Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne  >  2018

zamówienie na:

Dostawa prefabrykatów betonowych wraz z transportem i rozładunkiem z przeznaczeniem na budowę i przebudowę chodników oraz budowę zatok postojowych w ciągach dróg powiatowych.

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie, 87-600 LIPNO ul. Wojska Polskiego 8
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP-11.252.3.2018
wartość: poniżej 221 TYS. EURO
termin składania ofert: 14 lutego 2018  10:00
wynik postępowania: plik do pobrania 
Ogłoszenie nr 510983-N-2018 z dnia 2018-01-29 r.
Zarząd Dróg Powiatowych: Dostawa prefabrykatów betonowych wraz z transportem i rozładunkiem z przeznaczeniem na budowę i przebudowę chodników oraz budowę zatok postojowych w ciągach dróg powiatowych.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, krajowy numer identyfikacyjny 91087014200000, ul. ul. Wojska Polskiego  8 , 87600   Lipno, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 872 046, e-mail zdp_lipno@poczta.onet.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
NieAdres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
NieDostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
NieOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa prefabrykatów betonowych wraz z transportem i rozładunkiem z przeznaczeniem na budowę i przebudowę chodników oraz budowę zatok postojowych w ciągach dróg powiatowych.
Numer referencyjny: ZDP-11.252.3.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Zamawiającego prefabrykatów betonowych wraz z transportem i rozładunkiem z przeznaczeniem na budowę i przebudowę chodników oraz budowę zatok postojowych w ciągach dróg powiatowych. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia opisany został w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia podzielono na niżej wymienione zadania: Zadanie 1 Droga powiatowa nr 2725C Łochocin – Wichowo - Witkowo, z dostawą do m. odc. Łochocin – Wichowo / 290 m budowa chodnika kostka prostokątna szara 20x10 grub. 6 cm m² 377 krawężnik 15x30x100 szt. 290 obrzeże 6x20x100 szt. 292 Zadanie 2 Droga powiatowa nr 2734C Mysłakówko – Koziróg Leśny, z dostawą do m. Koziróg Leśny / 230 m budowa chodnika kostka prostokątna szara 20x10 grub. 6 cm m² 299 krawężnik 15x30x100 szt. 230 obrzeże 6x20x100 szt. 232 Zadanie 3 Droga powiatowa nr 2705C Kikół - Makówiec, z dostawą do m. Kikół, ul. Targowa / 150 m budowa chodnika kostka prostokątna szara 20x10 grub. 6 cm m² 165 krawężnik 15x30x100 szt. 150 obrzeże 6x20x100 szt. 152 Zadanie 4 Droga powiatowa nr 2734C Marianki – Małomin – Kamień Kmiecy - Tłuchowo, z dostawa do m. Kamień Kmiecy / 70 m budowa chodnika kostka prostokątna szara 20x10 grub. 6 cm m² 91 krawężnik 15x30x100 szt. 70 obrzeże 6x20x100 szt. 72 Zadanie 5 Droga powiatowa nr 2710C Żabieniec - Lipno, z dostawą do m. Lipno, ul. Ośmiałowska / 150 m budowa chodnika kostka prostokątna szara 20x10 grub. 6 cm m² 195 krawężnik 15x30x100 szt. 150 obrzeże 6x20x100 szt. 152 Zadanie 6 Droga powiatowa nr /Świętosław – Mazowsze/ - gr. pow. - Wola, z dostawą do m. Wola / 220 m budowa chodnika kostka prostokątna szara 20x10 grub. 6 cm m² 286 krawężnik 15x30x100 szt. 220 obrzeże 6x20x100 szt. 222 Zadanie 7 Droga powiatowa nr 2704C Rachcin – gr. pow. - /Cyprianka/ - Zaduszniki - Wielgie, z dostawą do m. Oleszno / 240 m budowa chodnika kostka prostokątna szara 20x10 grub. 6 cm m² 288 krawężnik 15x30x100 szt. 240 obrzeże 6x20x100 szt. 242 Zadanie 8 Droga powiatowa nr 2711C Lipno – Brzeźno - Gnojno, z dostawą do m. Brzeźno / 150m budowa chodnika kostka prostokątna szara 20x10 grub. 6 cm m² 150 krawężnik 15x30x100 szt. 150 obrzeże 6x20x100 szt. 152 Zadanie 9 Droga powiatowa nr 2137C /Obory/ - gr. pow. – Wildno - Lipno, z dostawą do m. Lipno, ul. Jastrzębska / 150m budowa chodnika kostka prostokątna szara 20x10 grub. 6 cm m² 195 krawężnik 15x30x100 szt. 150 obrzeże 6x20x100 szt. 152 Zadanie 10 Droga powiatowa nr 2136C /Zbójno/ - gr. pow. – Chrostkowo – gr. woj. - /Blinno/, z dostawą do m. Chrostkowo – od skrzyżowania w kierunku Adamowa / 150m budowa chodnika kostka prostokątna szara 20x10 grub. 6 cm m² 195 krawężnik 15x30x100 szt. 150 obrzeże 6x20x100 szt. 152 Zadanie 11 Droga powiatowa nr 2226C /Rogowo/ - gr. pow. - Skępe, z dostawą do m. Skępe ul. Rypińska / 300 m przebudowa chodnika kostka prostokątna szara 20x10 grub. 6 cm m² 330 krawężnik 15x30x100 szt. 300 obrzeże 6x20x100 szt. 304 Zadanie 12 Droga powiatowa nr 2733C Mysłakówko – Koziróg Leśny, z dostawą do m. Mysłakówko / 176 m budowa chodnika kostka prostokątna szara 20x10 grub. 6 cm m² 211 krawężnik 15x30x100 szt. 176 obrzeże 6x20x100 szt. 180 Zadanie 13 Droga powiatowa nr 2713C Bobrowniki – Stary Bógpomóż gr. pow. /Włocławek/, z dostawą do m. Bobrowniki, ul. Włocławska / 80 m budowa chodnika kostka prostokątna szara 20x10 grub. 6 cm m² 104 krawężnik 15x30x100 szt. 80 obrzeże 6x20x100 szt. 82 Zadanie 14 Droga powiatowa nr 2044C /Czernikowo/ - gr. pow. – Bobrowniki – Polichnowo – gr. pow. /Włocławek/, z dostawą do m. Polichnowo / 230 m budowa chodnika kostka prostokątna szara 20x10 grub. 6 cm m² 253 obrzeże 6x20x100 szt. 232 obrzeże 8x30x100 szt. 230 Zadanie 15 Droga powiatowa nr 2713C Bobrowniki – Stary Bógpomóż – gr. pow. - /Włocławek/, z dostawą do m. Stary Bógpomóż / 210m budowa chodnika kostka prostokątna szara 20x10 grub. 6 cm m² 231 obrzeże 6x20x100 szt. 212 obrzeże 8x30x100 szt. 210 Zadanie 16 Droga powiatowa nr 2734C Marianki – Małomin – Kamień Kmiecy - Tłuchowo, z dostawą do m. Tłuchowo / 70 m przebudowa chodnika kostka prostokątna szara 20x10 grub. 6 cm m² 91 krawężnik 15x30x100 szt. 70 obrzeże 6x20x100 szt. 72 Zadanie 17 Droga powiatowa nr 2044C /Czernikowo/ - gr. pow. Bobrowniki – Polichnowo – gr. pow. /Włocławek/, z dostawą do m. Bobrowniki / 350 m przebudowa chodnika kostka prostokątna szara 20x10 grub. 6 cm m² 455 krawężnik 15x30x100 szt. 350 obrzeże 6x20x100 szt. 352 Zadanie 18 Droga powiatowa nr 2742C Józefkowo – Skępe, z dostawą do m. Skępe, ul. 3 Maja / 200 m przebudowa chodnika kostka prostokątna szara 20x10 grub. 6 cm m² 300 obrzeże 6x20x100 szt. 402 Zadanie 19 Droga powiatowa nr 2719C Suradówek - Wielgie, z dostawą do m. Wielgie / 200 m budowa chodnika kostka prostokątna szara 20x10 grub. 6 cm m² 260 krawężnik 15x 30x100 szt. 200 obrzeże 6x20x100 szt. 202 Zadanie 20 Droga powiatowa nr Lipno – Brzeźno – Gnojno, z dostawą do m. Lipno ul. Sierakowskiego budowa zatok postojowych kostka prostokątna szara 20x10 grub. 8 cm m² 379 kostka prostokątna grafitowa lub antracyt 20x10 grub. 8 cm m² 142 krawężnik najazdowy 15x22x100 szt. 134 krawężnik normalny 15x30x100 szt. 170 Ogółem ilość prefabrykatów betonowych kostka prostokątna szara 20x10, grub. 6 cm m² 4 476 kostka prostokątna szara 20x10, grub. 8 cm m² 379 kostka prostokątna grafitowa lub antracyt, 20x10, grub. 8 cm m² 142 krawężnik 15x30x100 szt. 3 146 krawężnik najazdowy 15x22x100 szt. 134 obrzeże 6x20x100 szt. 3 858 obrzeże 8x30x100 szt. 440 II. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy związane z przedmiotem zamówienia: Towar dostarczony może być tylko z deklaracją zgodności, wystawioną przez producenta lub dokumentów może pochodzić od osoby zajmującej się sprzedażą i dostawą przedmiotowego zakresu zamówienia, zgodny z normą PN-EN 1338, PN-EN 1340. Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat. Rozliczenie po wystawieniu faktur VAT. Wykonawca zwany Dostawcą dostarczał będzie materiały transportem Wykonawcy, koszt transportu i rozładunku wliczony będzie w cenę materiału. Wykonawca zwany Dostawcą dostarczał będzie materiały sukcesywnie, zgodnie z otrzymanym od Zamawiającego harmonogramem dostaw. Dostawa prefabrykatów betonowych odbywać się będzie samochodem samowyładowczym z urządzeniem HDS na drogę powiatową: Zadanie 1 Droga powiatowa nr 2725C Łochocin – Wichowo - Witkowo, z dostawą do m. odc. Łochocin – Wichowo Zadanie 2 Droga powiatowa nr 2734C Mysłakówko – Koziróg Leśny, z dostawą do m. Koziróg Leśny Zadanie 3 Droga powiatowa nr 2705C Kikół - Makówiec, z dostawą do m. Kikół, ul. Targowa Zadanie 4 Droga powiatowa nr 2734C Marianki – Małomin – Kamień Kmiecy - Tłuchowo, z dostawa do m. Kamień Kmiecy Zadanie 5 Droga powiatowa nr 2710C Żabieniec - Lipno, z dostawą do m. Lipno, ul. Ośmiałowska Zadanie 6 Droga powiatowa nr /Świętosław – Mazowsze/ - gr. pow. - Wola, z dostawą do m. Wola Zadanie 7 Droga powiatowa nr 2704C Rachcin – gr. pow. - /Cyprianka/ - Zaduszniki - Wielgie, z dostawą do m. Oleszno Zadanie 8 Droga powiatowa nr 2711C Lipno – Brzeźno - Gnojno, z dostawą do m. Brzeźno Zadanie 9 Droga powiatowa nr 2137C /Obory/ - gr. pow. – Wildno - Lipno, z dostawą do m. Lipno, ul. Jastrzębska Zadanie 10 Droga powiatowa nr 2136C /Zbójno/ - gr. pow. – Chrostkowo – gr. woj. - /Blinno/, z dostawą do m. Chrostkowo – od skrzyżowania w kierunku Adamowa Zadanie 11 Droga powiatowa nr 2226C /Rogowo/ - gr. pow. - Skępe, z dostawą do m. Skępe ul. Zadanie 12 Droga powiatowa nr 2733C Mysłakówko – Koziróg Leśny, z dostawą do m. Mysłakówko Zadanie 13 Droga powiatowa nr 2713C Bobrowniki – Stary Bógpomóż gr. pow. /Włocławek/, z dostawą do m. Bobrowniki, ul. Włocławska Zadanie 14 Droga powiatowa nr 2044C /Czernikowo/ - gr. pow. – Bobrowniki – Polichnowo – gr. pow. /Włocławek/, z dostawą do m. Polichnowo Zadanie 15 Droga powiatowa nr 2713C Bobrowniki – Stary Bógpomóż – gr. pow. - /Włocławek/, z dostawą do m. Stary Bógpomóż Zadanie 16 Droga powiatowa nr 2734C Marianki – Małomin – Kamień Kmiecy - Tłuchowo, z dostawą do m. Tłuchowo Zadanie 17 Droga powiatowa nr 2044C /Czernikowo/ - gr. pow. Bobrowniki – Polichnowo – gr. pow. /Włocławek/, z dostawą do m. Bobrowniki Zadanie 18 Droga powiatowa nr 2742C Józefkowo – Skępe, z dostawą do m. Skępe, ul. 3 Maja Zadanie 19 Droga powiatowa nr 2719C Suradówek - Wielgie, z dostawą do m. Wielgie Zadanie 20 Droga powiatowa nr Lipno – Brzeźno – Gnojno, z dostawą do m. Lipno ul. Sierakowskiego III . Termin realizacji zamówienia: Termin wykonania zamówienia obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 15.11.2018r. IV. Do każdej partii dostarczonego materiału Wykonawca zobowiązany jest okazać dokumenty dopuszczające do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U.2017.1332 t.j.) V. Zamawiający będzie przyjmował dostawy w godzinach 7.00 - 14.00 w dni robocze, odbiór prefabrykatów betonowych w innych godzinach niż 7.00 - 14.00 jest wykluczony, chyba że strony uprzednio i w porozumieniu ustalą inną godzinę odbioru. Potwierdzeniem odbioru danej partii towaru winien być dokument WZ podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego, stwierdzający ilość odebranych prefabrykatów i palet transportowych. VI. Wykonawca nie będzie naliczał kaucji za palety transportowe. Zamawiający będzie zwracał palety transportowe sukcesywnie na podstawie odpowiedniego dokumentu - w miarę postępu zużywania materiałów, które zostały na nich dostarczone. Wykonawca nie będzie stosował w tym zakresie ograniczeń czasowych. Zamawiający gwarantuje całkowity zwrot palet transportowych do dnia 30.11.2018r. W przypadku wystąpienia braków w zwrocie palet transportowych w okresie do 30.11.2017r. Wykonawca w termie do 20.12.2017r. wystawi i dostarczy zamawiającemu fakturę z naliczoną kaucją za niezwrócone palety. Palety, za które naliczona zostanie kaucja pozostaną własnością Zamawiającego. VII. Wykonawca wystawia f-rę w rozliczeniu za każde zadanie od nr 1 do nr 20. Wykonawca fakturował będzie w cenie zawierającej podatek VAT, nie wyżej jak podana w ofercie.

II.5) Główny kod CPV: 44114200-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań odnośnie powyższego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań odnośnie powyższego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań odnośnie powyższego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy załączyć do oferty deklarację zgodności na produkty betonowe.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
SIWZ pkt. 13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 13.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3 600,00 zł. 13.2. Wadium może być wniesione w następujących formach lub formie: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach ubezpieczeniowych d. gwarancjach bankowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 13.3. W przypadku złożenia wadium w pieniądzu, wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Lipnie Nr 26 9542 0008 2012 0000 4037 0003 z adnotacją: „Wadium w postępowaniu na dostawę prefabrykatów betonowych wraz z transportem i rozładunkiem z przeznaczeniem na budowę oraz przebudowę chodników oraz budowę zatok postojowych w ciągach dróg Powiatowych”. Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert. Dowód potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty. 11.4. W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał dokumentu należy złożyć nie później niż przed upływem terminu składania ofert w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno (pokój nr 2). Kopię dokumentu, należy dołączyć do oferty. 11.5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy PZP. 11.6. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11.7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 11.5., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11.9. Zamawiający, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: a. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b. c. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, oraz a. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie Cena 95,00 Termin płatności faktury 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących przypadkach: 1) Wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca Wykonawcy wykonanie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania niniejszej umowy o czas w jakim siła wyższa uniemożliwiała wykonanie obowiązków Stron. 2) Wystąpi brak na rynku dostępnych towarów lub materiałów służących do ich wytworzenia, oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w SIWZ lub wystąpią inne obiektywne okoliczności uniemożliwiające spełnienie przez Wykonawcę świadczenia określonego w umowie; w takich przypadkach Wykonawca i Zamawiający postanowią o zmianie przedmiotu zamówienia lub sposobu świadczenia albo terminu wykonania umowy (o czas trwania ww. okoliczności), bądź też wysokości wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w umowie. 3) Wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są niezbędne do wykonania umowy, a których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz nie są zmianami istotnych postanowień umowy, 4) Wystąpi zmiana stawek celnych lub podatkowych powodująca, że wykonanie zobowiązania wiąże się z rażąco wysokimi kosztami, wówczas dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia. 5) Wystąpi zmiana przepisów prawa, powodująca, że wykonanie zobowiązania wiąże się z rażąco wysokimi kosztami, wówczas dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia. 6) Jeżeli w realizacji umowy będą występować podwykonawcy, na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może w trakcie realizacji umowy zmienić takiego podwykonawcę lub zrezygnować z niego pod warunkiem wykazania - przez Wykonawcę - Zamawiającemu, iż nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniana warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 7) Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie dostaw, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 2. Zmiany do umowy może inicjować Wykonawca lub Zamawiający składając pisemny wniosek do drugiej strony. 3. Wniosek o dokonanie zmiany w umowie w przypadkach określonych w ustępie 1 musi zawierać: a) opis zmiany, b) uzasadnienie zmiany zawierające m.in. korzyści wynikające z wnioskowanej zmiany, c) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


  PLIKI DO POBRANIA:
Ogłoszenie nr 510983.pdf (363kB) pdf
SIWZ.pdf (860kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert.pdf (47kB) pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (60kB) pdf

 
 
 

 

Odpowiada za treść: Beata Retlikowska
Opublikował: Beata Retlikowska (29 stycznia 2018, 10:19:59)

Ostatnia zmiana: Beata Retlikowska (19 lutego 2018, 11:05:39)
Zmieniono: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 169

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij