Uchwała nr 58/2006Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 3 listopada 2006w sprawie : przyznania dotacji budżetowej na zakup aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.Na podstawie art. 32 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) w związku z art. 55 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 141, poz. 692, Nr 138, poz. 682, Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 104, poz. 661, Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 28, poz. 256, Nr 28, poz. 255, Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, poz. 1383, poz. 1384, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 171, poz. 1663, Nr 124, poz. 1151, poz. 1152, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1420, Nr 249, poz. 2104, Nr 239, poz. 2020, z 2006 r. Nr 75, poz. 518, Nr 143, poz. 1032)

Uchwała nr 58/2006
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 3 listopada 2006


w sprawie : przyznania dotacji budżetowej na zakup aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

Na podstawie art. 32 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) w związku z art. 55 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 141, poz. 692, Nr 138, poz. 682, Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 104, poz. 661, Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 28, poz. 256, Nr 28, poz. 255, Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, poz. 1383, poz. 1384, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 171, poz. 1663, Nr 124, poz. 1151, poz. 1152, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1420, Nr 249, poz. 2104, Nr 239, poz. 2020, z 2006 r. Nr 75, poz. 518, Nr 143, poz. 1032)


 

Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala się, co następuje :


§ 1. Przyznaje się Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lipnie dotację budżetową w kwocie 6.809,00 zł na zakup aparatury medycznej :

1/ Kardiototograf Cadence II Basic w ilości 1 sztuk wartości brutto 8.346,00 złotych.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiat.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zdjęcie


Uzasadnienie.


Podjęcie niniejszej Uchwały jest realizacją Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na rok 2006 r., na mocy której Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie jest uprawniony do otrzymania od organu założycielskiego dotacji w wysokości 70.000,00 złotych.

Część dotacji w kwocie 63.190,99 złotych została już SPZOZ w Lipnie przekazana.

SPZOZ w Lipnie w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłonił dostawcę aparatury w postaci dwóch kardiototografów oraz detektora tętna płodu.

Dotacja w całości zostanie przeznaczona na częściową zapłatę za zakupiony dla Oddziału Ginekologii i Położnictwa sprzęt.

W budżecie Powiatu Lipnowskiego znajdują się środki finansowe przeznaczone na realizację dotacji.

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (21 listopada 2006, 13:44:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3219