Uchwała nr XXI/133/2004Rady Powiatu w Lipniez dnia 6 grudnia 2004w sprawie: podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2004 rokuNa podstawie: art. 35a ust 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. z 1997 roku Dz. U. Nr 123, poz. 776, Nr 160, poz. 1082, Dz. U. z 1998 roku Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019, Nr 162, poz. 1118, Nr 162, poz. 1126, Dz. U. z 1999 roku Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101, Nr 111, poz. 1280, Dz. U. z 2000 roku Nr 48, poz. 550, Nr 119, poz. 1249, Dz. U. z 2001 roku Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444, Nr 154, poz. 1792, Nr 154, poz. 1800, Dz. U. z 2002 roku Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679, Nr 200, poz. 1683, Nr 241, poz. 2074, Dz. U. z 2003 roku Nr 7, poz. 79, Nr 90 poz. 844, Nr 223 poz. 2217, Nr 228 poz. 2262. Dz. U. z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 99 poz. 1001)

Uchwała nr XXI/133/2004
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 6 grudnia 2004


w sprawie: podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2004 roku

Na podstawie: art. 35a ust 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. z 1997 roku Dz. U. Nr 123, poz. 776, Nr 160, poz. 1082, Dz. U. z 1998 roku Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019, Nr 162, poz. 1118, Nr 162, poz. 1126, Dz. U. z 1999 roku Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101, Nr 111, poz. 1280, Dz. U. z 2000 roku Nr 48, poz. 550, Nr 119, poz. 1249, Dz. U. z 2001 roku Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444, Nr 154, poz. 1792, Nr 154, poz. 1800, Dz. U. z 2002 roku Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679, Nr 200, poz. 1683, Nr 241, poz. 2074, Dz. U. z 2003 roku Nr 7, poz. 79, Nr 90 poz. 844, Nr 223 poz. 2217, Nr 228 poz. 2262. Dz. U. z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 99 poz. 1001)


 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:

       § 1. Dokonać zmiany podziału środków finansowych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zgodnie z załącznikiem nr 1.


§ 2. Traci moc uchwała Nr XIX/121/2004 z dnia 29 września 2004 roku. w sprawie: podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2004 roku.§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie.§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zdjęcie 

Uzasadnienie


Zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rada powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podział środków PFRON zatwierdzony Uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/121/2004 z dnia 29 września 2004 r., został dokonany w oparciu o składane wnioski przez osoby zainteresowane.

W trakcie realizacji zadań ustawowych okazało się:

  1. środki przeznaczone na „dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych” nie będą w pełni wykorzystane ( duża ilość osób niepełnosprawnych zrezygnowała z przyznanego im dofinansowania i na dzień dzisiejszy brak jest zainteresowania ze strony osób niepełnosprawnych dofinansowaniem na turnusy ),

  2. wzrosło zapotrzebowanie na „ dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze”.
    Zdjęcie

 

 

 

Załącznik 1 (54kB) pdf

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (14 grudnia 2004, 11:50:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3057