Uchwała nr XV/95/2007Rady Powiatu w Lipniez dnia 30 listopada 2007w sprawie: powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnegoNa podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 8 pkt 31 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bepieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571, Nr 115, poz. 789, Nr 165, poz. 1171) w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. Nr 165, poz. 1171)

Uchwała nr XV/95/2007
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 30 listopada 2007


w sprawie: powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 8 pkt 31 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bepieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571, Nr 115, poz. 789, Nr 165, poz. 1171) w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. Nr 165, poz. 1171)


Rada Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§1. Powiadamia się Skarbnika Powiatu Panią Barbarę Małkiewicz o obowiązku przedłożenia Radzie Powiatu w Lipnie oświadczenia lustracyjnego o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r., którego wzór stanowi załącznik nr 1a do ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bepieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

§2. Oświadczenie lustracyjne należy złożyć w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

§3. Niezłożenie w terminie oświadczenia lustracyjnego skutkuje z mocy prawa pozbawieniem pełnionej funkcji z dniem, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipnie.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


metryczka


Opublikował: Radosław Ośmiałowski (7 stycznia 2008, 11:55:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3394