Uchwała nr XVI/101/2007Rady Powiatu w Lipniez dnia 27 grudnia 2007w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem w drodze przetargu majątku powiatu będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im W. Łukasińskiego w SkępemNa podstawie art. 12 pkt 8) lit a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, z 2002r. Nr 214 poz. 1806, z 2007r.:Dz.U. Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. :Nr 261 poz. 2603, Dz.U. z 2005r.:Nr 130 poz. 2782, Dz.U. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. Nr 175 poz. 1459, z 2006 r: Dz.U. Nr 104 poz.708, Dz.U. Nr 220 poz.1601, Dz.U. Nr 220 poz.1600, z 2007r: Nr 69 poz.468, Nr 173, poz. 1218)

Uchwała nr XVI/101/2007
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 27 grudnia 2007


w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem w drodze przetargu majątku powiatu będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im W. Łukasińskiego w Skępem

Na podstawie art. 12 pkt 8) lit a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, z 2002r. Nr 214 poz. 1806, z 2007r.:Dz.U. Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. :Nr 261 poz. 2603, Dz.U. z 2005r.:Nr 130 poz. 2782, Dz.U. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. Nr 175 poz. 1459, z 2006 r: Dz.U. Nr 104 poz.708, Dz.U. Nr 220 poz.1601, Dz.U. Nr 220 poz.1600, z 2007r: Nr 69 poz.468, Nr 173, poz. 1218)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§ 1. 1.Wyrazić zgodę na wynajem w drodze przetargu majątku powiatu, będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem tj. budynku położonego na działce Nr 219/2 po byłym Liceum Nauczycielskim w Wymyślinie na okres 10 lat.

2.Wynajem pomieszczeń nie może kolidować z realizacją zadań statutowych Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem.


§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie


Budynek będący przedmiotem niniejszej uchwały nie jest w tej chwili wykorzystywany przez ZS w Skępem do realizacji celów statutowych, jest w złym stanie technicznym i wymaga kapitalnego remontu.

Przyszły najemca wyremontuje obiekt na własny koszt i przeznaczy go na prowadzenie własnej działalności, która nie będzie kolidować z celami statutowymi ZS w Skępem. Prowadzenie tej działalności może korzystnie wpłynąć na dociążenie bazy noclegowej i gastronomicznej posiadanej przez ZS w Skępem.


metryczka


Opublikował: Radosław Ośmiałowski (7 stycznia 2008, 14:39:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3286