Uchwała nr XX/130/2004Rady Powiatu w Lipniez dnia 5 listopada 2004w sprawie: przyjęcia Programu Restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w LipnieNa podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr.113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 Nr 102, poz. 1055)

Uchwała nr XX/130/2004
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 5 listopada 2004


w sprawie: przyjęcia Programu Restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr.113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 Nr 102, poz. 1055)


 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. Rada Powiatu w Lipnie pozytywnie opiniuje opracowanie przedstawione przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Przyjąć w/w dokument jako Program Restrukturyzacji SPZOZ w Lipnie (zwany dalej Programem).


§ 3. Zobowiązuje się Dyrektora SP ZOZ w Lipnie do niezwłocznego wdrożenia Programu i przedstawiania sprawozdań Radzie Powiatu z podjętych działań w okresach trzymiesięcznych – licząc od dnia podjęcia uchwały.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zdjęcie


 Uzasadnienie


Ze względu na potrzebę dogłębnej reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie, Rada Powiatu w Lipnie postanawia przyjąć do realizacji Program Restrukturyzacji opracowany przez Dyrektora SP ZOZ w Lipnie, zobowiązać w/w do jego realizacji i przedstawiania Radzie Powiatu sprawozdań z jego realizacji.

Zdjęcie

 

 

 

 

Załącznik 1 (259kB) pdf

 

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (18 listopada 2004, 14:22:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3170