Uchwała nr XVI/98/2007Rady Powiatu w Lipniez dnia 27 grudnia 2007w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Lipnowskiego na lata 2007-2015.Na podstawie art. 4 oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218)

Uchwała nr XVI/98/2007
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 27 grudnia 2007


w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Lipnowskiego na lata 2007-2015.

Na podstawie art. 4 oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218)


Rada Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:

§1. Przyjąć Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Lipnowskiego na lata 2007-2015 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Uzasadnienie


Plan Rozwoju Lokalnego jest nieodzownym dokumentem przy składaniu wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Został opracowany na lata 2007-2015, a jego celem jest zwiększenie efektywności wykorzystania dostępnych funduszy strukturalnych.

Plan zawiera zadania, które zamierza realizować Powiat Lipnowski poprzez swoje służby i jednostki organizacyjne. W miarę potrzeb będzie on sukcesywnie uzupełniany o kolejne projekty, których realizacja przyczyni się do rozwoju społeczno – gospodarczego Powiatu.


Załącznik nr 1 (1109kB) pdf

metryczka


Opublikował: Radosław Ośmiałowski (7 stycznia 2008, 12:03:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2755