Uchwała nr III/25/2006Rady Powiatu w Lipniez dnia 21 grudnia 2006w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok.Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.2).

Uchwała nr III/25/2006
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 21 grudnia 2006


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.2).


 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala co następuje:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXI/ 209/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII/210/2006 z 27.02.2006 r., Nr XXXIII/225/2006 z dnia 27.04.2006 r., Nr XXXIV/231/2006 z dnia 29.05.2006 r., Nr XXXV/232/2006 z dnia 30.06.2006 r., Nr XXXVI/244/2006 z dnia 31.08.2006 r., XXXVII/251/2006 z dnia 29.09.2006 r., XXXVIII/256/2006 z dnia 26.10.2006 r., Nr I/7/2006 z dnia 27.11.2006 r., Nr II/17/2006 z dnia 07.12.2006 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 2/2006 z dn. 12.01.2006 r., Nr 3/2006 z dn.26.01.2006 r., Nr 10/2006 z dnia 10.03.2006 r., Nr 12/2006 z dnia 23.03.2006 r., Nr 13/2006 z dnia 6.04.2006 r., Nr 14/2006 z dnia 19.04.2006 r., Nr 16/2006 z dnia 9.05.2006 r., Nr 18/2006 z dnia 18.05.2006 r., Nr 20/2006 z dnia 1.06.2006 r., Nr 21/2006 z 14.06.2006 r., Nr 38/2006 z dnia 21.07.2006 r., Nr 43/2006 z dnia 14.08.2006 r., Nr 50/2006 z dnia 11.09.2006 r., Nr 54/2006 z dnia 17.10.2006 r., Nr 59/2006 z dnia 3.11.2006 r., Nr 60/2006 z dnia 9.11.2006 r., Nr 3/2006 z 11.12.2006 r., Nr 4/2006 z dnia 19.12.2006 r. dokonuje się zmiany dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, przychodów i wydatków w rachunku dochodów własnych – załącznik nr 3.

  1. Kwotę dochodów 31 978 214 zł zastępuje się kwotą 32 021 214 zł

  2. Kwotę wydatków 33 229 269 zł zastępuje się kwotą 33 272 269 zł

  3. Kwotę przychodów rachunku dochodów własnych 689 791 zastępuje się kwotą 690 735 zł

  4. Kwotę wydatków rachunku dochodów własnych 771 065 zł zastępuje się kwotą 772 009 zł.§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

__________________________________________
1.  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759.
2.  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708


U Z A S A D N I E N I E


Budżet Powiatu Lipnowskiego na rok 2006 zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o 43 000 zł.


I DOCHODY

Dokonuje się zmian w dochodach na wniosek:


Naczelnika Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Lipnie zwiększa się:

- dz. 756 rozdz. 75622 § 0010 o 14 500 zł – podatek dochodowy od osób fizycznych, § 0020 o 11 000 zł - podatek dochodowy od osób prawnych;

- dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 o 10 000 zł – pozostałe odsetki;

- dz. 852 rozdz. 85204 § 2310 o 3 000 zł – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;

- dz. 853 rozdz. 85333 § 2708 o 3 150 zł, § 2709 o 1 350 zł – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Zwiększenie w powyższych paragrafach klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów jest podyktowane potrzebą zwiększenia wydatków z uwagi na rosnące koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych powiatu oraz wykonanie zaleceń pokontrolnych.II WYDATKI

Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:


Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie dz. 600 rozdz. 60014 zwiększa się § 4210 o 12 080 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 o 580 zł – zakup usług remontowych, zaś zmniejsza się § 3020 o 61 zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, § 4010 o 1 939 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 1 097 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 167 zł – składki na FP, § 4260 o 1 245 zł – zakup energii, § 4280 o 50 zł – zakup usług zdrowotnych, § 4300 o 8 025 zł – zakup usług pozostałych, § 4410 o 76 zł – podróże służbowe krajowe. Zmiany w budżecie podyktowane są analizą wydatków budżetowych do końca roku 2006.

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipnie dz. 710 rozdz. 71015 zwiększa się § 4110 o 60 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 147 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4210 o 1 335 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4430 o 62 zł – różne opłaty i składki, zaś zmniejsza się § 4270 o 75 zł – zakup usług remontowych, § 4410 o 1 529 zł – podróże służbowe. Zmian w budżecie dokonano po przeprowadzeniu analizy budżetu.


Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego dz. 750 rozdz. 75020 zwiększa się § 4110 o 10 000 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o kwotę 4 000 zł – składki na FP, zaś zmniejsza się § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o 4 000 zł. Zmian podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie składek na FP.


Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej dz. 754 rozdz. 75411 zwiększa się § 4110 o 154 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 15 zł – składki na FP, § 4210 o 3 120 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4280 o 6 829 zł – zakup usług zdrowotnych, zaś zmniejsza się § 3030 o 801 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, § 3070 o 1 013 zł – wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, § 4020 o 446 zł – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, § 4060 o 36 zł – pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, § 4070 o 14 zł - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy, § 4080 o 73 zł – uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, § 4180 o 4 zł – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy, § 4230 o 160 zł – zakup leków i materiałów medycznych, § 4260 o 975 zł – zakup energii, § 4270 o 1 484 zł – zakup usług remontowych, § 4300 o 3 000 zł – zakup usług pozostałych, § 4350 o 3 zł – zakup usług dostępu do sieci Internet, § 4410 o 700 zł – podróże służbowe, § 4430 o 1 409 zł – różne opłaty i składki.

Zmiany między poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej wynikają z  konieczności zabezpieczenia środków finansowych celem prawidłowego funkcjonowania jednostki.


Naczelnika Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Lipnie:

- zmniejsza się dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 o 15 500 zł – pozostałe odsetki. Zmniejszenie dotyczy analizy budżetu z przeznaczeniem na potrzeby innych jednostek organizacyjnych.

- zwiększa się dz. 852 rozdz. 85201 § 2320 o 18 000 zł – dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na uregulowanie płatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, poza terenem powiatu lipnowskiego za miesiąc grudzień.

Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie dz. 801 rozdz. 80102 zwiększa się § 4210 o 1 382 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 718 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 3250 o 600 zł – stypendia różne, § 4240 o 1 000 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Zmiany w budżecie podyktowane są analizą wydatków budżetowych do końca roku 2006 oraz potrzebą zakupu materiałów niezbędnych do odnowienia korytarzy.

Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Lipnie:

- zmniejsza się dz. 801 rozdz. 80114 § 2540 o 3 960 zł – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

- zwiększa się dz. 801 rozdz. 80130 § 4210 o 15 000 zł - zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększenie powyższego paragrafu klasyfikacji budżetowej dotyczy zwiększenia budżetu w Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą na zakup oleju opałowego.

- zmniejsza się dz. 801 rozdz. 80195 § 4010 o 335 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 283 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 482 zł – składki na FP, § 4170 o 310 zł – wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 o 5 163 zł - zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 4 467 zł – zakup usług pozostałych.

- zwiększa się dz. 921 rozdz. 92195 § 4210 o 1 000 zł - zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 4300 o 1 000 zł – zakup usług pozostałych.

- zwiększa się dz. 926 rozdz. 92695 § 4210 o 4 300 zł - zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 4300 o 4 300 zł – zakup usług pozostałych.Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie dz. 801 rozdz. 80120 zwiększa się § 4010 o 7 511 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4120 o 2 943 zł – składki na FP, § 4210 o 1 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 4 000 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 3020 o 1 000 zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4110 o 3 227 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4170 o 4 000 zł – wynagrodzenia bezosobowe, § 4240 o 869 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, § 4260 o 3 409 zł – zakup energii, § 4270 o 2 230 zł – zakup usług remontowych, § 4410 o 719 zł – podróże służbowe krajowe.. Zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie badań lekarskich pracowników administracji i nauczycieli.

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi zwiększa się dz. 852 rozdz. 85202 § 4220 o 5 000 zł – zakup środków żywności, § 4270 o 25 000 zł – zakup usług remontowych. Zwiększenie planów wydatków na zakup usług remontowych pozwoli na realizację założeń zawartych w Programie Naprawczym oraz wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych przez Wydział Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.


Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

- dz. 852 rozdz. 85218 zwiększa się § 4170 o 2 099 zł - wynagrodzenia bezosobowe, zaś zmniejsza się § 4110 o 411 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 4 zł – składki na FP, 4210 o 517 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 1 028 zł – zakup usług pozostałych, § 4410 o 139 zł – podróże służbowe;

- dz. 853 rozdz. 85321 zwiększa się § 4120 o 20 zł – składki na FP, § 4210 o 2 686 zł -zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 389 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4110 o 200 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4170 o 2 706 zł – wynagrodzenia bezosobowe, § 4410 o 189 zł – podróże służbowe krajowe. Dokonuje się przeniesień w paragrafach klasyfikacji budżetowej w części dotyczącej wydatków: a/ z dotacji celowej; zwiększa się § 4210 o 230 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 389 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4110 o 300 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4170 o 230 zł – wynagrodzenia bezosobowe, § 4410 o 89 zł – podróże służbowe krajowe.

b/ - środki własne; - zwiększa 4110 o 100 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, zaś zmniejsza się § 4410 o 100 zł – podróże służbowe krajowe;


Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie dz. 853 rozdz. 85333 zwiększa się § 4110 o 430 zł - składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 70 zł – składki na FP, 4210 o 6 437 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 o 264 zł – zakup energii, § 4300 o 900 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4010 o 7 815 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4270 o 16 zł – zakup usług remontowych, § 4280 o 120 zł – zakup usług zdrowotnych, § 4410 o 120 zł – podróże służbowe, § 4440 o 30 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu.


Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipnie dz. 854 rozdz. 85406 zwiększa się § 4010 o 2 200 zł – wynagrodzenie osobowe pracowników, § 4410 o 260 zł – podróże służbowe, zaś zmniejsza się § 4120 o 2 200 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4170 o 260 zł – wynagrodzenia bezosobowe.

Zmiany zostały dokonane po przeprowadzeniu analizy budżetu jednostki.


Dyrektora Bursy Szkolne w Lipnie dz. 854 rozdz. 85410 zwiększa się § 4010 o 528 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 91 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4210 o 3 276 zł - zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 373 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4120 o 53 zł – składki na FP, § 4260 o 4 215 zł – zakup energii. Zmiany w budżecie podyktowane są analizą wydatków budżetowych do końca roku 2006.III . RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Zmian w rachunku dochodów własnych dokonuje się na wniosek:

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie zwiększa się:

- dochody w § 0960 o 944 zł – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej,

- wydatki w § 4210 o 944 zł – zakup materiałów i wyposażenia.

Dyrektora Zespołu Szkół w Skepem w dz. 854 rozdz.85410 zwiększa się przychody i wydatki na ogólną kwotę 444 zł, tj.

- po stronie dochodów zwiększa się § 0830 o 444 zł – wpływy z usług;

- po stronie wydatków zwiększa się § 4110 o 336 zł - składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 48 zł – składki na FP,§ 4170 na kwotę 60 zł - wynagrodzenia bezosobowe.

Załacznik 1 (55kB) pdf

Załącznik 2 (81kB) pdf

Załącznik 3 (54kB) pdf

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (18 stycznia 2007, 10:34:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2428