Uchwała nr XIII/85/2007Rady Powiatu w Lipniez dnia 29 września 2007w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Nowej WsiNa podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 r. Dz. U. Nr 162 poz. 1568) oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319) w zwiazku z § 65 ust. 2 pkt. 10 Statutu Powiatu Lipnowskiego (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego 02.43.811, zm.:02.124. 2496, 03.103. 1486)

Uchwała nr XIII/85/2007
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 29 września 2007


w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Nowej Wsi

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 r. Dz. U. Nr 162 poz. 1568) oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319) w zwiazku z § 65 ust. 2 pkt. 10 Statutu Powiatu Lipnowskiego (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego 02.43.811, zm.:02.124. 2496, 03.103. 1486)


 Rada Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§1. Domowi Pomocy Społecznej w Nowej Wsi nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.


§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§3. Traci moc Uchwała Nr XXXV/237/2006 Rady Powiatu w Lipnie z 30.06.2006r. o nadaniu Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.


§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie


W związku ze zmianą w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 04.64.59 z późn. zm.) art. 56 i art. 56a domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dziela się na domy dla:

1/ osób w podeszłym wieku;

2/ osób przewlekle somatycznie chorych;

3/ osób przewlekle psychicznie chorych;

4/ dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;

5/ dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;

6/ osób niepełnosprawnych fizycznie.

Dom Pomocy Społecznej może być prowadzony łącznie dla:

1/ osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych;

2/ osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób niepełnosp[rawnych fizycznie;

3/ osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie;

4/ osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi nie może być prowadzony łącznie dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Dom funkcjonować będzie dalej jako Dom jednego typu – dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Osoby przewlekle somatycznie chore mają zagwarantowany pobyt na dotychczasowych zasadach przez cały okres zamieszkiwania w nim.

Z tego powodu zachodzi konieczność zmiany dotychczasowego Statutu.

Załącznik nr 1 (80kB) pdf

SCHEMAT ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ WSI (59kB) pdf

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (12 listopada 2007, 11:28:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2956