Uchwała nr XXVIII/188/2005Rady Powiatu w Lipniez dnia 7 września 2005w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/176/2005 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27.06.2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku akademickim 2005/2006Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055)

Uchwała nr XXVIII/188/2005
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 7 września 2005


w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/176/2005 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27.06.2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku akademickim 2005/2006

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055)


 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXVI/176/2005 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27.06.2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku akademickim 2005/2006 w załączniku „Szczegółowy regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku akademickim 2005/2006” wprowadza się następujące zmiany:

  1. W § 3 ust. 2 pkt 2 po słowach: „oraz które uzyskały najwyższą średnią ocen” dodaje się słowa w brzmieniu: „ze wszystkich przedmiotów za ostatni rok szkolny w przypadku osób podejmujących naukę w szkołach wyższych, o których wyżej mowa”.

  2. § 4 otrzymuje brzmienie:

Stypendium jest przyznawane na okres do 10 miesięcy (od października do lipca) w formie finansowej w wysokości 200 zł miesięcznie brutto (maksymalnie 2000 zł w skali roku akademickiego).

  1. W § 6 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

Student zobowiązany jest do dostarczenia do dnia 15 marca 2006 r. do Starostwa Powiatowego w Lipnie zaświadczenia potwierdzającego zaliczenie semestru zimowego. Brak niniejszego zaświadczenia może skutkować skreśleniem z listy stypendystów”. Pozostałe ustępy otrzymują kolejną numerację.

  1. W załączniku Nr 1 „Tabelaryczne zestawienie uszczegółowionych kryteriów i skali punktowej” część L.p. IV pod pozycją „Wyszczególnienie” otrzymuje brzmienie: „ Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów w roku szkolnym 2004/2005 (w przypadku osób podejmujących naukę w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym, eksternistycznym)”.

  2. W załączniku Nr 5 „Umowa przekazywania stypendium w roku akademickim 2005/2006”

  1. § 2 otrzymuje brzmienie: „ Starostwo Powiatowe w Lipnie zobowiązuje się do przekazywania stypendium w wysokości 2000 zł w skali roku akademickiego zgodnie ze Szczegółowym regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku akademickim 2005/2006 (zwanego dalej Regulaminem) przyjętym przez Radę Powiatu w Lipnie Uchwałą Nr XXVI/176/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r.”.

  2. dodaje się § 4 w brzmieniu: „Student/studentka zobowiązuje się do dostarczenia do dnia 15 marca 2006 r. do Starostwa Powiatowego Lipnie zaświadczenia potwierdzającego zaliczenie semestru zimowego”.

  3. dodaje się § 5 w brzmieniu: ”Warunkiem wypłacenia stypendium jest posiadanie środków finansowych na ten cel na wyodrębnionym rachunku Starostwa Powiatowego w Lipnie”.

  4. dodaje się § 6 w brzmieniu: „Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron”.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zdjęcie

 


 Uzasadnienie


W celu określenia w Szczegółowym regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku akademickim 2005/2006 (zał. do Uchwały Nr XXVI/176/2005 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27.06.2005 r.) jednoznacznych kryteriów przyznawania i przekazywania stypendiów, opierając się na doświadczeniach z realizacji programu stypendialnego w roku akademickim 2004/2005 oraz uwzględniając nowy system maturalny należy dokonać wyżej wymienionych zmian.

Zdjęcie

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (15 września 2005, 13:01:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2661