Uchwała nr 1/2006Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 11 grudnia 2006w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego do składnia jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach dotyczących bieżącej działalności tych jednostek. Na podstawie art. 48 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055)

Uchwała nr 1/2006
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 11 grudnia 2006


w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego do składnia jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach dotyczących bieżącej działalności tych jednostek.

Na podstawie art. 48 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055)


 

Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. Upoważnić kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności tych jednostek, a w szczególności do reprezentowania ich przed sądami, urzędami, instytucjami, przedsiębiorstwami i bankami w zakresie czynności związanych z prowadzeniem tych jednostek oraz do udzielenia pełnomocnictw do zastępstw procesowych.


§ 2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań majątkowych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Powiatu lub osoby przez niego upoważnionej.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (15 stycznia 2007, 13:40:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3849