Uchwała nr 61/2006Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 9 listopada 2006w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2007 rokNa podstawie art.55 ust. 1 i 2 w związku z art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźn. zm.1), oraz art.179, art.181, ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.2).

Uchwała nr 61/2006
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 9 listopada 2006


w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2007 rok

Na podstawie art.55 ust. 1 i 2 w związku z art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźn. zm.1), oraz art.179, art.181, ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.2).


 

Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje;


§ 1. Przyjąć projekt budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2007 rok w wysokości;

Dochody - 31 398 168 zł

Wydatki - 32 296 123 zł

w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.


Projekt budżetu zawiera ;

Projekt uchwały budżetowej Rady Powiatu na 2007 rok z załącznikami;


 • nr 1 dochody wydatki powiatu lipnowskiego wg działów

 • nr 2 dochody w pełnej szczegółowości,

nr 2a dochody własne,

nr 2b dochody własne szkół,

nr 2c dochody z gospodarki mieniem powiatu,


 • nr 3 wydatków w pełnej szczegółowości,

nr 3a wydatki szkół,


 • nr 4 limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,

nr 4a zadania inwestycyjne,

 • nr 5 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności,

 • nr 6 przychody i rozchody budżetu,

 • nr 7 dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej,

 • nr 8 dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień,

 • nr 9 gospodarstwa pomocnicze oraz rachunek dochodów własnych,

nr 9a gospodarstwa pomocnicze,

nr 9b rachunek dochodów własnych,

 • nr 10 dotacje podmiotowe,

 • nr 11 dotacje celowe na zadania własne powiatu,

 • nr 12 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

 • nr 13 Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

 • nr 14 dochody Skarbu Państwa,

 • nr 15 prognozowane kwoty długu i spłat na 2007 rok i lata następne,

 • nr 16 spis inwentaryzacyjny mienia powiatu,

 • nr 17 część opisowa.


§ 2. Przyjęty projekt budżetu na 2007 rok przedłożyć;

 • przewodniczącemu Rady Powiatu celem nadania biegu prac nad jego uchwaleniem,

 • Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty

 

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759.
2.  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708

Zdjęcie

 

 

 

 

 

Projekt budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2007 rok (2014kB) plik

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (22 listopada 2006, 12:59:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3165