Uchwała nr XXX/196/2005Rady Powiatu w Lipniez dnia 8 grudnia 2005w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rokNa podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z późn. zmianami), art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 roku Nr 15 , poz. 148)

Uchwała nr XXX/196/2005
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 8 grudnia 2005


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z późn. zmianami), art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 roku Nr 15 , poz. 148)


 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala co następuje:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XXII/ 141/2004 Rady Powiatu w Lipnie z 29 grudnia 2004 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XXIII/149/2005 z 22 lutego 2005 r., Nr XXV/162/2005 z dn. 22.04.2005 r., Nr XXVI/172/2005 z 27.06.2005 r., Nr XXVII/181/2005 z dnia 05.07.2005 r., Nr XXVIII/183/2005 z 7.09.2005 r., Nr XXIX/190/2005 z dnia 28.10.2005 r., Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 9/2005 z dn. 8.03.2005 r., Nr 12/2005 z dn.12.04.2005 r., Nr 16/2005 z dn. 6.05.2005 r., Nr 20/2005 z dnia 23.05.2005 r., Nr 21/2005 z dnia 7.06.2005 r., Nr 51/2005 z 21.07.2005 r., Nr 53/2005 z dnia 10.08.2005 r., Nr 54/2005 z 25.08.2005 r., Nr 55/2005 z dnia 22.09.2005 r., Nr 59/2005 z dnia 6.10.2005 r., Nr 60/2005 z dnia 28.10.2005 r., Nr 61/2005 z dnia 10.11.2005 r., Nr 63/2005 z dnia 24.11.2005 r. dokonuje się zmiany dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, limitu wydatków na zadania inwestycyjne załącznik nr 3:

 1. Kwotę dochodów 30 552 142 zł zastępuje się kwotą 29 604 290 zł

 2. Kwotę wydatków 30 791 242 zł zastępuje się kwotą 29 843 390  zł

 3. Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę 1 235 039 zł


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zdjęcie

U Z A S A D N I E N I E


Budżet Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 po stronie dochodów i wydatków zmniejsza się o 947 852 zł.


 1. DOCHODY


Zwiększa się dochody na podstawie:


Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5-4820-18p/2005 z dn. 25 października 2005 r. i Nr ST5-4820-22p/2005 z dn. 2 listopada w dz. 758 rozdz. 75801 zwiększa się § 2920 o 62 123 zł – subwencja ogólna z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli oraz wyposażenia nowych pomieszczeń dla nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe.


Decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 30 listopada 2005 r. Nr WFB.I.3011 – 60/05 w dz. 852 rozdz. 85202 zwiększa się § 2130 o kwotę 9 063 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.Dokonuje się zmian w dochodach na wniosek:

Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego zwiększa się dz. 010 rozdz. 01027 § 2700 o 6 986 zł – środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł.

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego zwiększa się dz. 750 rozdz. 75020 § 2900 o 4 000 zł – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego, zaś zmniejsza się dochody w rozdz. 75095 § 0870 o 1 178 120 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Zmniejszenia w tym rozdziale dokonano z uwagi na niewykonanie wcześniej zaplanowanych wydatków inwestycyjnych, które miały być realizowane ze środków unijnych.

Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem zwiększa się w dz. 801 rozdz. 80130 § 0870 o 7 500 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Zmiany w planie dochodów dokonuje się z uwagi na dodatkowe wpływy, które nie były planowane w budżecie jednostki.

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi zwiększa się dz. 852 rozdz. 85202 § 0750 o 3 900 o wpływy z najmu, § 0830 o 70 000 zł – wpływy z usług, § 0870 o 2 503 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, § 0920 o 495 zł – pozostałe odsetki, § 0978 o 1 461 zł – wpływy z różnych dochodów. Zwiększenie planu dochodów budżetowych z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi pozwoli na pokrycie wydatków na zakup oleju opałowego z uwagi na znaczny wzrost jego cen.

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie dz. 852 rozdz. 85218 zwiększa się § 0970 o 6 500 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie w dz. 853 rozdz. 85333 zwiększa się § 0750 o 5 850 zł – wpływy z tytułu najmu i dzierżawy, § 0921 o 1 647 zł – pozostałe odsetki, § 0970 o 3 950 zł – wpływy z różnych dochodów, § 2701 o 44 290 zł – środki na dofinansowanie zadań własnych gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł. Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się z uwagi na uzyskane większe wpływy z tytułu najmu sali szkoleniowej przez Ośrodek Doradztwa i Szkoleń we Włocławku, oraz wpływu środków na realizację przedsięwzięcia programu PHARE 2002 „Pokolenie młodych”.II. WYDATKI

Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:


 • Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego zwiększa się dz. 010 rozdz. 01027 § 3020 o 6 986 zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Zwiększenie planu finansowego w tym rozdziale wynika ze zwiększonej kwoty przekazanej na konto powiatu przez ARiMR.

Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w dz. 600 rozdz. 60014 zwiększa się § 4210 o 3 500 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 8 250 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4010 o 7 700 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 2 700 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120o 350 zł – składki na Fundusz Pracy, § 6058 o 1 011 224 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, § 6059 o 168 537 zł, § 6060 o 1 000 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Powyższe zmiany w planie finansowym jest możliwe z uwagi na wynikłe oszczędności w funduszu płac wraz z pochodnymi, oraz z uwagi na przesunięcie w czasie przebudowy drogi Żabieniec- Lipno na lata 2006 - 2007.

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego dz. 750:

- rozdz. 75011 zwiększa się wydatki z zakresu administracji rządowej § 4010 o 280 zł, zaś zmniejsza się § 4110 o 244 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 36 zł – składki na Fundusz Pracy, ponadto dokonuje się zmian wydatków realizowanych na podstawie porozumień, i tak zwiększa się § 4110 o 68 zł, § 4120 o 55 zł, zaś zmniejsza się § 4010 o 123 zł. Zmiany powyższe są niezbędne celem urealnienia wydatków.

- rozdz. 75020 zwiększa się § 4170 o 60 zł – wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 o 31 125 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 6060 o 9 426 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zaś zmniejsza się § 6050 o 32 185 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zmiany te są konieczne z uwagi na zabezpieczenie środków na zakup towarów.- rozdz. 75095 zwiększa się § 4210 o 574 zł – zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększenie to jest konieczne z uwagi na opłacenie faktury za zakup materiałów.Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie w dz. 754:

 • rozdz. 75411 Tworzy się § 3030 na kwotę 800 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych oraz zwiększa się § 4170 o 190 zł - wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 o 14 734 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 o 1 000 zł – zakup usług remontowych, § 4350 o 1 191 zł – opłaty za usługi internetowe, zaś zmniejsza się § 4010 o 610 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4020 o 1 600 zł –wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej, § 4040 o 90 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4060 o 2 750 zł - pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, § 4070 o 150 zł – nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, § 4080 o 40 zł - świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, § 4110 o 300 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 860 zł - składki na Fundusz Pracy, § 4180 o 2 525 zł - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy, § 4260 o 3 200 zł – zakup energii, § 4300 o 2 000 zł – zakup usług pozostałych, § 4410 o 540 zł – podróże służbowe, § 4430 o 1 600 zł – różne opłaty i składki, § 4510 o 220 zł – opłaty na rzecz budżetu państwa, § 4520 o 1 430 zł – opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego, § 6060 o 1 935 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,

 • rozdz. 75478 § 6060 zwiększa się o 1 935 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych .

Zmiany powyższe podyktowane są koniecznością zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych na zakup towarów i usług. Zwiększenie paragrafu dotyczącego zakupów inwestycyjnych jest możliwe dzięki zaoszczędzonym środkom finansowym dotyczących zakupu sprężarki do ładowania butli, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu testera do masek powietrznych, ponieważ środki przyznane przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego nie pokrywają w całości zamierzonego zakupu .Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie w dz. 801:

 • zwiększa się rozdz. 80102 § 4010 o 6 590 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, zaś zmniejsza się § 4110 o 6 175 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 997 zł – składki na Fundusz Pracy,

 • zwiększa się rozdz. 80111 § 4010 o 532 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 34 zł - składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 16 zł – składki na Fundusz Pracy,

Zmiany powyższe są konieczne z uwagi na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie zwiększa się w dz. 801 rozdz. 80120 § 4120 o 400 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4300 o 1 600 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4260 o 2 000 zł – zakup energii. Zmiany powyższe są konieczne z uwagi na zabezpieczenie środków na zapłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i opłacenie faktur za usługi telekomunikacyjne i pocztowe.

Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem zwiększa się w dz. 801 rozdz.80130 § 4210 o 7 500 zł – zakup materiałów i wyposażenia.

Zmiany powyższe są konieczne z uwagi na zabezpieczenie środków na zakup oleju opałowego.

Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą;

 • w dz. 801zmniejsza się rozdz. 80120 § 4010 o 573 zł – wynagrodzenia osobowe;

 • w dz. 801zwiększa się rozdz. 80130 § 3020 o 130 zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,§ 4010 o 2 158 zł – wynagrodzenie osobowe pracowników, § 4210 o 6 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4410 o 600 zł – podróże służbowe, zaś zmniejsza się 4110 o 661 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 329 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4430 o 600 zł – różne opłaty i składki;

 • w dz. 854 rozdz. 85410 zmniejsza się § 4010 o 343 zł,§ 4110 o 335 zł, § 412 o 47 zł.

Zmiany w budżecie wynikają z przeprowadzonej analizy wydatków i są konieczne z uwagi na występujące braki w paragrafie dotyczącym wynagrodzeń, dodatków wiejskich i wyjazdów służbowych.

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w dz. 801 zwiększa się rozdz. 80130 § 4010 o 17 000 zł – wynagrodzenie osobowe pracowników, § 4300 o 4 000 zł – zakup usług pozostałych, § 4410 o 344 zł – podróże służbowe, zaś zmniejsza się 4170 o 478 zł – wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 o 12 803 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 o 8 000 zł – zakup energii, § 4430 o 63 zł – różne opłaty i składki.

Zmiany wynikają podyktowane są analizą wydatków w poszczególnych paragrafach.

Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego:

 • dz. 801 rozdz. 80114 zmniejsza się § 2540 o 44 917 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:
  OSZ „OŚWIATA” o 26 917 zł,
  OSZ „EDUKACJA” o 18 000 zł

 • dz. 801 rozdz. 80195 zwiększa się § 4110 o 21 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 3 zł – składki na Fundusz Pracy, zaś zmniejsza się § 2310 o 2 000 zł – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, § 4210 o 24 zł – zakup materiałów i wyposażenia.

 • dz. 921 rozdz. 92195 zwiększa się § 4300 o 8 000 zł – zakup usług pozostałych,

w dz. 926 rozdz. 92695 zwiększa się § 4210 o 4 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia.

Zmiany przeznaczenia w/w zmniejszenia środków jak również zwiększonych wpływów subwencji ogólnej oświatowe przeznaczono na zwiększenie budżetów jednostek oświatowych z przeznaczeniem na doposażenie nowych pomieszczeń do nauki oraz wymianę stolarki okiennej, tj.:

 1. Zespół Szkół w Lipnie dz. 801 rozdz. 80120 zwiększa się § 4210 o 3 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4240 o 20 675 zł;

 2. Zespół Szkół Technicznych w Lipnie dz. 801 rozdz. 80130 zwiększa się ogółem o 10 000 zł:

 • § 4010 o 8 000 zł,

 • § 4300 o 2 000 zł;

 1. Zespół Szkół w Skępem dz. 801 rozdz. 80130 zwiększa się § 4010 – wynagrodzenia osobowe o 2 000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego, § 4210 o 8 100 zł, § 4240 o 1 600 zł – zakup pomocy naukowych, § 4410 o 400 zł – podróże służbowe;

 2. Zespół Szkół w Dobrzyniu - budżet zwiększa się dz. 801 rozdz. 80130 ogółem o 30 693 zł;

 • § 4010 o 6 693 zł,

 • § 4210 o 6 000 zł,

 • § 4240 o 8 000 zł,

 • § 4270 o 10 000 zł;

zwiększa się dz. 854 rozdz. 85410 § 4010 o 224 zł

 1. Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie dz. 801 rozdz. 80111 zwiększa się § 4010 o 5 348 zł

 2. Bursa Szkolna w Lipnie dz. 854 rozdz. 85410 zwiększa się § 4270 o 15 000 zł.Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w dz. 852 rozdz. 85202 zwiększa się § 4210 o 106 611 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 6050 o 13 106 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zaś zmniejsza się § 6060 o 30 654 zł– wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiany te są możliwe z uwagi na dodatkowe wpływy środków za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie dz. 852 rozdz. 85218 zwiększa się § 4210 na kwotę 1 500 zł – zakup materiałów i wyposażenia.

Zmiany podyktowane są koniecznością zakupu materiałów do prawidłowej działalności jednostki.

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w dz. 853 rozdz. 85333 zwiększa się

§ 3111 o 1 182 zł – świadczenia społeczne, § 4011 o 4 087 zł – wynagrodzenia osobowe, § 4111 o 35 503 zł - składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 1 650 zł – składki na Fundusz Pracy celem zabezpieczenia środków do końca roku budżetowego, § 4210 o 917 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4301 o 5 165 zł – zakup usług pozostałych, § 4430 o 258 zł – różne opłaty i składki, § 4440 o 7 500 zł – odpis na ZFŚS, § 4480 o 275 zł – podatek od nieruchomości, zaś zmniejsza się § 4260 o 800 zł – zakup energii.

Zwiększeń w planie finansowym dokonuje się z uwagi na zwiększone wpływy środków na realizacje programy realizowanego z programu PHARE 2002 „Pokolenie młodych” oraz urealnienia odpisu na ZFŚS na zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych.


Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lipnie dz. 854 rozdz. 85406 tworzy się § 4170 na kwotę 1 900 zł – wynagrodzenia bezosobowe oraz zwiększa się § 4410 o 250 zł – podróże służbowe, zaś zmniejsza się § 4300 o 2 150 zł – zakup usług pozostałych. Przeniesienia powyższe są konieczne z uwagi na zabezpieczenie środków finansowych na opłacenie wynagrodzeń z tytułu umów – zleceń.

Dyrektora Bursy Szkolnej w Lipnie dz. 854 rozdz. 85410 zwiększa się § 4110 o 164 zł składki na ubezpieczenie społeczne, § 4270 o 28 729 zł – zakup usług remontowych, zaś zmniejsza się § 4120 o 164 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4210 o 10 414 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 o 14 259 zł – zakup energii, § 4300 o 1 430 zł – zakup usług pozostałych, § 4410 o 363 zł – podróże służbowe, § 4430 o 2 263 zł – różne opłaty i składki. Po zrobieniu analizy wydatków zauważono występujące braki jak i nadwyżki środków finansowych wobec powyższego zmiana ta byłaby właściwa.

Zdjęcie

 

 

 

 

 

Załącznik 1 (60kB) pdf

Załącznik 2 (130kB) pdf

Załącznik 3 (59kB) pdf

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (20 grudnia 2005, 12:44:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2889