Uchwała nr III/22/2006Rady Powiatu w Lipniez dnia 21 grudnia 2006w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Starosty LipnowskiegoNa podstawie art. 12 pkt. 2 z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1055) oraz art. 4 pkt. 1 oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2001, Nr 142 poz. 1593; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192, Nr 122, poz. 1020; z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201, Nr 170, poz. 1218), § 3, § 6 ust. 1, § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1223; z 2006 r. Nr 39, poz. 272)

Uchwała nr III/22/2006
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 21 grudnia 2006


w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego

Na podstawie art. 12 pkt. 2 z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1055) oraz art. 4 pkt. 1 oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2001, Nr 142 poz. 1593; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192, Nr 122, poz. 1020; z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201, Nr 170, poz. 1218), § 3, § 6 ust. 1, § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1223; z 2006 r. Nr 39, poz. 272)


Rada Powiatu w Lipnie
uchwala co następuje:


§ 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla Starosty Lipnowskiego w łącznej kwocie 7. 751,80 zł, na które składają się:

  1. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4 253,00 zł,

  2. dodatek funkcyjny w kwocie 1498,00 zł,

  3. dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 850,60 zł,

  4. dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 20 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. 1 150,20 zł


§ 2. Wynagrodzenie określone w § 1 obowiązuje od dnia 07 grudnia 2006 roku.


§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXII/221/2006 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipnie.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie


W związku z Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr II/14/2006 z dnia 07 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru Starosty Lipnowskiego oraz ze zmianą uposażenia Starosty Lipnowskiego, Rada Powiatu w Lipnie ustala wynagrodzenie miesięczne dla Starosty Lipnowskiego zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich / Dz. U. z 2005 r. Nr 146 poz. 1223; z 2006 r. Nr 39, poz. 272/

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (18 stycznia 2007, 13:04:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3361