Uchwała nr 50/2007Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 31 sierpnia 2007w sprawie: podjęcia prac nad projektem budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok.Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), oraz w związku z uchwałą Nr XVI/103/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia kalendarium na rok budżetowy 2005 i lata następne

Uchwała nr 50/2007
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 31 sierpnia 2007


w sprawie: podjęcia prac nad projektem budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok.

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), oraz w związku z uchwałą Nr XVI/103/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia kalendarium na rok budżetowy 2005 i lata następne


 

Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Zarząd Powiatu podejmuje działania celem opracowania i uchwalenia budżetu powiatu lipnowskiego na rok 2008, przyjmując następujące metody:

1) dochody budżetowe z majątku powiatu realizowane przez powiatowe jednostki organizacyjne i Starostwo Powiatowe w wysokości wynikającej z zawartych umów cywilnoprawnych, pozostałe dochody skalkulowane na podstawie obowiązujących przepisów,

2) zatrudnienie nauczycieli w szkołach, placówkach oświatowych na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych na rok szkolnych 2007/2008 z uwzględnieniem przewidywanych zmian organizacyjnych po 1 września 2008 roku, awansu zawodowego nauczycieli, planowanych przejść na emeryturę, natomiast zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w tych jednostkach na poziomie przewidywanego wykonania roku 2007,

3) zatrudnienie w pozostałych jednostkach organizacyjnych na poziomie przewidywanego wykonania za 2007 rok,

4) wynagrodzenia dla nauczycieli skalkulowane na podstawie obowiązujących przepisów w tym zakresie; wzrost funduszu wynagrodzeń może być powiększony o odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe,

5) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pozostałych pracowników zatrudnionych w powiatowych jednostkach organizacyjnych ustala się na poziomie 9,3%,

6) dodatkowe wynagrodzenie roczne, zwane „13”, winno być naliczane zgodnie z ustawowo określonymi zasadami,

7) wydatki rzeczowe na poziomie uchwały budżetowej na 2007 rok z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu o 2,3% (z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym),

8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na jeden etat w wysokości 37,5% od kwoty 2 286 zł, natomiast dla nauczycieli w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110 % kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej,

2. W szczególnie uzasadnionym przypadku Zarząd Powiatu uprawniony jest do zmiany wskaźników i założeń, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem § 2 i § 3.


§ 2. Zabezpiecza się środki finansowe na pokrycie zobowiązań z tytułu obsługi zaciągniętego długu.


§ 3. Zabezpiecza się środki finansowe na bieżące remonty dróg powiatowych, budynków będących własnością powiatu, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w kwotach wynikających z możliwości finansowych powiatu.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się:

- Skarbnikowi Powiatu,

- Naczelnikom Wydziałów Starostwa Powiatowego,

- Kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

U Z A S A D N I E N I EUchwałą Nr XVI/103/2004 z dnia 29 czerwca 2004 roku Rada Powiatu w Lipnie ustaliła kalendarium obowiązujące w toku prac nad projektem budżetu powiatu lipnowskiego na rok budżetowy 2005 i lata następne, natomiast Zarząd Powiatu przystępując do prac nad projektem budżetu na rok 2008 przyjmuje metody kalkulacji, które winny być wykorzystane w pracy tworzenia projektu. Projekt budżetu powinien zawierać prognozowane dochody i wydatki, przychody i rozchody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały uczestniczyło pięciu członków Zarządu Powiatu obecnych na posiedzeniu, czterech członków głosowało za przyjęciem uchwały, jeden – wstrzymał się.

____________________________________________

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.

 


 

metryczka


Opublikował: Radosław Ośmiałowski (4 grudnia 2007, 15:00:07)

Ostatnia zmiana: Radosław Ośmiałowski (4 grudnia 2007, 15:05:45)
Zmieniono: zamiana danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2920