Uchwała nr 62/2006Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 27 listopada 2006w sprawie: przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski Na podstawie § 4 Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/205/2005 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28 grudnia 2005 roku

Uchwała nr 62/2006
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 27 listopada 2006


w sprawie: przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski

Na podstawie § 4 Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/205/2005 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28 grudnia 2005 roku


Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje


§ 1. Ustala się wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski w wysokości:

  1. Ewa Juszczyk - 3 % przysługującego wynagrodzenia zasadniczego

  2. Marek Furmański - 5 % przysługującego wynagrodzenia zasadniczego

  3. Stanisław Jabłoński - 0 % przysługującego wynagrodzenia zasadniczego

  4. Jerzy Rzekoński - 5 % przysługującego wynagrodzenia zasadniczego

  5. Anna Mielczarek - 5 % przysługującego wynagrodzenia zasadniczego

  6. Marek Baranowski - 3 % przysługującego wynagrodzenia zasadniczego

  7. Janina Płukis - 3 % przysługującego wynagrodzenia zasadniczego


§ 2. Dodatek przyznaje się na okres od 1 września 2006 roku do 28 lutego 2007 roku.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zdjęcie

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (11 stycznia 2007, 10:49:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5187