Uchwała nr IV/28/2006Rady Powiatu w Lipniez dnia 28 grudnia 2006w sprawie: wstąpienia Pana Dariusza Janusza Kłobukowskiego – kandydata z tej samej listy na miejsce Pana Ryszarda Grzegorza Dobieszewskiego, w związku z wygaśnięciem jego mandatu.Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw / tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 ze zm.: z 2004 r. Dz. U. Nr 25 poz. 219, Nr 102 poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 34 poz. 242, Nr 146 poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 / w związku z uchwałą Nr III / 19 / 2006 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Ryszarda Grzegorza Dobieszewskiego.

Uchwała nr IV/28/2006
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 28 grudnia 2006


w sprawie: wstąpienia Pana Dariusza Janusza Kłobukowskiego – kandydata z tej samej listy na miejsce Pana Ryszarda Grzegorza Dobieszewskiego, w związku z wygaśnięciem jego mandatu.

Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw / tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 ze zm.: z 2004 r. Dz. U. Nr 25 poz. 219, Nr 102 poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 34 poz. 242, Nr 146 poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 / w związku z uchwałą Nr III / 19 / 2006 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Ryszarda Grzegorza Dobieszewskiego.


Rada Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. Stwierdza się, że w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Powiatu Lipnowskiego Pana Ryszarda Grzegorza Dobieszewskiego, z listy Nr 1 oznaczonej nazwą Komitet Wyborczy PSL w okręgu wyborczym Nr 3, na jego miejsce wstępuje kandydat z tej samej listy – Pan Dariusz Janusz Kłobukowski.


§ 2. O wstąpieniu radnego postanawia się powiadomić wyborców w okręgu wyborczym Nr 3 w sposób zwyczajowo przyjęty.


§ 3. Uchwałę doręcza się zainteresowanemu, Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu we Włocławku.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (23 stycznia 2007, 12:11:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4509