Uchwała nr XXXI/206/2005Rady Powiatu w Lipniez dnia 28 grudnia 2005w sprawie: maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przyznanych na realizację w ramach Priorytetu 3 –„ Rozwój lokalny” projektu Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej Żabieniec – Lipno” Na podstawie art. 12, pkt. 8 lit. D, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002 Nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. z 2002 r. Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055), art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 roku Nr 15 , poz. 148, Dz. U. z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Dz. U.z 2003 r. Nr 65 poz. 594, Dz. U. z 2003 r. Nr 166 poz. 1611, Dz. U. z 2003 r. Nr 189 poz. 1851, Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Dz. U. z 2004 r. Nr 93 poz. 890, Dz. U. z 2004 r. Nr 123 poz. 1291, Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1264, Dz. U. z 2004 r. Nr 210 poz. 2135, Dz. U. z 2004 r. Nr 273 poz. 2703, Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz. 114, Dz. U. z 2005 r. Nr 64 poz. 565)

Uchwała nr XXXI/206/2005
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 28 grudnia 2005


w sprawie: maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przyznanych na realizację w ramach Priorytetu 3 –„ Rozwój lokalny” projektu Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej Żabieniec – Lipno”

Na podstawie art. 12, pkt. 8 lit. D, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002 Nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. z 2002 r. Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055), art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 roku Nr 15 , poz. 148, Dz. U. z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Dz. U.z 2003 r. Nr 65 poz. 594, Dz. U. z 2003 r. Nr 166 poz. 1611, Dz. U. z 2003 r. Nr 189 poz. 1851, Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Dz. U. z 2004 r. Nr 93 poz. 890, Dz. U. z 2004 r. Nr 123 poz. 1291, Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1264, Dz. U. z 2004 r. Nr 210 poz. 2135, Dz. U. z 2004 r. Nr 273 poz. 2703, Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz. 114, Dz. U. z 2005 r. Nr 64 poz. 565)


 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala co następuje:


§ 1.

  1. Ustalić kwotę w wysokości 2 298 365,09 zł ( słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 09/100), do której Zarząd Powiatu w Lipnie może ustanowić prawne zabezpieczenie prawidłowego wykorzystania środków przyznanych na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytet I – „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów” i Priorytetu 3 – „Rozwój lokalny” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, co stanowi 70 % wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.

  2. Termin obowiązywania zabezpieczeń, o których mowa w ust. 1 ustala się na okres 5 lat od daty podpisania umowy tj. do dnia 31 grudnia 2010 roku.

  3. Na zabezpieczenie oświadczenia wynikającego z pktu 1 Powiat przedłoży poręczenie wekslowe (weksel in blanco).


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zdjęcie 

 


 
U Z A S A D N I E N I EW miesiącu grudniu bieżącego roku pomiędzy Wojewodą Kujawsko –Pomorskim, a Powiatem Lipnowskim została podpisana umowy na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1 – „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów” i Priorytetu 3 – „Rozwój lokalny” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, dotyczącego robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej Żabieniec – Lipno. Całkowita wartość projektu wynosi 3 283 378,73 zł, z tego 30 % będzie wkładem własnym powiatu, zaś pozostała kwota 2 298 365,09 zł pochodzić będzie zgodnie z w/w umową ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W budżecie roku 2006 zostały zapisane do wykorzystania na to zadanie środki w wysokości 1 685 373 zł. W 70 % będą to środki pochodzące z Funduszu ( kwota 1 179 761 zł), zaś 30 % będzie wkładem własnym Powiatu (kwota 505 612 zł). Pozostała kwota w wysokości 1 598 005,73 zł przeznaczona do realizacji w roku 2007 został zapisana w wieloletnim planie inwestycyjnym stanowiącym załącznik do budżetu powiatu na rok 2006.

Zdjęcie

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (9 stycznia 2006, 14:09:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3354