Uchwała nr XVI/100/2007Rady Powiatu w Lipniez dnia 27 grudnia 2007w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego nieruchomego stanowiącą własność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1592., z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, z 2007r. Nr173, poz.1218) oraz Uchwały Nr VIII/104/2000 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania oraz wynajmowania majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie

Uchwała nr XVI/100/2007
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 27 grudnia 2007


w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego nieruchomego stanowiącą własność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1592., z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, z 2007r. Nr173, poz.1218) oraz Uchwały Nr VIII/104/2000 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania oraz wynajmowania majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala co następuje:


§1. Wyrazić zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego znajdującego się na parterze budynku przy ulicy Piłsudskiego 18/1 o powierzchni 51,75m², działka nr 1307/1, KW 29315 przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie.


§2. Wykonanie uchwały powierzyć Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie


Zbycie majątku trwałego nieruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie następuje za zgodą Rady Powiatu w Lipnie na podstawie Uchwały Nr XVIII/104/2000 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania oraz wynajmowania majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie. Lokal ten stoi niezamieszkały od 5.03.2007r. w budynku, w którym większość mieszkań jest własnością mieszkańców (poza dwoma), mają zawiązaną wspólnotę mieszkaniową. Mieszkanie to w obecnym czasie jest odłączone od wszystkich mediów (woda, ogrzewanie), ponieważ SP ZOZ w Lipnie musiałby płacić do wspólnoty pieniądze na te usługi.

metryczka


Opublikował: Radosław Ośmiałowski (7 stycznia 2008, 14:37:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3771