Uchwała nr XXI/139/2004Rady Powiatu w Lipniez dnia 6 grudnia 2004w sprawie : zmiany zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Lipnowski na wyrównywanie szans edukacyjnychNa podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055)

Uchwała nr XXI/139/2004
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 6 grudnia 2004


w sprawie : zmiany zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Lipnowski na wyrównywanie szans edukacyjnych

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055)


 

 

Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:

 

 

§1. W Umowie przekazywania stypendium w roku szkolnym 2004/2005 stanowiącej Załącznik Nr 5 do Regulaminu przyznawania stypendiów określającego zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Lipnowski, przyjętego Uchwałą Nr XVII/112/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 lipca 2004 r., zmienionego Uchwałą Nr XIX/124/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 września 2004 r., wprowadza się następujące zmiany:

w §1 skreśla się słowa: „za pośrednictwem Dyrektora Szkoły w”.

 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 Zdjęcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

 

 Zgodnie z §8 Ramowego regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości prowadzonych i dotowanych przez Powiat Lipnowski na rok szkolny 2004/2005 będącego Załącznikiem Nr 1 do Umowy współpracy w sprawie przystąpienia i realizacji projektu stypendialnego z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wdrażanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – działania 2.2  „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", zawartej 13 września 2004 roku w Toruniu pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego wypłaty i rozliczenia stypendiów z uczniami dokonuje jednostka powołana do obsługi programu stypendialnego, czyli organ prowadzący szkołę.

Zdjęcie

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (14 grudnia 2004, 14:48:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3040