Uchwała nr 57/2006Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 17 października 2006w sprawie: nieskorzystania przez Powiat Lipnowski z prawa pierwokupu Na podstawie art. 53 ust.2 ustawy z dnia 14 maja 2004r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2006r. Nr 75 poz. 518, zm. Nr 143 poz. 1032) oraz art.32 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055)

Uchwała nr 57/2006
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 17 października 2006


w sprawie: nieskorzystania przez Powiat Lipnowski z prawa pierwokupu

Na podstawie art. 53 ust.2 ustawy z dnia 14 maja 2004r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2006r. Nr 75 poz. 518, zm. Nr 143 poz. 1032) oraz art.32 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055)


 

Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje


§ 1. Zarząd Powiatu w Lipnie postanawia nie korzystać z przysługującego Powiatowi Lipnowskiemu prawa pierwokupu lokalu mieszkalnego nr 216 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz udziałem w działce gruntu, na którym znajduje się budynek, wchodzących w skład zabudowanej nieruchomości położonej w Lipnie przy ul. Nieszawskiej 4, oznaczonej jako działka nr 88/7 o pow. 0,2073 ha, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Lipnie prowadzi księgę wieczystą KW nr 30544, zbywanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie lokatorom- Państwu Gabrielowi Józefowi i Jolancie Obręskim.


§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wicestaroście.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zdjęcie

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (22 listopada 2006, 09:51:30)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (22 listopada 2006, 09:52:36)
Zmieniono: Korekta informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3829