Uchwała nr XIX/124/2004Rady Powiatu w Lipniez dnia 29 września 2004w sprawie: zmiany zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Lipnowski na wyrównywanie szans edukacyjnych.Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055)

Uchwała nr XIX/124/2004
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 29 września 2004


w sprawie: zmiany zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Lipnowski na wyrównywanie szans edukacyjnych.

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055)


 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. W Regulaminie przyznawania stypendiów określającym zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Lipnowski, stanowiącym załącznik do Uchwały XVII/112/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 lipca 2004 r., w § 4 ust. 1 dokonuje się następujących zmian: kwotę „120 zł” zastępuje się kwotą „100 zł”, a kwotę „1200 zł” zastępuje się kwotą „1000 zł” .


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

ZdjęcieUZASADNIENIE


W dniu 13.09.2004 r. Powiat Lipnowski przystąpił do zawartego między wszystkimi powiatami Województwa Kujawsko – Pomorskiego Porozumienia w sprawie realizacji projektu stypendialnego z przeznaczeniem na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zgodnie z wyżej wymienionym Porozumieniem złożony zostanie jeden wspólny wniosek aplikacyjny w sprawie uzyskania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w imieniu i na rzecz wszystkich sygnatariuszy Porozumienia, z tym ustaleniem, że maksymalna kwota stypendium we wszystkich powiatach nie będzie przekraczać 100 zł miesięcznie i 1000 zł w stosunku rocznym .

Celem zawartego Porozumienia jest zapewnienie gwarancji, że każdy z powiatów otrzyma środki na realizację programu stypendialnego.

Nie przystąpienie do Porozumienia oznaczałoby, że aplikowanie o środki podlegałoby regułom konkursowym nie dającym gwarancji uzyskania funduszy na stypendia.

Z tych względów podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Zdjęcie

 

 

 

Załącznik 1 (214kB) pdf

 

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (11 października 2004, 09:20:26)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (11 października 2004, 09:27:37)
Zmieniono: Dodano załącznik do uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2275