Uchwała nr XXX/198/2005Rady Powiatu w Lipniez dnia 8 grudnia 2005w sprawie: podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2005 rokuNa podstawie: art. 35a ust 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. z 1997 roku Dz. U. Nr 123, poz. 776, Nr 160, poz. 1082, Dz. U. z 1998 roku Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019, Nr 162, poz. 1118, Nr 162, poz. 1126, Dz. U. z 1999 roku Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101, Nr 111, poz. 1280, Dz. U. z 2000 roku Nr 48, poz. 550, Nr 119, poz. 1249, Dz. U. z 2001 roku Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444, Nr 154, poz. 1792, Nr 154, poz. 1800, Dz. U. z 2002 roku Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679, Nr 200, poz. 1683, Nr 241, poz. 2074, Dz. U. z 2003 roku Nr 7, poz. 79, Nr 90 poz. 844, Nr 223 poz. 2217, Nr 228 poz. 2262. Dz. U. z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 99 poz. 1001, Nr 240 poz.2047, Dz. U. z 2005 roku Nr 44 poz. 422, Nr 132 poz. 1110, Nr 163 poz. 1362, Nr 164 poz. 1366)

Uchwała nr XXX/198/2005
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 8 grudnia 2005


w sprawie: podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2005 roku

Na podstawie: art. 35a ust 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. z 1997 roku Dz. U. Nr 123, poz. 776, Nr 160, poz. 1082, Dz. U. z 1998 roku Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019, Nr 162, poz. 1118, Nr 162, poz. 1126, Dz. U. z 1999 roku Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101, Nr 111, poz. 1280, Dz. U. z 2000 roku Nr 48, poz. 550, Nr 119, poz. 1249, Dz. U. z 2001 roku Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444, Nr 154, poz. 1792, Nr 154, poz. 1800, Dz. U. z 2002 roku Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679, Nr 200, poz. 1683, Nr 241, poz. 2074, Dz. U. z 2003 roku Nr 7, poz. 79, Nr 90 poz. 844, Nr 223 poz. 2217, Nr 228 poz. 2262. Dz. U. z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 99 poz. 1001, Nr 240 poz.2047, Dz. U. z 2005 roku Nr 44 poz. 422, Nr 132 poz. 1110, Nr 163 poz. 1362, Nr 164 poz. 1366)


 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. Dokonać zmiany podziału środków finansowych na rok 2005 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w wysokości 14.024,00 zł ( słownie złotych: czternaście tysięcy dwadzieścia cztery), zgodnie z załącznikiem.


§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/1912005 z dnia 28 października 2005 roku w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2005 roku.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zdjęcie
 

 


 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 35 a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rada powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podział środków PFRON zatwierdzony uchwałą Rady Powiatu NR XXIX/191//2005 z dnia 28 października 2005 r., został dokonany w oparciu o składane wnioski przez osoby niepełnosprawne

W trakcie realizacji zadań ustawowych okazało się:

  1. środki przeznaczone na „dofinansowanie do pobytu na turnusach rehabilitacyjnych” oraz na „dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych” nie będą w pełni wykorzystane.

  2. wzrosło zapotrzebowanie na „ dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze”,( wystawione są faktury ,które muszą być zapłacone w bieżącym roku), dlatego zachodzi konieczność zwiększenia środków na ten cel.

Zdjęcie

 

 

 

 

Załącznik 1 (56kB) pdf

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (20 grudnia 2005, 11:59:39)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (20 grudnia 2005, 12:08:10)
Zmieniono: korekta informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2848