Uchwała nr XXX/200/2005Rady Powiatu w Lipniez dnia 8 grudnia 2005w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/99/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gmin i Powiatu Lipnowskiego na lata 2004-2006Na podstawie art. 4 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055)

Uchwała nr XXX/200/2005
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 8 grudnia 2005


w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/99/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gmin i Powiatu Lipnowskiego na lata 2004-2006

Na podstawie art. 4 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055)


 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:§ 1. W Załączniku do Uchwały Nr XV/99/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27.04.2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gmin i Powiatu Lipnowskiego na lata 2004-2006 w brzmieniu określonym Uchwałą Nr XXIII/152/2005 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 22.02.2005 r., zmienionym Uchwałą Nr XXV/169/2005 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 22.04.2005 r., w Rozdziałach nr: III, V oraz VI wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały


§ 2. Przyjąć tekst jednolity Załącznika do Uchwały Nr XV/99/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gmin i Powiatu Lipnowskiego na lata 2004-2006, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie. 


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zdjęcie 

  UzasadnieniePlan Rozwoju Lokalnego jest niezbędnym dokumentem przy składaniu wniosków aplikacyjnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Plan został opracowany na lata 2004-2006 i obejmuje obszary problemowe związane z infrastrukturą techniczną, turystyczną i społeczną.

Plan Rozwoju Lokalnego w określonej perspektywie czasowej ma zwiększyć możliwości konsumpcji środków z funduszy strukturalnych oraz zwiększyć efektywność ich wykorzystania. Zgłoszenie zadania nie ujętego w Planie skutkować będzie odrzuceniem wniosku aplikacyjnego wraz z dokumentacją składaną do Urzędu Marszałkowskiego.

Wszystkie kolejne zmiany dokonywane w Planie Rozwoju Lokalnego Gmin i Powiatu Lipnowskiego na lata 2004-2006 przyjętym w Uchwale Nr XV/99/2004 Rady Powiatu w Lipinie z dnia 27.04.2004 r. wywoływane są pisemnymi wnioskami jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych z terenu powiatu lipnowskiego o objęcie tymże Planem zgłaszanych przez nie projektów.

Przyjęty tekst jednolity Planu Rozwoju Lokalnego Gmin i Powiatu Lipnowskiego na lata 2004-2006 uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone po jego uchwaleniu.

Zdjęcie

 

 

 

 

 

Załącznik 1 (111kB) pdf

Załącznik 2 (1027kB) pdf

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (20 grudnia 2005, 11:35:49)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (20 grudnia 2005, 11:40:03)
Zmieniono: Korekta informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2724