Uchwała nr XXX/197/2005Rady Powiatu w Lipniez dnia 8 grudnia 2005w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań w zakresie zakupów inwestycyjnych pn. „ Zakup tomografu komputerowego dla SP ZOZ Lipno”Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z późn. zmianami)

Uchwała nr XXX/197/2005
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 8 grudnia 2005


w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań w zakresie zakupów inwestycyjnych pn. „ Zakup tomografu komputerowego dla SP ZOZ Lipno”

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z późn. zmianami)


 

Rada Powiatu
uchwala co następuje:


§ 1. Zaciągnąć długoterminowe zobowiązanie w wysokości 374 258 zł ( słownie; trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem złotych) na inwestycję pn. „ Zakup tomografu komputerowego dla SP ZOZ Lipno”.


Spłata zobowiązań nastąpi w:

  1. 2005 roku do kwoty 100 000 zł zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym

  2. 2006 roku do kwoty 94 031 zł zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym

  3. 2007 roku do kwoty 94 031 zł zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym.

  4. 2008 roku do kwoty 86 196 zł zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym§ 2. Źródłem pokrycia zobowiązania w kwocie udziału własnego tj. 374 258 zł będą wpływy z dochodów własnych.


§ 3. Zobowiązanie to pokryte zostanie z dochodów własnych w latach 2005 – 2008.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zdjęcie

U Z A S A D N I E N I EW związku z podpisaną umową z dnia 18.11.2005 roku pomiędzy SP ZOZ Lipno i Powiatem Lipnowskim, a SIEMENS Spółka z o.o. Warszawa, dotyczącej zakupu tomografu komputerowego strony ustaliły wspólny zakup tomografu.

Wartość zakupu brutto wynosi 748 515,00 zł . Zgodnie z wcześniejszym porozumieniem strony partycypują w cenie zakupu po połowie.

Powiat Lipnowski z powyższej kwoty spłaca 374 257,55 zł w 36 ratach miesięcznych. Pierwszą ratę w wysokości 100 000 zł, a pozostałe 35 rat po 7 835,93 zł.

Natomiast SP ZOZ w Lipnie pozostałą kwotę w wysokości 374 257,45 zł spłacać będzie w 35 ratach miesięcznych po 10 693,07 zł.

Zdjęcie

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (20 grudnia 2005, 12:06:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3420