Uchwała nr XXIX/192/2005Rady Powiatu w Lipniez dnia 28 października 2005w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargowejNa podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 261 , poz. 2603 , zm , Dz.U. z 2004 Nr 281 poz. 2782 , z 2005 r Nr 130 poz. 1087 oraz art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( jedn tekst z 2001 r Dz.U Nr 142 poz.1592 , z 2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz 558, Nr 113 poz. 984 , Nr 153 poz . 1271, Nr 200 poz . 1688 , Nr 214 poz . 1806 , z 2003 r. Nr 162 poz . 1568 , z 2004 r. Nr 102 poz.1055 ).

Uchwała nr XXIX/192/2005
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 28 października 2005


w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargowej

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 261 , poz. 2603 , zm , Dz.U. z 2004 Nr 281 poz. 2782 , z 2005 r Nr 130 poz. 1087 oraz art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( jedn tekst z 2001 r Dz.U Nr 142 poz.1592 , z 2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz 558, Nr 113 poz. 984 , Nr 153 poz . 1271, Nr 200 poz . 1688 , Nr 214 poz . 1806 , z 2003 r. Nr 162 poz . 1568 , z 2004 r. Nr 102 poz.1055 ).


Rada Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu następującej nieruchomości :

  1. Nieruchomość niezabudowana położona w Lipnie ul. Okrzei oznaczona geodezyjnie jako działki nr 1874/5 i 1876/6 o łącznej powierzchni 2, 4015 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie urządzona jest księga wieczysta KW nr 28 012 , a właścicielem wpisany jest Powiat Lipnowski


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zdjęcie

Uzasadnienie

Rada Powiatu w Lipnie przygotowała budżet Powiatu Lipnowskiego na 2006 roku , w którym po stronie dochodów ujęła dochody ze sprzedaży nieruchomości będących własnością Powiatu Lipnowskiego , m.in. nieruchomości niezabudowanej położonej w Lipnie ul. Okrzei oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 1874/5 i 1876/6 o łącznej powierzchni 2, 4015 ha .

Według opracowanego , przez Radę Gminy Miasta Lipna , studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lipna teren w/w nieruchomości znajduje się w strefie terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej niskiej i średniej intensywności .

Środki ze sprzedaży powyższej nieruchomości przeznaczone będą dla uzupełnienia budżetu Powiatu lipnowskiego .

W tym stanie rzeczy sprzedaż w/w nieruchomości jest celowa i uzasadniona .
Zdjęcie

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (14 listopada 2005, 13:27:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3178