Uchwała nr II/17/2006Rady Powiatu w Lipniez dnia 7 grudnia 2006w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rokNa podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.2)

Uchwała nr II/17/2006
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 7 grudnia 2006


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.2)


Rada Powiatu w Lipnie
uchwala co następuje:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXI/ 209/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII/210/2006 z 27.02.2006 r., Nr XXXIII/225/2006 z dnia 27.04.2006 r., Nr XXXIV/231/2006 z dnia 29.05.2006 r., Nr XXXV/232/2006 z dnia 30.06.2006 r., Nr XXXVI/244/2006 z dnia 31.08.2006 r., XXXVII/251/2006 z dnia 29.09.2006 r., XXXVIII/256/2006 z dnia 26.10.2006 r., Nr I/7/2006 z dnia 27.11.2006 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 2/2006 z dn. 12.01.2006 r., Nr 3/2006 z dn.26.01.2006 r., Nr 10/2006 z dnia 10.03.2006 r., Nr 12/2006 z dnia 23.03.2006 r., Nr 13/2006 z dnia 6.04.2006 r., Nr 14/2006 z dnia 19.04.2006 r., Nr 16/2006 z dnia 9.05.2006 r., Nr 18/2006 z dnia 18.05.2006 r., Nr 20/2006 z dnia 1.06.2006 r., Nr 21/2006 z 14.06.2006 r., Nr 38/2006 z dnia 21.07.2006 r., Nr 43/2006 z dnia 14.08.2006 r., Nr 50/2006 z dnia 11.09.2006 r., Nr 54/2006 z dnia 17.10.2006 r., Nr 59/2006 z dnia 3.11.2006 r., Nr 60/2006 z dnia 9.11.2006 r. dokonuje się zmiany dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, wydatków na rachunku dochodów własnych – załącznik nr 3, rozchodów gospodarstw pomocniczych – załącznik nr 4.

  1. Kwotę dochodów 31 923 676 zł zastępuje się kwotą 31 978 214 zł

  2. Kwotę wydatków 33 174 731 zł zastępuje się kwotą 33 229 269 zł

  3. Kwotę przychodów rachunku dochodów własnych 676 291zł zastępuje się kwotą 689 791

  4. Kwotę wydatków rachunku dochodów własnych 757 565 zł zastępuje się kwotą 771 065


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.



_____________________________________________
1.  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759.
2.  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708


 

 



U Z A S A D N I E N I E


Budżet Powiatu Lipnowskiego na rok 2006 zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o 54 538 zł.


I.DOCHODY


Dokonuje się zmian w dochodach na podstawie:

Porozumienia Nr EK.I.0116 – POR – 121/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim a Powiatem Lipnowskim zwiększa się dz. 854 rozdz. 85415 § 2330 o 6 000 zł – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na stypendia dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lipnowskiego.


oraz na wniosek:


Naczelnika Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Lipnie zwiększa się dz. 756 rozdz. 75622 § 0010 o 29 950 zł – podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zwiększenie w powyższych paragrafach klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów jest podyktowane potrzebą zwiększenia wydatków z uwagi na rosnące koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych powiatu.

Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem zwiększa się dz. 801 rozdz. 80130 § 0830 o 18 538 zł – wpływy z usług.

Dyrektora Bursy Szkolnej w Lipnie tworzy się w dz. 854 rozdz. 85410 § 0870 na kwotę 50 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.



II WYDATKI

Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego dz. 750 rozdz. 75020 zwiększa się § 3020 o 1 337 zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zaś zmniejsza się 4010 o 1 337 zł – wynagrodzenie osobowe pracowników. Zmiany w budżecie jednostki podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Naczelnika Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Lipnie:

- zmniejsza się dz. 852 rozdz. 85201 § 2320 o 30 000 zł – dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zmniejszenie planu finansowego w tym rozdziale pozwoli na urealnienie planu w innych rozdziałach;

Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem dz. 801 rozdz. 80130 zwiększa się § 4210 o 15 338 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 3 200 zł – zakup usług pozostałych. Zwiększenie planu jednostki w powyższych paragrafach klasyfikacji budżetowej pozwoli zabezpieczyć środki finansowe na zakup oleju opałowego, konserwację kotłowni olejowej oraz wywóz odpadów.

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi zwiększa się dz. 852 rozdz. 85202 § 4270 o 60 000 zł – zakup usług remontowych. Zwiększenie planów wydatków na zakup usług remontowych pozwoli na realizację założeń zawartych w Programie Naprawczym oraz wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych przez Wydział Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie dz. 853 rozdz. 85333 zwiększa się § 3020 o kwotę 151 zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4018 o 884 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, 4120 o 1 646 zł – składki na FP, § 4128 o 2 zł, § 4270 o 1 200 zł – zakup usług remontowych, § 4440 o 3 738 zł – odpisy na ZFŚS, zaś zmniejsza się § 4010 o 4 688 zł, § 4019 o 1 228 zł, § 4118 o 8 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4119 o 269 zł, § 4129 o 36 zł, § 4280 o 300 zł – zakup usług zdrowotnych, § 4300 o 200 zł – zakup usług pozostałych, § 4410 o 202 zł – podróże służbowe, § 4430 o 465 zł – różne opłaty i składki, § 448 o 178 zł – podatek od nieruchomości, § 4500 zł o 47 zł – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Zmiany między poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych celem prawidłowego funkcjonowania jednostki.


Dyrektora Bursy Szkolnej w Lipnie dz. 854 rozdz. 85410 tworzy się § 4410 na kwotę 17 zł – podróże służbowe oraz zwiększa się § 3020 o 311 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, § 4010 o 6 825 zł – wynagrodzenie osobowe pracowników, § 4110 o 2 415 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 106 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4300 o 792 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4040 o 115 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4210 o 6 590 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 o 3 761 zł – zakup energii.

Zmiany zostały dokonane po przeprowadzeniu analizy budżetu jednostki.


Naczelnika Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego zwiększa się dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 o 6 000 zł – stypendia dla uczniów z przeznaczeniem dla:

- Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie - kwota 1 200 zł,

- Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą – kwota 3 600 zł,

- Zespołu Szkół w Skępem – kwota 1 200 zł.

Zmiany w tym dziale dokonano zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników.



III . RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Zmian w rachunku dochodów własnych dokonuje się na wniosek:

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie zwiększa się:

- dochody w § 0960 o 500 zł – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej,

- wydatki w § 4210 o 500 zł – zakup materiałów i wyposażenia.



Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem:

- zwiększa się dochody w § 0830 o 13 000 zł – wpływy z usług,

- zwiększa się wydatki w § 4220 o 13 000 zł – zakup środków żywności, § 4260 o 1 500 zł – zakup energii, § 4300 o 500 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4210 o 1 900 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4520 o 100 zł – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.





IV. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Zmian w gospodarstw pomocniczych dokonuje się na wniosek:

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie dz. 801 rozdz. 80197 zwiększa się § 4110 o 2 500 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 300 zł – składki na FP, zaś zmniejsza się § 4170 o 2 800 zł – wynagrodzenia bezosobowe.

Zmiany podyktowane są analizą budżetu do końca roku budżetowego 2006.

Załacznik 1 (54kB) pdf

Załącznik 2 (62kB) pdf

Załącznik 3 (54kB) pdf

Załącznik 4 (56kB) pdf

{5}

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (23 stycznia 2007, 12:37:22)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (23 stycznia 2007, 12:46:15)
Zmieniono: Korekta informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2493