Uchwała nr XXXI/205/2005Rady Powiatu w Lipniez dnia 28 grudnia 2005w sprawie: przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatków mieszkaniowychNa podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 oraz art. 54 ust 7 w związku z art. 91 d pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 90 poz. 844, Nr 137 poz. 1304, Nr 203 poz. 1966, Nr 213 poz. 2081, z 2004r. Nr 96 poz. 959, Nr 179 poz. 1845, z 2005r. Nr 10 poz. 71, Nr 167 poz. 1397, Nr 181 poz. 1526, Nr 179 poz. 1487) w uzgodnieniu z NSZZ „Solidarność”, NSZZ „Solidarność 80”, ZNP

Uchwała nr XXXI/205/2005
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 28 grudnia 2005


w sprawie: przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatków mieszkaniowych

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 oraz art. 54 ust 7 w związku z art. 91 d pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 90 poz. 844, Nr 137 poz. 1304, Nr 203 poz. 1966, Nr 213 poz. 2081, z 2004r. Nr 96 poz. 959, Nr 179 poz. 1845, z 2005r. Nr 10 poz. 71, Nr 167 poz. 1397, Nr 181 poz. 1526, Nr 179 poz. 1487) w uzgodnieniu z NSZZ „Solidarność”, NSZZ „Solidarność 80”, ZNP


 

Rada Powiatu
uchwala, co następuje


§ 1. Uchwala się Regulamin w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatków mieszkaniowych stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście oraz dyrektorom szkół i placówek.


§ 3. Traci moc Uchwała nr XXV/166/2005 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 22 kwietnia 2005 w sprawie: przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatków mieszkaniowych.


§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 roku

Zdjęcie

 

 

 


 

Uzasadnienie


Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie powiatu lipnowskiego obowiązujący w roku 2006 stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.).

Regulamin określa wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, w taki sposób, aby zapewnić realizację wytycznej dla samorządu zawartej w art. 30 ust 6 Karty Nauczyciela.

Załączona do uzasadnienia tabela wynikowa, w układzie miesięcznym, a zatem w układzie porównywalnym do średnich miesięcznych, do jakich odwołuje się ustawodawca w treści art. 30 ust. 3 i 4 – pozwala stwierdzić, że wypełniona została wytyczna zawarta w wymienionym artykule.

Ustalanie w drodze regulaminu obowiązuje także w odniesieniu do nauczycielskich dodatków mieszkaniowych (art. 54 ust. 7 w związku z art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela).

Ponadto zgodnie z art. 49 ust.2 Karty Nauczyciela organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli.Zdjęcie

 

 

 

 

Załącznik 1 (122kB) pdf

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (5 stycznia 2006, 13:02:50)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (12 lipca 2007, 08:42:58)
Zmieniono: Korekta informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3453