Uchwała nr II/18/2006Rady Powiatu w Lipniez dnia 7 grudnia 2006w sprawie: zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2006 roku.Na podstawie: art. 35a ust 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. z 1997 roku Dz. U. Nr 123, poz. 776, Nr 160, poz. 1082, Dz. U. z 1998 roku Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019, Nr 162, poz. 1118, Nr 162, poz. 1126, Dz. U. z 1999 roku Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101, Nr 111, poz. 1280, Dz. U. z 2000 roku Nr 48, poz. 550, Nr 119, poz. 1249, Dz. U. z 2001 roku Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444, Nr 154, poz. 1792, Nr 154, poz. 1800, Dz. U. z 2002 roku Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679, Nr 200, poz. 1683, Nr 241, poz. 2074, Dz. U. z 2003 roku Nr 7, poz. 79, Nr 90 poz. 844, Nr 223 poz. 2217, Nr 228 poz. 2262. Dz. U. z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 99 poz. 1001, Nr 240 poz.2047, Dz. U. z 2005 roku Nr 44 poz. 422, Nr 132 poz. 1110, Nr 163 poz. 1362, Nr 164 poz. 1366, Dz. U. z 2006 roku Nr 63 poz. 440, Nr 94 poz. 651, Nr 170 poz. 1217)

Uchwała nr II/18/2006
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 7 grudnia 2006


w sprawie: zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2006 roku.

Na podstawie: art. 35a ust 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. z 1997 roku Dz. U. Nr 123, poz. 776, Nr 160, poz. 1082, Dz. U. z 1998 roku Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019, Nr 162, poz. 1118, Nr 162, poz. 1126, Dz. U. z 1999 roku Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101, Nr 111, poz. 1280, Dz. U. z 2000 roku Nr 48, poz. 550, Nr 119, poz. 1249, Dz. U. z 2001 roku Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444, Nr 154, poz. 1792, Nr 154, poz. 1800, Dz. U. z 2002 roku Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679, Nr 200, poz. 1683, Nr 241, poz. 2074, Dz. U. z 2003 roku Nr 7, poz. 79, Nr 90 poz. 844, Nr 223 poz. 2217, Nr 228 poz. 2262. Dz. U. z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 99 poz. 1001, Nr 240 poz.2047, Dz. U. z 2005 roku Nr 44 poz. 422, Nr 132 poz. 1110, Nr 163 poz. 1362, Nr 164 poz. 1366, Dz. U. z 2006 roku Nr 63 poz. 440, Nr 94 poz. 651, Nr 170 poz. 1217)


Rada Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. Dokonać zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXVIII/262/2006 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2006 roku, w zakresie podziału środków finansowych na rok 2006 co do kwoty 8.288,00zł (słownie złotych: osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem 00/100), zgodnie z Załącznikiem do niniejszej Uchwały.


§ 2. Traci moc Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/262/2006 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2006 roku.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie


Zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rada powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podział środków PFRON zatwierdzony Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVIII/262/2006 z dnia 26 października 2006 r., został dokonany w oparciu o składane wnioski przez osoby zainteresowane.

W trakcie realizacji zadań ustawowych okazało się:

  1. środki przeznaczone na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz na uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym nie będą w pełni wykorzystane ze względu na rezygnację podmiotów ubiegających się o dofinansowanie.

  2. niewykorzystane środki finansowe pragniemy przeznaczyć na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, oraz na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, gdyż wpłynęła duża ilość wniosków, które nie zostały rozpatrzone ze względu na brak środków oraz wpływają na bieżąco.

Załacznik 1 (82kB) pdf

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (23 stycznia 2007, 11:33:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3026