Uchwała nr XXII/143/2004Rady Powiatu w Lipniez dnia 29 grudnia 2004w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2005 rokNa podstawie art.12 pkt. 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055/

Uchwała nr XXII/143/2004
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 29 grudnia 2004


w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2005 rok

Na podstawie art.12 pkt. 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055/


Rada Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwala się Plan pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2005 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipnie oraz Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

Zdjęcie

 

 

 

 

Załącznik 1 (386kB) pdf

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (5 stycznia 2005, 12:49:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2960