Uchwała nr XXVIII/183/2005Rady Powiatu w Lipniez dnia 7 września 2005w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rokNa podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z późn. zmianami), art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 roku Nr 15 , poz. 148)

Uchwała nr XXVIII/183/2005
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 7 września 2005


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z późn. zmianami), art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 roku Nr 15 , poz. 148)


 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala co następuje:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XXII/ 141/2004 Rady Powiatu w Lipnie z 29 grudnia 2004 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XXIII/149/2005 z 22 lutego 2005 r., Nr XXV/162/2005 z dn. 22.04.2005 r., Nr XXVI/172/2005 z 27.06.2005 r., Nr XXVII/181/2005 z dnia 05.07.2005 r.,Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 9/2005 z dn. 8.03.2005 r., Nr 12/2005 z dn.12.04.2005 r., Nr 16/2005 z dn. 6.05.2005 r., Nr 19/2005 z dnia 23.05.2005 r., Nr 20/2005 z dnia 7.06.2005 r., Nr 51/2005 z 21.07.2005 r., Nr 53/2005 z dnia 10.08.2005 r., Nr 54/2005 z 25.08.2005 r. dokonuje się zmiany dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, zmiany w rachunku dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 3;

  1. Kwotę dochodów 29 432 551 zł zastępuje się kwotą 30 073 315

  2. Kwotę wydatków 29 715 551 zł zastępuje się kwotą 30 356 315 zł

  3. Kwotę dochodów na rachunku dochodów własnych 495 050 zł zastępuje się kwotą 413 250 zł

  4. Kwotę wydatków na rachunku dochodów własnych 577 487 zł zastępuje się kwotą 487 487 zł

  5. Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę 2 289 607 zł


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zdjęcie


 
U Z A S A D N I E N I E


Budżet Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 po stornie dochodów i wydatków zwiększa się o 640 764 zł.

  1. DOCHODY


Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Toruniu a Powiatem Lipnowskim z dnia 16 sierpnia 2005 r. Nr DW 05021/OA - weo zwiększa się w dz. 852 rozdz. 85202 § 6260 o 173 082 zł – dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „ Instalacja kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi”.


Dokonuje się zmian w dochodach na wniosek:

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego zwiększa się dochody w następujących działach:

- dz. 750 rozdz. 75020 § 0420 o 200 000 zł – wpływy z opłaty komunikacyjnej, § 0970 o 13 990 zł – wpływy z różnych dochodów, § 2390 o 710 zł – wpływy do budżetu z środków specjalnych, § 2900 o 800 zł – wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących,

- dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 o 7 320 zł – pozostałe odsetki,

- dz. 803 rozdz. 80309 § 0978 o 410 zł – wpływy z różnych dochodów, § 0979 o 137 zł, § 2328 o 14 534 zł – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, § 2329 o 4 844 zł,

- dz. 854 rozdz. 85415 § 2328 o 132 776 zł - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, § 2329 o 62 339 zł.

Zwiększenie wpływów po stronie dochodów w dz. 750 i 758 pozwoli na pokrycie zabezpieczenia środków finansowych na niezbędne zakupy materiałów i usług.

Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie zwiększa się w dz. 801 rozdz. 80120 § 0830 o 250 zł – wpływy z usług. Zmiany w planie dochodów dokonuje się z uwagi na dodatkowe wpływy, które nie były planowane w budżecie jednostki.

Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego zwiększa się w dz. 801 rozdz. 80197 § 2380 o 3 600 zł – wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego, zaś zmniejsza się § 0830 o 3 600 zł – wpływy z usług. Zmiany powyższej dokonuje się z uwagi na błędną klasyfikację budżetową.

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi dz. 852 rozdz. 85202 zwiększa się § 0750 o 1 025 zł – dochody z najmy i dzierżawy, § 0870 o 23 927 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Uzyskane dochody pochodzą ze sprzedaży samochodu i maszyn oraz z tytułu wyższych wpływów z tytułu najmu garaży.

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dz. 852 rozdz. 85218 zwiększa się § 0920 o 120 zł – pozostałe odsetki, § 0970 o 1 800 zł – wpływy z różnych dochodów. Zwiększenie dotyczy większych wpływów z odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych.

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie dz. 853 rozdz. 85333 zwiększa się § 0750 o 2 250 zł – dochody z najmy i dzierżawy, § 0830 o 450 zł – wpływy z usług. Uzyskane dochody pochodzą z wpływów za najem pomieszczeń biurowych oraz zwrotu kosztów za rozmowy telefoniczne, które nie były planowane w pierwotnym budżecie.
II. WYDATKIDokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:Dyrektora Powiatowego zarządu Dróg w dz. 600 rozdz. 60014 zwiększa się § 4270 o 534 980 zł – zakup usług remontowych, zaś zmniejsza się § 4010 o 25 000 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4040 o 580 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 6050 o 509 400 zł – wydatki inwestycyjne. Zwiększenie środków finansowych w paragrafie usług remontowych przeznaczone zostanie na remontu cząstkowe na drogach, na odnowę dróg oraz na jesienne remonty wybojów na drogach powiatowych.Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dz. 710 rozdz. 71015 zwiększa się § 4110 o 952 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4440 o 122 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zaś zmniejsza się § 4410 o 1 074 zł – podróże służbowe. Przeniesienia w pomiędzy poszczególnymi paragrafami są konieczne z uwagi na zabezpieczenie środków finansowych na występujące braki jak również urealnienie odpisu na ZFŚS.Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego:

- w dz. 750 rozdz. 75020 zwiększa się § 4170 o 3 320 zł – wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 o 111 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 100 000 zł – zakup usług pozostałych, § 4430 o 4 000 zł – różne opłaty i składki, § 6050 o 40 000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

- w dz. 750 rozdz. 75095 zwiększa się § 4170 o 4 000 zł - wynagrodzenia bezosobowe, § 4300 o 1 000 zł - zakup usług pozostałych,

- w dz. 754 rozdz. 75478 zmniejsza się § 3030 o 500 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Zmiany te są konieczne z uwagi na zabezpieczenie środków na zwiększone wydatki dotyczące zakupu tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych oraz na niezbędne zakupy materiałów i usług zawartych na podstawie umowy – zlecenie.

- w dz. 803 rozdz. 80309 zwiększa się § 3218 o 14 360 zł – stypendia i zasiłki dla studentów, § 3219 o 4 787 zł, § 4118 o 65 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4119 o 22 zł, § 4128 o 9 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4129 o 3 zł, § 4178 o 376 zł – wynagrodzenia bezosobowe, § 4179 o 125 zł, § 4218 o 134 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4219 o 44 zł,

- w dz. 854 rozdz. 85415 zwiększa się § 3248 o 121 815 zł – stypendia i zasiłki dla studentów, § 3249 o 57 193 zł, § 4118 o 745 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4119 o 349 zł, § 4128 o 106 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4129 o 50 zł, § 4178 o 4 321 zł – wynagrodzenia bezosobowe, § 4179 o 2 029 zł, § 4218 o 5 444 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4219 o 2 556 zł,§ 4308 o 345 zł – zakup usług pozostałych, § 4309 o 162 zł.

Zmiany w dz. 803 i 854 dotyczą wznowienia wypłaty stypendium dla uczniów szkół ponadgimanzjalnych oraz studentów w nowym roku szkolnym i akademickim, które są wspierane ze środków unijnych.Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Powiatowego Lipnie zwiększa się w dz. 754 rozdz. 75411 § 4060 o 16 000 zł – pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, zaś zmniejsza się § 3070 o 1 600 zł – nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4040 o 1 400 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4070 o 4 000 zł – nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, § 4250 o 8 000 zł – zakup sprzętu i uzbrojenia, § 4430 o 1 000 zł – różne opłaty i składki.

Zmiany powyższe podyktowane są koniecznością zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych w § 4060.Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie zwiększa się w dz. 801 rozdz. 80120 § 4110 o 3 430 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4580 o 1 000 zł – pozostałe odsetki, zaś zmniejsza się § 4040 o 4 430 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiany powyższe są konieczne z uwagi na zabezpieczenie środków na wypłatę odsetek wraz z odprawą emerytalną.Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie zwiększa się w dz. 801 rozdz. 80130 § 4170 o 2 878 zł – wynagrodzenie bezosobowe, zaś zmniejsza się § 4240 o 2 878 zł – zakup pomocy naukowych i książek.

Zmiany wynikają z niedoszacowania paragrafu dotyczącego zakupu usług realizowanych na podstawie umowy – zlecenia.

Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego zwiększa się wydatki:

- w dz. 801 rozdz. 80195 § 4170 o 7 496 zł – wynagrodzenie bezosobowe, zaś zmniejsza się § 4300 o 7 496 zł - zakup usług pozostałych,

- w dz. 926 rozdz. 92695 § 4210 o 250 zł – zakup usług pozostałych.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności utworzenia paragrafu dotyczącego wypłaty wynagrodzeń za wykonane prace w komisji egzaminacyjnej dotyczącej egzaminu na awans dla nauczycieli w roku 2005.Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi zwiększa się w dz. 852 rozdz. 85202 § 6050 o 173 082 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, § 6060 o 24 952 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zwiększenie środków finansowych w § wydatków inwestycyjnych jest niezbędne z uwagi na konieczność zabezpieczenia 20 % środków na zakup samochodu do przewozu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, zaś pozostałe 80 % zostały pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie dz. 852:

- rozdz. 85204 zwiększa się § 4210 o 6 363 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 3110 o 6 363 zł – świadczenia społeczne. Zmiany te wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zakup artykułów rzeczowych dla wychowanków usamodzielniających się.

- rozdz. 85218 zwiększa się § 4110 o 500 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 800 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4300 o 620 zł – zakup usług pozostałych. - Zmniejsza się natomiast rozdz. 85201 § 2320 o 40 000 zł – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z uwagi na mniejszą niż planowano ilość dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych a tym samym mniejsze koszty z tym związane.

Zmiany w rozdz. 85218 podyktowane są koniecznością zabezpieczenia brakujących środków finansowych na niezbędne zakupy materiałów i usług celem prawidłowego funkcjonowania jednostki.Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie dz. 853 rozdz. 85333 zwiększa się § 3020 o 200 zł – nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4120 o 713 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4210 o 2 700 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 4040 o 913 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne. Przeniesienia powyższe są konieczne z uwagi, na to, iż przeznaczone środki w budżecie nie pokrywają wydatków związanych z zakupem materiałów biurowych oraz zapłacenie składek na Fundusz Pracy.

III. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCHZmian w rachunku dochodów własnych dokonuje się na wniosek:

Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie zmniejsza się po stronie dochodów § 0830 o 81 800 zł – wpływy z usług, zaś po stronie wydatków zwiększa się § 4260 o 25 000 zł – zakup energii, zaś zmniejsza się § 4210 o 29 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4220 o 51 000 zł – zakup środków żywności, § 4270 o 5 000 zł – zakup usług remontowych., § 4300 o 30 000 zł – zakup usług pozostałych.

Ponadto celem urealnienia środków znajdujących się na początku okresu zmniejsza się stan środków na rachunku bankowym o 9 800 zł, zaś na koniec roku sprawozdawczego o 1 600 zł.

Dyrektora Bursy Szkolnej w Lipnie zwiększa się § 4170 o 1 000 zł – wynagrodzenia bezosobowe, zaś zmniejsza się § 4300 o 1 000 zł – zakup usług pozostałych.

Zmiany powyższe są konieczne z uwagi na urealnienie wstępnych planów finansowych, które zostały uchwalone na posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 22 kwietnia Uchwałą Nr XXV/171/2005.

Zdjęcie

 

 

 

 

 

Załącznik 1 (84kB) pdf

Załącznik 2 (114kB) pdf

Załącznik 3 (56kB) pdf

Załącznik 4 (58kB) pdf

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (15 września 2005, 13:47:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2477