Uchwała nr III/23/2006Rady Powiatu w Lipniez dnia 21 grudnia 2006w sprawie: powołania i ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu w Lipnie Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz.1055/ oraz § 36, 37 i 44 Statutu Powiatu Lipnowskiego / Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2002r. Nr 43 poz.811, zm. Nr 124 poz. 2496, z 2003 r. Nr 103 poz. 1486 /

Uchwała nr III/23/2006
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 21 grudnia 2006


w sprawie: powołania i ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu w Lipnie

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz.1055/ oraz § 36, 37 i 44 Statutu Powiatu Lipnowskiego / Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2002r. Nr 43 poz.811, zm. Nr 124 poz. 2496, z 2003 r. Nr 103 poz. 1486 /


 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. Powołuje następujące stałe Komisje Rady Powiatu w Lipnie:

 1. Komisję Rewizyjną w składzie 5 osobowym:

 • Przewodniczący - Nowak Andrzej

 • Wiceprzewodniczący - Kwiatkowski Karol

 • Sekretarz - Matera Roman

 • Członek - Łaniewski Andrzej

 • Członek - Jagielski Stanisław


 1. Komisję Budżetu i Finansów w składzie 5 osobowym:

 • Gęsicki Przemysław

 • Kwiatkowski Karol

 • Predenkiewicz Józef

 • Nowak Andrzej

 • Krysztoforska Maria


 1. Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w składzie 5 osobowym:

 • Gęsicki Przemysław

 • Góźdź Jacek

 • Kalinowski Janusz

 • Antoszewski Antoni

 • Krysztoforska Maria


 1. Komisję Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w składzie 5 osobowym:

 • Antoszewski Antoni

 • Łaniewski Andrzej

 • Woźnicki Tomasz

 • Poliwko Jarosław

 • Matera Roman


 1. Komisję Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w składzie 5 osobowym:

 • Woźnicki Tomasz

 • Predenkiewicz Józef

 • Kwiatkowski Mieczysław

 • Białucha Wiesław

 • Wojciechowski Piotr


 1. Komisję Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno- Gospodarczego w składzie 5 osobowym:

 • Chmielewski Dariusz

 • Góźdź Jacek

 • Jagielski Stanisław

 • Kwiatkowski Mieczysław

 • Kalinowski Janusz


§ 2. Stałe Komisje Rady określone w § 1 pkt. 2,3,4,5,6 spośród swoich członków dokonują wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza komisji na pierwszych posiedzeniach komisji zwołanych przez Przewodniczącego Rady.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (18 stycznia 2007, 11:37:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3500