Uchwała nr XXXI/202/2005Rady Powiatu w Lipniez dnia 28 grudnia 2005w sprawie: uchwalenia na 2006 rok programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnegoNa podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420 oraz Nr 175, poz. 1462) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055)

Uchwała nr XXXI/202/2005
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 28 grudnia 2005


w sprawie: uchwalenia na 2006 rok programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420 oraz Nr 175, poz. 1462) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055)


 

 

 

Rada Powiatu w Lipnie,

uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się program współpracy Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Na realizację „Programu współpracy na 2006 rok” środki finansowe zabezpieczone będą w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

 

§ 4. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy na 2006 rok” w zakresie rzeczowym i finansowym Zarząd Powiatu przedłoży Radzie Powiatu łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2006 rok.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 Zdjęcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie


 

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego

Rada Powiatu w Lipnie, przyjmując niniejszą uchwałę, deklaruje wolę kształtowania współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadzie partnerstwa i wyraża intencję realizacji swoich zadań ustawowych w ścisłym współdziałaniu z nimi.

Program współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi na 2006 rok został opracowany w celu sprecyzowania zakresu współdziałania i określenia jego reguł. W programie proponowany jest szeroki zakres zadań merytorycznych dla obustronnej współpracy.

Powiat, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym i postulatom organizacji pozarządowych, wprowadza  jako nową formę polegającą na wspieraniu realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Procedura prowadząca do wyłonienia partnera ma formę otwartego, powszechnie dostępnego konkursu o charakterze przedmiotowym, a nie podmiotowym. Oznacza to, że współpracą objęte jest zadanie (projekt), a nie instytucja (organizacja pozarządowa).

 

Zdjęcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1 (65kB) pdf

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (5 stycznia 2006, 11:48:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3696