Uchwała nr XXII/145/2004Rady Powiatu w Lipniez dnia 29 grudnia 2004w sprawie: maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.Na podstawie art. 12, pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z późn. zmianami), art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 roku Nr 15 , poz. 148 z późn. zm.)

Uchwała nr XXII/145/2004
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 29 grudnia 2004


w sprawie: maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Na podstawie art. 12, pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z późn. zmianami), art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 roku Nr 15 , poz. 148 z późn. zm.)


 

Rada Powiatu w Lipnie
Uchwala co następuje:


§ 1.

  1. Ustalić kwotę w wysokości 377 818 zł ( słownie zł: trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście złotych), do której Zarząd Powiatu w Lipnie może ustanowić prawne zabezpieczenie prawidłowego wykorzystania środków przyznanych na realizację projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Priorytet II, Działanie 2.2. „ Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w formie poręczenia wekslowego oraz w postaci notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu egzekucji.

  2. Projektami, o których mowa w ust. 1, są następujące systemy stypendialne:

    1. Szansa dla żaka”, dla którego zabezpieczenia mogą zostać ustanowione do kwoty 45 733 zł,

    2. Pomoc stypendialna dla uczniów”, dla którego zabezpieczenia mogą zostać ustanowione do kwoty 332 085 zł.

  3. Termin obowiązywania zabezpieczeń, o których mowa w ust. 1 wygasa z dniem 31 sierpnia 2005 roku.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§ 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zdjęcie


 


 
U Z A S A D N I E N I E


Na Sesji Rady Powiatu w Lipnie Uchwałami Nr XVII/112/2004 i XVII/113/2004 zostały przyjęte regulaminy przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dla studentów.

W pierwszych dniach grudnia bieżącego roku zostały podpisane umowy na realizację Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pomiędzy Powiatem Toruńskim a Powiatem Lipnowskim dotyczącego pomocy stypendialnej dla uczniów na kwotę 332 085 zł., druga umowa została podpisana pomiędzy Urzędem Miejskim w Bydgoszczy a Powiatem Lipnowskim dotycząca pomocy stypendialnej dla studentów na kwotę 45 733 zł.

Program stypendialny dla studentów w 75 % finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, zaś pozostałe 25 % to wkład krajowy, zaś stypendia dla młodzieży ponadgimnazjalnej w 68,05 % są pokrywane ze środków unijnych, pozostałe 31,95 % stanowią środki budżetu państwa. W budżecie roku 2004 zostały zapisane do wykorzystania środki w wysokości: 14 033 zł na realizację programu stypendialnego pomocy dla studentów, kwota 135 234 zł przeznaczona jest na realizację pomocy dla uczniów. Pozostałe środki, czyli 31 700 zł – pomoc dla studentów, 202 851 zł – pomoc dla uczniów, zostały zapisane do realizacji w budżecie roku 2005.

Zdjęcie

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (5 stycznia 2005, 14:41:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3184