Uchwała nr XXIX/194/2005Rady Powiatu w Lipniez dnia 28 października 2005w sprawie: zmiany szczegółowych zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniom szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2005/2006 prowadzonych przez Powiat Lipnowski Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055)

Uchwała nr XXIX/194/2005
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 28 października 2005


w sprawie: zmiany szczegółowych zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniom szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2005/2006 prowadzonych przez Powiat Lipnowski

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:

§1. W Szczegółowym regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów określającym zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2005/2006 prowadzonych przez Powiat Lipnowski, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXVI/177/2005 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 czerwca 2005 r. §4 ust.4 otrzymuje brzmienie: ” §4 ust.4 Rachunki, faktury i paragony potwierdzające dokonanie zakupów za dany miesiąc winny być składane w szkołach do 15 dnia tegoż miesiąca.”.


§2. W Załączniku Nr 4 do Szczegółowego regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów określającego zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2005/2006 – Umowa przekazywania stypendium w roku szkolnym 2005/2006, dokonuje się następujących zmian:

  1. §1 otrzymuje brzmienie: „§1. Starostwo Powiatowe w Lipnie zobowiązuje się do przekazywania stypendium zgodnie ze Szczegółowym regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów (zwanego dalej Regulaminem) w wysokości do 100 zł miesięcznie (do 1.000 zł w skali roku szkolnego). Warunkiem wypłaty stypendium jest dostępność środków finansowych na ten cel na wyodrębnionym rachunku Starostwa Powiatowego w Lipnie.”

  2. §2 otrzymuje brzmienie: „§2. Uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązują się do wydatkowania stypendium zgodnie z Regulaminem i do systematycznego przedstawiania rachunków, faktur i paragonów, które umożliwią rozliczenie stypendium.”

  3. dodaje się §3 w brzmieniu: „§3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.”


§3. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/189/2005 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 7 września 2005 r. w sprawie: zmiany szczegółowych zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniom szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2005/2006 prowadzonych przez Powiat Lipnowski.


§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

ZdjęcieUzasadnienie

Z wytycznych Powiatu Toruńskiego – koordynującego Projekt „Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Kujawsko – Pomorskiego” wynika zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Gospodarki i Pracy w roku szkolnym 2005/2006 można dokonywać refundacji wydatków poniesionych w związku z pobieraniem nauki również na podstawie dostarczonych przez uczniów paragonów zakupu. Niezbędnym jest więc wprowadzenie odpowiednich uzupełnień do obowiązującego Szczegółowego regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów określającego zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2005/2006 prowadzonych przez Powiat Lipnowski, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVI/177/2005 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 czerwca 2005 r.
Zdjęcie

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (15 listopada 2005, 14:31:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3200