zamówienie na:

„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego – laptopów w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

zamawiający: Powiat Lipnowski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie rep. przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: w załączeniu
wartość: w załączeniu
termin składania ofert: 27 listopada 2020  13:00