macierzyński.

Pozostałe zmiany wydatków wynikają z przeprowadzonej analiza za okres 10 miesięcy.


Bursa Szkolna w Lipnie

Dokonuje się zwiększenia wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz opłacenie składek na Fundusz Pracy, wydatków na opłacenie energii i zakupu usług. Ulegają zmniejszeniu natomiast wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydatki na remonty i badania okresowe pracowników oraz wydatki z tytułu różnych opłat i składek.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 1 000 zł

W związku z przewidywanym niewykonaniem wydatków w tym zakresie ulegają zmniejszeniu wydatki ujęte w planie budżetowym na udzielenie dotacji z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych w dziale kultura fizyczna i sport.


Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 1 800 zł

Zmiany podyktowane są analizą wydatków do końca roku budżetowego 2007.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 650 zł

Zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wydatki w zakresie sporu do końca roku budżetowego 2007.


III. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne


Zespół Szkół w Skepem

Ulegną zwiększeniu przychody ze sprzedaży posiłków oraz wydatki na zakup żywności, energii i usług, zaś zmniejsza się wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.


Bursa Szkolna w Lipnie

Zmienia się klasyfikację budżetową w przychodach w rachunku dochodów własnych Bursy szkolnej z uwagi na błędne klasyfikowanie dochodów.IV. GOSPODARSTWA POMOCNICZEDział 801 – oświat i wychowanie

Rozdział 80197 – gospodarstwa pomocniczeUlegają zwiększeniu wydatki na zakupy inwestycyjne oraz wydatki na remonty, zaś zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące zakupu towarów do produkcji i zakupu usług.Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.

W posiedzeniu Rady Powiatu uczestniczyło 17 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, jeden radny głosował przeciw przyjęciu uchwały.


Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Predenkiewicz


______________________
1.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055. 2.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984.


Załącznik nr 1 (62kB) pdf
Załącznik nr 1a (58kB) pdf
Załącznik nr 2 (83kB) pdf
Załącznik nr 2a (73kB) pdf
Załącznik nr 3 (56kB) pdf
Załącznik nr 4 (64kB) pdf
Załącznik nr 4a (63kB) pdf
Załącznik nr 5 (56kB) pdf
Załącznik nr 6 (56kB) pdf
Załącznik nr 7 (64kB) pdf

metryczka


Opublikował: Radosław Ośmiałowski (9 stycznia 2008, 09:27:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2334