Uchwała nr 60/2007Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 30 listopada 2007w sprawie: udzielenia poręczenia na zaciągany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie kredyt bankowy.Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźn. zm.1), art. 86 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.2) oraz § 2 uchwały Rady Powiatu Nr XV/…/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu Lipnowskiego na rok 2007

Uchwała nr 60/2007
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 30 listopada 2007


w sprawie: udzielenia poręczenia na zaciągany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie kredyt bankowy.

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźn. zm.1), art. 86 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.2) oraz § 2 uchwały Rady Powiatu Nr XV/…/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu Lipnowskiego na rok 2007Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje
:§ 1. 1. Udziela się poręczenia finansowego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie w wysokości 25 500 000 zł w BRE Banku Hipotecznym oraz kosztów obsługi zadłużenia wraz z odsetkami do kwoty 24 500 000 zł.

2. Łączna kwota poręczonych zobowiązań z tytułu udzielonego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej kredytowi kształtować się winna do kwoty 50 000 000 zł


§ 2. Kredyt, o którym mowa w § 1 zostanie przeznaczony na spłatę zobowiązań publiczno – prawnych oraz spłatę pozostałych zobowiązań cywilnoprawnych.


§ 3. Poręczenia udziela się na czas trwania umowy kredytowej, to jest w latach 2007 – 2037 (według umowy kredytowej).


§ 4. Zastrzega się, że w przypadku ewentualnego niedotrzymania terminów spłaty przez kredytobiorcę, poręczyciel przejmuje harmonogram spłat w/w zobowiązania ustalonego dla kredytobiorcy.


§ 6. Zabezpieczenie spłaty poręczonego kredytu i odsetek stanowić będą środki zarezerwowane na ten cel w budżecie powiatu w okresie 2007 – 2037 w wysokości określonej w harmonogramie spłaty kredytu.


§ 7. Uchyla się uchwałę Nr 53/2007 z dnia 8 października 2007 r.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.U Z A S A D N I E N I E


W dniu 8 października 2007 roku była podjęta uchwała dotycząca poręczenia kredytu dla SP ZOZ w Lipnie . W związku z zaistniałymi nieścisłościami pomiędzy bankiem a poręczycielem w związku braku poręczenia kosztów kredytu Zarząd Powiatu zgodnie z wolą Rady Powiatu w Lipnie postanowił uchylić uchwałę Nr 53/2007 i udzielić poręczenia na zaciągnięcie kredytu w kwocie wraz z kosztami, do wysokości nie większej jak 50 000 000 zł.

Zadaniem własnym powiatu, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt.3 ustawy o samorządzie powiatowym , jest promocja i ochrona zdrowia. Jednostką organizacyjną wykonująca te zadania jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie, który wystąpił z wnioskiem o udzielenie poręczenia w związku z zaciągnięciem kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na uregulowanie zaległych zobowiązań, których ściągalność odbywa się przez komornika, a tym samym obniżenie kosztów ubocznych.

Kredyt bankowy w kwocie 25 500 000 zł przeznaczony będzie na spłatę zobowiązań wynikających z zaległych składek pracowniczych na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wypłaty zaległych wynagrodzeń oraz spłaty innych zaległych zobowiązań określonych w „Programie Restrukturyzacji zobowiązań SP ZOZ w Lipnie”.

Realizacja PROGRAMU w swoich założeniach pozwolić ma na uniknięcie zbędnych kosztów windykacji komorniczej, ograniczyć koszty działalności operacyjnej, zwłaszcza koszty wynagrodzeń, energii i paliw oraz prowadzić do racjonalnego wykorzystania posiadanego przez SP ZOZ majątku w postaci nieruchomości i obiektów szpitalnych, a także do lepszego wykorzystania nowoczesnego wyposażenia i zwiększenie przychodów na działalności podstawowej.

W obecnej sytuacji ciążące na SP ZOZ zobowiązania wobec wierzycieli cywilno – prawnych, publiczno – prawnych i pracowników, w przeważającym stopniu przeterminowane, skutkują nie tylko dalszym przyrostem długu (ok. 400 tys. zł miesięcznie z tytułu przyrostu odsetek od zobowiązań przeterminowanych), ale przede wszystkim z uwagi na zajęcie rachunku przez komornika sądowego, są przyczyną dramatycznych trudności w finansowaniu bieżącej działalności ZOZ. Skutkuje to dalszym wzrostem kosztów (koszty sądowe, koszty komornicze – ok. 100 tys. zł miesięcznie), a w konsekwencji powiększa straty.

Jednostka, co wykazano w przyjętym programie, może odzyskać płynność finansową, osiągnąć dodatni wynik finansowy i w efekcie spłacać swoje zobowiązania. Nieodzownym elementem i warunkiem skuteczności programu jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu przeznaczonego wyłącznie na spłatę części zobowiązań. Skutkiem takiej restrukturyzacji zadłużeń będzie m. in. zmniejszenie poziomu kosztów finansowych o ponad 50% (efekt różnicy oprocentowania zobowiązań i wyeliminowania kosztów komorniczych i innych). Ponadto jednorazowa szybka spłata zobowiązań środkami z kredytu pozwala uzyskać dodatkowe oszczędności (np. umorzenie odsetek a nawet części kapitału). W odniesieniu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych spłata połowy zobowiązań umożliwi zawarcie układu na spłatę pozostałej części na dogodnych warunkach. Zaciągnięcie kredytu pozwala „ucywilizować” obsługę zadłużeń i wyeliminować zagrożenie likwidacji Zakładu.

Jedynie wdrożenie programu restrukturyzacji stwarza szansę wyprowadzenia SP ZOZ z trudnej sytuacji, a tym samym eliminuje zagrożenie likwidacji jednostki i w konsekwencji zapewnia utrzymanie ponad 500 miejsc pracy, co dla mieszkańców Powiatu Lipnowskiego jest sprawą najwyższej wagi. Zobowiązania ciążące na SP ZOZ dzięki restrukturyzacji nie obciążą organu założycielskiego jednostki.

Jedną z akceptowanych przez banki form zabezpieczenia spłaty kredytu jest przedstawienie przez wnioskodawcę poręczenia długu przez wiarygodny podmiot. Zgodnie z art. 86 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych z 5 czerwca 2005 roku (Dz. U. 249, poz.2104) „Jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać poręczeń i gwarancji , z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy. Łączna kwota poręczeń i gwarancji określona jest w uchwale budżetowej”. Z pkt. 2 powołanego przepisu wynika, że poręczenia i gwarancje są terminowe i udzielane do określonej kwoty. Art. 184, w ust. 1 pkt 2 lit. a) tiret czwarte stanowi, iż obligatoryjne jest wyodrębnienie wśród wydatków bieżących „wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawarta umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego”. W przypadku tym poręczenie będzie obowiązywało w latach 2007 – 2037 i środki na ewentualną spłatę zobowiązań wynikających z udzielonego przez Zarząd Powiatu poręczenia będą każdego roku zabezpieczone w budżecie powiatu począwszy od roku 2008.


Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

_____________________________________________________

1.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.

2.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, , Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587.


metryczka


Opublikował: Radosław Ośmiałowski (8 stycznia 2008, 11:50:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3176