Uchwała nr XVI/102/2007Rady Powiatu w Lipniez dnia 27 grudnia 2007w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/95/2007 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 8 pkt 31 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571, Nr 115, poz. 789, Nr 165, poz. 1171) w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. Nr 165, poz. 1171)

Uchwała nr XVI/102/2007
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 27 grudnia 2007


w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/95/2007 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 8 pkt 31 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571, Nr 115, poz. 789, Nr 165, poz. 1171) w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. Nr 165, poz. 1171)


Rada Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§1. W Uchwale Nr XV/95/2007 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego skreśla się §2.


§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipnie.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.07.165.1171 z dnia 14 września 2007 r.) w art. 4 ust.1stanowi o tym, że osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r., które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy pełnią funkcję publiczną w rozumieniu art. 4 ustawy lustracyjnej , w tym także Skarbnik Powiatu , mają obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia powiadomienia o obowiązku przedłożenia takiego oświadczenia.

W terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy właściwy organ tj. Rada Powiatu ma w związku z tym ustawowy obowiązek powiadomić Skarbnika Powiatu o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz pouczyć o skutku jego niedopełnienia (art.4 ust.2). Niezłożenie oświadczenia lustracyjnego w terminie określonym tj . do trzech miesięcy od dnia doręczenia powiadomienia powoduje z mocy prawa pozbawienie tej osoby pełnionej funkcji publicznej z dniem, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.

W związku z tym, że terminy maja charakter ustawowy nie mogą być zmieniane i w związku

z powyższym należało podjąć uchwałę uchylającą §2 Uchwały Nr XV/95/2007 z 30 listopada 2007 roku.

metryczka


Opublikował: Radosław Ośmiałowski (7 stycznia 2008, 14:42:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3388