Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2017

zamówienie na:

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP-11.252.2.2017
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 10 października 2017  10:00
wynik postępowania: Plik do pobrania Początek formularza
Ogłoszenie nr 593141-N-2017 z dnia 2017-09-26 r.
Zarząd Dróg Powiatowych: Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, krajowy numer identyfikacyjny 91087014200000, ul. ul. Wojska Polskiego  8 , 87600   Lipno, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 872 046, e-mail zdp_lipno@poczta.onet.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.bip.lipnowski.powiat.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
NieDostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
NieOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.
Numer referencyjny: ZDP-11.252.2.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1.1. Uszorstnianie nawierzchni dróg piaskarko - solarkami, odśnieżanie pługami odśnieżnymi, samochodami ciężarowymi o ładowności 8 - 10 Mg z zamontowaniem czołownic pługów odśnieżnych, piaskarko - solarek wraz z ich obsługą, 1.2. Uszorstnianie nawierzchni dróg piaskarko - solarką, odśnieżanie pługiem odśnieżnym, samochodem ciężarowym o ładowności 8-10 Mg wraz z ich obsługą, (Zamawiający wymaga aby sterowanie piaskarko – solarką odbywało się z pulpitu sterującego umieszczonego w kabinie ciężarówki, który umożliwia automatyczna regulację kierunku rozsypywania (asymetria) oraz zmianę szerokości sypania i ilości rozsypywanego materiału). 1.3. Załadunek na piaskarki mieszanki piaskowo - solnej ładowarką należącą do Wykonawcy. (Zamawiający zapewni mieszankę piaskowo - solną do zwalczania śliskości zimowej i uszorstniania nawierzchni. Wykonawca zobowiązany jest dysponować własnym utwardzonym placem do zmagazynowania mieszanki piaskowo - solnej.) 1.4. Odśnieżanie ciągnikami rolniczymi z napędem na dwie osie (pługi dwustronne typu PD-20 powierzone przez Zarząd Dróg), równiarką, ładowarkami o pojemności łyżki pow. 2 m3, koparko – ładowarkami (typu KS, TUR, JCB lub podobna). Zamówienie obejmuje zadania: Zadanie Nr 1 - Trasa Nr 1 Uszorstnianie i odśnieżanie nawierzchni dróg piaskarko - solarką ŚNIEŻKA z zamontowanym pługiem odśnieżnym (piaskarko - solarka i pług odśnieżny jednostronny stanowią własność Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie, samochód skrzyniowy o ład. 8-10Mg stanowi własność Wykonawcy) Lipno - Jastrzębie - Grodzeń - Wildno - Kawno - powrót Wildno - Stalmierz - Obory - Ławki - gr. powiatu (Kobrzyniec) - Nowa Wieś - Chrostkowo - Janiszewo - przejazd droga Nr 557 - Adamowo - Chrostkowo - Wildno - Grodzeń - Makowiec - powrót Grodzeń - Jastrzębie – Lipno (Zamawiający zastrzega możliwość zmiany trasy wg potrzeb) Zadanie Nr 2 - Trasa Nr 2 Uszorstnianie i odśnieżanie nawierzchni dróg piaskarko - solarką ECOS z zamontowanym pługiem odśnieżnym (piaskarko - solarka i pług odśnieżny jednostronny stanowią własność Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie, samochód skrzyniowy o ład. 8-10 Mg stanowi własność Wykonawcy) [Lipno - ulice: Skępska - Szkolna - Piłsudskiego - Sierakowskiego - Szpital - Ośmiałowska - Wyszyńskiego – Jastrzębska] - Piątki – Wierzbick - Głodowo - Kolankowo - Karnkowo - dojazd do Chodorążka - Wioska – Skępe (Zamawiający zastrzega możliwość zmiany trasy wg potrzeb) Zadanie Nr 3 - Trasa Nr 3 Uszorstnianie i odśnieżanie nawierzchni dróg piaskarko - solarką OZ-PT5 z zamontowanym pługiem odśnieżnym (piaskarko - solarka i pług odśnieżny jednostronny stanowią własność Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie, samochód skrzyniowy o ład. 8-10 Mg stanowi własność Wykonawcy) Bobrowniki - Rachcin - Cyprianka - do gr. powiatu - powrót Rachcin - Witoszyn - do gr. powiatu - powrót Bobrowniki - Radomice- skrz. z dr. na Kłokock - powrót - Gnojno - Żabieniec - Brzeżno - Maliszewo - Lipno - Ośmiałowo - Żabieniec - Gnojno - Bobrowniki - Miszek - Wąkole - powrót Bobrowniki (Zamawiający zastrzega możliwość zmiany trasy wg potrzeb) Zadanie Nr 4 - Trasa Nr 4 Uszorstnianie i odśnieżanie nawierzchni dróg piaskarko – solarką OZ-PT5 z zamontowanym pługiem odśnieżnym (piaskarko - solarka i pług odśnieżny jednostronny stanowią własność Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie, samochód skrzyniowy o ład. 8-10 Mg stanowi własność Wykonawcy) Skępe – skrzyż. z dr. nr 10(kier. W-wa) - Józefkowo - skrzyż. z dr. kraj nr 10 (kier. Lipno) - przejazd dr. kraj. Nr 10 - skrzyż. Łąkie-Skępe - Łąkie-Krzyżówka- powrót Skępe - ul. Krótka -Kukowo - Czermno - Kukowo - Boguchwała - Gorzeszyn - Kukowo - gr. pow .- przejazd do Ligowa - Mysłakówko - Koziróg Leśny - Marianki - powrót Małomin - Kamień Kmiecy - skrzyż. z dr. na Jasień - Tłuchowo - Kłobukowo - powrót Tłuchowo - przejazd drogą woj. nr 541 - Turza Wilcza - Borowo - Kamień Kotowy -przejazd dr. woj. Nr 559- Jasień (Zamawiający zastrzega możliwość zmiany trasy wg potrzeb) Zadanie Nr 5 - Trasa Nr 5 Uszorstnianie i odśnieżanie nawierzchni dróg piaskarko - solarką z zamontowanym pługiem odśnieżnym (piaskarko - solarka, pług odśnieżny jednostronny i samochód skrzyniowy o ład. 8-10 Mg stanowią własność Wykonawcy) Lipno - Sumin - Wola - Trutowo - powrót Wola - Dąbrówka - Liciszewy - powrót Dąbrówka - Wola - Wawrzonkowo - przejazd drogą kraj. Nr 10 - Kikół - Ciełuchowo - Sikórz - powrót Kikół - Grodzeń - Jastrzębie - Lipno (Zamawiający zastrzega możliwość zmiany trasy wg potrzeb) Zadanie Nr 6 - Trasa Nr 6 Uszorstnianie i odśnieżanie nawierzchni dróg piaskarko - solarką z zamontowanym pługiem odśnieżnym (piaskarko - solarka, pług odśnieżny jednostronny i samochód skrzyniowy o ład. 8-10 Mg stanowią własność Wykonawcy) Wielgie - Czarne - -Suradówek – powrót Czarne - Suszewo - powrót Czarne -Tomaszewo - Lipno - powrót Czarne - Wielgie - Tupadły - Zakrzewo - powrót Wielgie- przejazd dr. woj. nr 558 - Wylazłowo - Mokowo - Chalin – Michałkowo - Kamienica - powrót Mokowo - Dobrzyń n/W - Bachorzewo - Zbyszewo - powrót Wielgie – Suradówek – powrót Wielgie (Zamawiający zastrzega możliwość zmiany trasy wg potrzeb) Zadanie Nr 7 - Trasa Nr 7 Uszorstnianie i odśnieżanie nawierzchni dróg piaskarko - solarką z zamontowanym pługiem odśnieżnym (piaskarko - solarka, pług odśnieżny jednostronny i samochód skrzyniowy o ład. 8-10 Mg stanowią własność Wykonawcy) Witkowo - Kłokock - powrót Witkowo - Łochocin - powrót Wichowo - Zaduszniki - Złowody - powrót Zaduszniki - Krojczyn-Krępa -Glewo - Dyblin - przejazd dr. woj. nr 562 - Szpiegowo - Złowody - Oleszno - Wielgie - powrót Oleszno - Bętlewo - powrót Złowody – Witkowo (Zamawiający zastrzega możliwość zmiany trasy wg potrzeb) Zadanie Nr 8 - Trasa Nr 1 Odśnieżanie ciągnikiem rolniczym z napędem na dwie osie. Marianki - Koziróg Leśny - Mysłakówko - powrót Koziróg Leśny - Małomin - Kamień Kmiecy - Jasień - powrót Kamień Kmiecy - Wyczałkowo - Tłuchowo - powrót Kamień Kmiecy - Małomin - Marianki. Zadanie Nr 9 - Trasa Nr 2 Odśnieżanie ciągnikiem rolniczym z napędem na dwie osie. Tłuchowo - Kłobukowo - powrót Tłuchowo - przejazd drogą Nr 541 - Turza Wilcza - Borowo - powrót Turza Wilcza - przejazd drogą Nr 541 - Chalin - Mokowo - powrót Chalin - Michałkowo - Sobowo - powrót Chalin - Tłuchowo. Zadanie Nr 10 - Trasa Nr 3 Odśnieżanie ciągnikiem rolniczym z napędem na dwie osie. Kochoń - Wylazłowo - powrót Mokowo - Dobrzyń n/W - przejazd drogą Nr 562 - Dobrzyń n/W - Bachorzewo - Zbyszewo - powrót Bachorzewo - Dobrzyń n/W Mokowo - Kochoń Zadanie Nr 11 - Trasa Nr 4 Odśnieżanie ciągnikiem rolniczym z napędem na dwie osie. Oleszno - Wielgie - powrót Oleszno - Zaduszniki - Krojczyn - przejazd drogą Nr 562 - Krojczyn - Glewo - Dyblin - powrót Glewo - Krojczyn - Zaduszniki - Złowody - Szpiegowo - powrót Złowody - Zaduszniki - Oleszno - Bętlewo - powrót Oleszno Zadanie Nr 12 - Trasa Nr 5 Odśnieżanie ciągnikiem rolniczym z napędem na dwie osie. Witkowo - Kłokock - Radomice - powrót Kłokock - Witkowo - Łochocin - powrót Wichowo - Zaduszniki - Cyprianka (granica powiatu) - Zaduszniki - Wichowo- Witkowo - Złowody - powrót Witkowo. Zadanie Nr 13 - Trasa Nr 6 Odśnieżanie ciągnikiem rolniczym z napędem na dwie osie. Suradówek - Wielgie - przejazd drogą NR 558 - Wielgie - Tupadły - Zakrzewo - powrót Wielgie - przejazd drogą nr 558 - Wielgie - Czarne - Tomaszewo - Lipno - powrót Czarne - Suszewo - powrót Czarne - Suradówek - Piątki - Wierzbick - powrót Piątki. Zadanie Nr 14 - Trasa Nr 7 Odśnieżanie ciągnikiem rolniczym z napędem na dwie osie. Kikół - Grodzeń - Lipno - powrót Grodzeń - Makowiec - powrót Grodzeń - Wildno - Kawno - powrót Wildno - Grodzeń - Kikół - Ciełuchowo - Sikórz - powrót Kikół. Zadanie Nr 15 - Trasa Nr 8 Odśnieżanie ciągnikiem rolniczym z napędem na dwie osie. Janiszewo - Chrostkowo - Wildno - Stalmierz - Obory - Ławki - Nowa Wieś - Chrostkowo - Adamowo (skrzyżowanie z drogą nr 557) - powrót - Chrostkowo - Nowa Wieś - Ławki- Obory - Stalmierz - Wildno - Chrostkowo - Janiszewo Zadanie Nr 16 - Trasa Nr 9 Odśnieżanie ciągnikiem rolniczym z napędem na dwie osie. Sumin - Lipno - przejazd drogą Nr 67 - Lipno - Ośmiałowo - Komorowo - Żabieniec - Brzeźno - powrót Żabieniec - Gnojno - powrót Żabieniec - Ośmiałowo - Lipno - Maliszewo - Brzeźno - powrót Lipno - przejazd droga Nr 67 - Lipno - Sumin Zadanie Nr 17 - Trasa Nr 10 Odśnieżanie ciągnikiem rolniczym z napędem na dwie osie. Bobrowniki - Radomice - powrót Bobrowniki - Polichnowo - Winduga - (granica powiatu) - powrót Rachcin - Cyprianka - (granica powiatu) - powrót Rachcin - Bobrowniki - Rybitwy - Wąkole - powrót Rybitwy - Bobrowniki - Bógpomóż - powrót Bobrowniki Zadanie Nr 18 - Trasa Nr 11 Odśnieżanie ciągnikiem rolniczym z napędem na dwie osie. Wymyślin - Dąbrówka - Liciszewy (granica powiatu) - powrót Dąbrówka - Wymyślin - Wola - Trutowo - Mazowsze - (granica powiatu) - powrót Trutowo - Wola (skrzyżowanie z droga Nr 10) - Wola - Osówka - (granica powiatu) - powrót Wola - Wymyślin Zadanie Nr 19 - Trasa Nr 12 Odśnieżanie ciągnikiem rolniczym z napędem na dwie osie. Kolankowo - Głodowo - powrót Kolankowo - Józefkowo - Skępe - do skrzyżowania z droga nr 10 - ul. Krótka - Kukowo - Czermno - powrót Kukowo - Boguchwała - Gorzeszyn - Huta - powrót Boguchwała - Kukowo - Skępe Zadanie Nr 20 - Trasa Nr 13 Odśnieżanie ciągnikiem rolniczym z napędem na dwie osie. Chlebowo - Karnkowo (skrzyżowanie) - Kolankowo - powrót Karnkowo - Chodorążek - Wioska - powrót do dr. nr 10 - Łąkie - Krzyżówka - do gr. powiatu - Łąkie - Wioska - Chodorążek - Chlebowo Zadanie Nr 21. Odśnieżanie równiarką samojezdną dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego (trasa wg aktualnych potrzeb) Zadanie Nr 22. Odśnieżanie ładowarką o pojemności łyżki pow. 2 m3 – gmina Kikół i Chrostkowo (trasa wg aktualnych potrzeb) Zadanie Nr 23. Odśnieżanie ładowarką o pojemności łyżki pow. 2 m3 – gmina Skępe i Tłuchowo (trasa wg aktualnych potrzeb) Zadanie Nr 24. Odśnieżanie ładowarką o pojemności łyżki pow. 2 m3 – gmina Wielgie i Dobrzyń n/Wisłą (trasa wg aktualnych potrzeb) Zadanie Nr 25. Odśnieżanie ładowarką o pojemności łyżki pow. 2 m3 – gmina Lipno i Bobrowniki (trasa wg aktualnych potrzeb) Zadanie Nr 26 - Trasa Nr 1 Odśnieżanie koparko – ładowarką (typu KS, TUR, JCB lub podobna) Marianki - Koziróg Leśny - Mysłakówko - powrót Koziróg Leśny - Małomin - Kamień Kmiecy - Jasień - powrót Kamień Kmiecy - Wyczałkowo - Tłuchowo - powrót Kamień Kmiecy - Małomin - Marianki. Zadanie Nr 27 - Trasa Nr 2 Odśnieżanie koparko – ładowarką (typu KS, TUR, JCB lub podobna) Tłuchowo - Kłobukowo - powrót Tłuchowo - przejazd drogą Nr 541 - Turza Wilcza - Borowo - powrót Turza Wilcza - przejazd drogą Nr 541 - Chalin - Mokowo - powrót Chalin - Michałkowo - Sobowo - powrót Chalin - Tłuchowo. Zadanie Nr 28 - Trasa Nr 3 Odśnieżanie koparko – ładowarką (typu KS, TUR, JCB lub podobna) Kochoń - Wylazłowo - powrót Mokowo - Dobrzyń n/W - przejazd drogą Nr 562 - Dobrzyń n/W - Bachorzewo - Zbyszewo - powrót Bachorzewo - Dobrzyń n/W Mokowo - Kochoń Zadanie Nr 29 - Trasa Nr 4 Odśnieżanie koparko – ładowarką (typu KS, TUR, JCB lub podobna) Oleszno - Wielgie - powrót Oleszno - Zaduszniki - Krojczyn - przejazd drogą Nr 562 - Krojczyn - Glewo - Dyblin - powrót Glewo - Krojczyn - Zaduszniki - Złowody - Szpiegowo - powrót Złowody - Zaduszniki - Oleszno - Bętlewo - powrót Oleszno Zadanie Nr 30 - Trasa Nr 5 Odśnieżanie koparko – ładowarką (typu KS, TUR, JCB lub podobna) Witkowo - Kłokock - Radomice - powrót Kłokock - Witkowo - Łochocin - powrót Wichowo - Zaduszniki - Cyprianka (granica powiatu) - Zaduszniki - Wichowo- Witkowo - Złowody - powrót Witkowo. Zadanie Nr 31 - Trasa Nr 6 Odśnieżanie koparko – ładowarką (typu KS, TUR, JCB lub podobna) Suradówek - Wielgie - przejazd drogą NR 558 - Wielgie - Tupadły - Zakrzewo - powrót Wielgie - przejazd drogą nr 558 - Wielgie - Czarne - Tomaszewo - Lipno - powrót Czarne - Suszewo - powrót Czarne - Suradówek - Piątki - Wierzbick - powrót Piątki Zadanie Nr 32 - Trasa Nr 7 Odśnieżanie koparko – ładowarką (typu KS, TUR, JCB lub podobna) Kikół - Grodzeń - Lipno - powrót Grodzeń - Makowiec - powrót Grodzeń - Wildno - Kawno - powrót Wildno - Grodzeń - Kikół - Ciełuchowo - Sikórz - powrót Kikół. Zadanie Nr 33 - Trasa Nr 8 Odśnieżanie koparko – ładowarką (typu KS, TUR, JCB lub podobna) Janiszewo - Chrostkowo - Wildno - Stalmierz - Obory - Ławki - Nowa Wieś - Chrostkowo - Adamowo (skrzyżowanie z drogą nr 557) - powrót - Chrostkowo - Nowa Wieś - Ławki- Obory - Stalmierz - Wildno - Chrostkowo - Janiszewo Zadanie Nr 34 - Trasa Nr 9 Odśnieżanie koparko – ładowarką (typu KS, TUR, JCB lub podobna) Sumin - Lipno - przejazd drogą Nr 67 - Lipno - Ośmiałowo - Komorowo - Żabieniec - Brzeźno - powrót Żabieniec - Gnojno - powrót Żabieniec - Ośmiałowo - Lipno - Maliszewo - Brzeźno - powrót Lipno - przejazd droga Nr 67 - Lipno - Sumin Zadanie Nr 35 - Trasa Nr 10 Odśnieżanie koparko – ładowarką (typu KS, TUR, JCB lub podobna) Bobrowniki - Radomice - powrót Bobrowniki - Polichnowo - Winduga - (granica powiatu) - powrót Rachcin - Cyprianka - (granica powiatu) - powrót Rachcin - Bobrowniki - Rybitwy - Wąkole - powrót Rybitwy - Bobrowniki - Bógpomóż - powrót Bobrowniki Zadanie Nr 36 - Trasa Nr 11 Odśnieżanie koparko – ładowarką (typu KS, TUR, JCB lub podobna) Wymyślin - Dąbrówka - Liciszewy (granica powiatu) - powrót Dąbrówka - Wymyślin - Wola - Trutowo - Mazowsze - (granica powiatu) - powrót Trutowo - Wola (skrzyżowanie z droga Nr 10) - Wola - Osówka - (granica powiatu) - powrót Wola - Wymyślin Zadanie Nr 37 - Trasa Nr 12 Odśnieżanie koparko – ładowarką (typu KS, TUR, JCB lub podobna) Kolankowo - Głodowo - powrót Kolankowo - Józefkowo - Skępe - do skrzyżowania z droga nr 10 - ul. Krótka - Kukowo - Czermno - powrót Kukowo - Boguchwała - Gorzeszyn - Huta - powrót Boguchwała - Kukowo - Skępe Zadanie Nr 38 - Trasa Nr 13 Odśnieżanie koparko – ładowarką (typu KS, TUR, JCB lub podobna) Chlebowo - Karnkowo (skrzyżowanie) - Kolankowo - powrót Karnkowo - Chodorążek - Wioska - powrót do dr. nr 10 - Łąkie - Krzyżówka - do gr. powiatu - Łąkie - Wioska - Chodorążek - Chlebowo

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV 90630000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) Oświadczenia Wykonawcy: 1.O nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, 2.O spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w tym: a) o korzystaniu przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu z zasobów podmiotów trzecich, b) o korzystaniu przy wykonywaniu zamówienia z podwykonawców. Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o załącznik nr 3 do siwz.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
2) Inne wymagane dokumenty: a) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – zał. Nr. 1 do siwz b) Wypełniony i podpisany Formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru - zał. Nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38 do siwz 3) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 4) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia – art. 23 ust. 1,3 ustawy Pzp Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia – art. 22d ustawy Pzp.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadiumIV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie Cena 60,00 Czas podstawienia sprzętu (gotowość sprzętu do pracy) 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy nastąpić może za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy: 1) w przypadku zwiększenia ilości świadczonych usług w razie wystąpienia nadzwyczajnych sytuacji, nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy m.in:: a) przedłużający się okres zimowy ponad daty graniczne wskazane w specyfikacji , b) wystąpienie obfitych opadów śniegu, c) nadzwyczajne długotrwałe zjawiska powodujące oblodzenia nawierzchni. 3. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego .
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-10, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Część nr: 1 Nazwa: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 1 - Trasa Nr 1 Uszorstnianie i odśnieżanie nawierzchni dróg piaskarko - solarką ŚNIEŻKA z zamontowanym pługiem odśnieżnym (piaskarko - solarka i pług odśnieżny jednostronny stanowią własność Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie, samochód skrzyniowy o ład. 8-10Mg stanowi własność Wykonawcy) Lipno - Jastrzębie - Grodzeń - Wildno - Kawno - powrót Wildno - Stalmierz - Obory - Ławki - gr. powiatu (Kobrzyniec) - Nowa Wieś - Chrostkowo - Janiszewo - przejazd droga Nr 557 - Adamowo - Chrostkowo - Wildno - Grodzeń - Makowiec - powrót Grodzeń - Jastrzębie – Lipno (Zamawiający zastrzega możliwość zmiany trasy wg potrzeb)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-15
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Czas podstawienia sprzętu (gotowość sprzętu do pracy) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 2 - Trasa Nr 2 Uszorstnianie i odśnieżanie nawierzchni dróg piaskarko - solarką ECOS z zamontowanym pługiem odśnieżnym (piaskarko - solarka i pług odśnieżny jednostronny stanowią własność Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie, samochód skrzyniowy o ład. 8-10 Mg stanowi własność Wykonawcy) [Lipno - ulice: Skępska - Szkolna - Piłsudskiego - Sierakowskiego - Szpital - Ośmiałowska - Wyszyńskiego – Jastrzębska] - Piątki – Wierzbick - Głodowo - Kolankowo - Karnkowo - dojazd do Chodorążka - Wioska – Skępe (Zamawiający zastrzega możliwość zmiany trasy wg potrzeb)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-15
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Czas podstawienia sprzętu (gotowość sprzętu do pracy) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 3 - Trasa Nr 3 Uszorstnianie i odśnieżanie nawierzchni dróg piaskarko - solarką OZ-PT5 z zamontowanym pługiem odśnieżnym (piaskarko - solarka i pług odśnieżny jednostronny stanowią własność Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie, samochód skrzyniowy o ład. 8-10 Mg stanowi własność Wykonawcy) Bobrowniki - Rachcin - Cyprianka - do gr. powiatu - powrót Rachcin - Witoszyn - do gr. powiatu - powrót Bobrowniki - Radomice- skrz. z dr. na Kłokock - powrót - Gnojno - Żabieniec - Brzeżno - Maliszewo - Lipno - Ośmiałowo - Żabieniec - Gnojno - Bobrowniki - Miszek - Wąkole - powrót Bobrowniki (Zamawiający zastrzega możliwość zmiany trasy wg potrzeb)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-15
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Czas podstawienia sprzętu (gotowość sprzętu do pracy) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 4 - Trasa Nr 4 Uszorstnianie i odśnieżanie nawierzchni dróg piaskarko – solarką OZ-PT5 z zamontowanym pługiem odśnieżnym (piaskarko - solarka i pług odśnieżny jednostronny stanowią własność Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie, samochód skrzyniowy o ład. 8-10 Mg stanowi własność Wykonawcy) Skępe – skrzyż. z dr. nr 10(kier. W-wa) - Józefkowo - skrzyż. z dr. kraj nr 10 (kier. Lipno) - przejazd dr. kraj. Nr 10 - skrzyż. Łąkie-Skępe - Łąkie-Krzyżówka- powrót Skępe - ul. Krótka -Kukowo - Czermno - Kukowo - Boguchwała - Gorzeszyn - Kukowo - gr. pow .- przejazd do Ligowa - Mysłakówko - Koziróg Leśny - Marianki - powrót Małomin - Kamień Kmiecy - skrzyż. z dr. na Jasień - Tłuchowo - Kłobukowo - powrót Tłuchowo - przejazd drogą woj. nr 541 - Turza Wilcza - Borowo - Kamień Kotowy -przejazd dr. woj. Nr 559- Jasień (Zamawiający zastrzega możliwość zmiany trasy wg potrzeb)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-15
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Czas podstawienia sprzętu (gotowość sprzętu do pracy) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 5 - Trasa Nr 5 Uszorstnianie i odśnieżanie nawierzchni dróg piaskarko - solarką z zamontowanym pługiem odśnieżnym (piaskarko - solarka, pług odśnieżny jednostronny i samochód skrzyniowy o ład. 8-10 Mg stanowią własność Wykonawcy) Lipno - Sumin - Wola - Trutowo - powrót Wola - Dąbrówka - Liciszewy - powrót Dąbrówka - Wola - Wawrzonkowo - przejazd drogą kraj. Nr 10 - Kikół - Ciełuchowo - Sikórz - powrót Kikół - Grodzeń - Jastrzębie - Lipno (Zamawiający zastrzega możliwość zmiany trasy wg potrzeb)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-15
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Czas podstawienia sprzętu (gotowość sprzętu do pracy) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 6 - Trasa Nr 6 Uszorstnianie i odśnieżanie nawierzchni dróg piaskarko - solarką z zamontowanym pługiem odśnieżnym (piaskarko - solarka, pług odśnieżny jednostronny i samochód skrzyniowy o ład. 8-10 Mg stanowią własność Wykonawcy) Wielgie - Czarne - -Suradówek – powrót Czarne - Suszewo - powrót Czarne -Tomaszewo - Lipno - powrót Czarne - Wielgie - Tupadły - Zakrzewo - powrót Wielgie- przejazd dr. woj. nr 558 - Wylazłowo - Mokowo - Chalin – Michałkowo - Kamienica - powrót Mokowo - Dobrzyń n/W - Bachorzewo - Zbyszewo - powrót Wielgie – Suradówek – powrót Wielgie (Zamawiający zastrzega możliwość zmiany trasy wg potrzeb)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-15
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Czas podstawienia sprzętu (gotowość sprzętu do pracy) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 7 - Trasa Nr 7 Uszorstnianie i odśnieżanie nawierzchni dróg piaskarko - solarką z zamontowanym pługiem odśnieżnym (piaskarko - solarka, pług odśnieżny jednostronny i samochód skrzyniowy o ład. 8-10 Mg stanowią własność Wykonawcy) Witkowo - Kłokock - powrót Witkowo - Łochocin - powrót Wichowo - Zaduszniki - Złowody - powrót Zaduszniki - Krojczyn-Krępa -Glewo - Dyblin - przejazd dr. woj. nr 562 - Szpiegowo - Złowody - Oleszno - Wielgie - powrót Oleszno - Bętlewo - powrót Złowody – Witkowo (Zamawiający zastrzega możliwość zmiany trasy wg potrzeb)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-15
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Czas podstawienia sprzętu (gotowość sprzętu do pracy) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 8 - Trasa Nr 1 Odśnieżanie ciągnikiem rolniczym z napędem na dwie osie. Marianki - Koziróg Leśny - Mysłakówko - powrót Koziróg Leśny - Małomin - Kamień Kmiecy - Jasień - powrót Kamień Kmiecy - Wyczałkowo - Tłuchowo - powrót Kamień Kmiecy - Małomin - Marianki.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-15
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Czas podstawienia sprzętu (gotowość sprzętu do pracy) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 9 - Trasa Nr 2 Odśnieżanie ciągnikiem rolniczym z napędem na dwie osie. Tłuchowo - Kłobukowo - powrót Tłuchowo - przejazd drogą Nr 541 - Turza Wilcza - Borowo - powrót Turza Wilcza - przejazd drogą Nr 541 - Chalin - Mokowo - powrót Chalin - Michałkowo - Sobowo - powrót Chalin - Tłuchowo.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-15
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Czas podstawienia sprzętu (gotowość sprzętu do pracy) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10 Nazwa: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 10 - Trasa Nr 3 Odśnieżanie ciągnikiem rolniczym z napędem na dwie osie. Kochoń - Wylazłowo - powrót Mokowo - Dobrzyń n/W - przejazd drogą Nr 562 - Dobrzyń n/W - Bachorzewo - Zbyszewo - powrót Bachorzewo - Dobrzyń n/W Mokowo - Kochoń
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-15
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Czas podstawienia sprzętu (gotowość sprzętu do pracy) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11 Nazwa: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 11 - Trasa Nr 4 Odśnieżanie ciągnikiem rolniczym z napędem na dwie osie. Oleszno - Wielgie - powrót Oleszno - Zaduszniki - Krojczyn - przejazd drogą Nr 562 - Krojczyn - Glewo - Dyblin - powrót Glewo - Krojczyn - Zaduszniki - Złowody - Szpiegowo - powrót Złowody - Zaduszniki - Oleszno - Bętlewo - powrót Oleszno
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-15
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Czas podstawienia sprzętu (gotowość sprzętu do pracy) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 12 Nazwa: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 12 - Trasa Nr 5 Odśnieżanie ciągnikiem rolniczym z napędem na dwie osie. Witkowo - Kłokock - Radomice - powrót Kłokock - Witkowo - Łochocin - powrót Wichowo - Zaduszniki - Cyprianka (granica powiatu) - Zaduszniki - Wichowo- Witkowo - Złowody - powrót Witkowo.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-15
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Czas podstawienia sprzętu (gotowość sprzętu do pracy) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 13 Nazwa: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 13 - Trasa Nr 6 Odśnieżanie ciągnikiem rolniczym z napędem na dwie osie. Suradówek - Wielgie - przejazd drogą NR 558 - Wielgie - Tupadły - Zakrzewo - powrót Wielgie - przejazd drogą nr 558 - Wielgie - Czarne - Tomaszewo - Lipno - powrót Czarne - Suszewo - powrót Czarne - Suradówek - Piątki - Wierzbick - powrót Piątki.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-15
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Czas podstawienia sprzętu (gotowość sprzętu do pracy) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 14 Nazwa: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 14 - Trasa Nr 7 Odśnieżanie ciągnikiem rolniczym z napędem na dwie osie. Kikół - Grodzeń - Lipno - powrót Grodzeń - Makowiec - powrót Grodzeń - Wildno - Kawno - powrót Wildno - Grodzeń - Kikół - Ciełuchowo - Sikórz - powrót Kikół.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-15
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Czas podstawienia sprzętu (gotowość sprzętu do pracy) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 15 Nazwa: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 15 - Trasa Nr 8 Odśnieżanie ciągnikiem rolniczym z napędem na dwie osie. Janiszewo - Chrostkowo - Wildno - Stalmierz - Obory - Ławki - Nowa Wieś - Chrostkowo - Adamowo (skrzyżowanie z drogą nr 557) - powrót - Chrostkowo - Nowa Wieś - Ławki- Obory - Stalmierz - Wildno - Chrostkowo - Janiszewo
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90630000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-15
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Czas podstawienia sprzętu (gotowość sprzętu do pracy) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 16 Nazwa: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 16 - Trasa Nr 9 Odśnieżanie ciągnikiem rolniczym z napędem na dwie osie. Sumin - Lipno - przejazd drogą Nr 67 - Lipno - Ośmiałowo - Komorowo - Żabieniec - Brzeźno - powrót Żabieniec - Gnojno - powrót Żabieniec - Ośmiałowo - Lipno - Maliszewo - Brzeźno - powrót Lipno - przejazd droga Nr 67 - Lipno - Sumin
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-15
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Czas podstawienia sprzętu (gotowość sprzętu do pracy) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 17 Nazwa: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 17 - Trasa Nr 10 Odśnieżanie ciągnikiem rolniczym z napędem na dwie osie. Bobrowniki - Radomice - powrót Bobrowniki - Polichnowo - Winduga - (granica powiatu) - powrót Rachcin - Cyprianka - (granica powiatu) - powrót Rachcin - Bobrowniki - Rybitwy - Wąkole - powrót Rybitwy - Bobrowniki - Bógpomóż - powrót Bobrowniki
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-15
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Czas podstawienia sprzętu (gotowość sprzętu do pracy) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 18 Nazwa: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 18 - Trasa Nr 11 Odśnieżanie ciągnikiem rolniczym z napędem na dwie osie. Wymyślin - Dąbrówka - Liciszewy (granica powiatu) - powrót Dąbrówka - Wymyślin - Wola - Trutowo - Mazowsze - (granica powiatu) - powrót Trutowo - Wola (skrzyżowanie z droga Nr 10) - Wola - Osówka - (granica powiatu) - powrót Wola - Wymyślin
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-15
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Czas podstawienia sprzętu (gotowość sprzętu do pracy) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 19 Nazwa: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 19 - Trasa Nr 12 Odśnieżanie ciągnikiem rolniczym z napędem na dwie osie. Kolankowo - Głodowo - powrót Kolankowo - Józefkowo - Skępe - do skrzyżowania z droga nr 10 - ul. Krótka - Kukowo - Czermno - powrót Kukowo - Boguchwała - Gorzeszyn - Huta - powrót Boguchwała - Kukowo - Skępe
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-15
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Czas podstawienia sprzętu (gotowość sprzętu do pracy) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 20 Nazwa: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 20 - Trasa Nr 13 Odśnieżanie ciągnikiem rolniczym z napędem na dwie osie. Chlebowo - Karnkowo (skrzyżowanie) - Kolankowo - powrót Karnkowo - Chodorążek - Wioska - powrót do dr. nr 10 - Łąkie - Krzyżówka - do gr. powiatu - Łąkie - Wioska - Chodorążek - Chlebowo
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-15
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Czas podstawienia sprzętu (gotowość sprzętu do pracy) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 21 Nazwa: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 21. Odśnieżanie równiarką samojezdną dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego (trasa wg aktualnych potrzeb)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-15
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Czas podstawienia sprzętu (gotowość sprzętu do pracy) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 22 Nazwa: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 22. Odśnieżanie ładowarką o pojemności łyżki pow. 2 m3 – gmina Kikół i Chrostkowo (trasa wg aktualnych potrzeb) Zadanie Nr 23.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-15
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 23 Nazwa: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 23. Odśnieżanie ładowarką o pojemności łyżki pow. 2 m3 – gmina Skępe i Tłuchowo (trasa wg aktualnych potrzeb)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-15
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Czas podstawienia sprzętu (gotowość sprzętu do pracy) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 24 Nazwa: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 24. Odśnieżanie ładowarką o pojemności łyżki pow. 2 m3 – gmina Wielgie i Dobrzyń n/Wisłą (trasa wg aktualnych potrzeb)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-15
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Czas podstawienia sprzętu (gotowość sprzętu do pracy) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 25 Nazwa: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 25. Odśnieżanie ładowarką o pojemności łyżki pow. 2 m3 – gmina Lipno i Bobrowniki (trasa wg aktualnych potrzeb)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-15
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Czas podstawienia sprzętu (gotowość sprzętu do pracy) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 26 Nazwa: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 26 - Trasa Nr 1 Odśnieżanie koparko – ładowarką (typu KS, TUR, JCB lub podobna) Marianki - Koziróg Leśny - Mysłakówko - powrót Koziróg Leśny - Małomin - Kamień Kmiecy - Jasień - powrót Kamień Kmiecy - Wyczałkowo - Tłuchowo - powrót Kamień Kmiecy - Małomin - Marianki.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-15
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Czas podstawienia sprzętu (gotowość sprzętu do pracy) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 27 Nazwa: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 27 - Trasa Nr 2 Odśnieżanie koparko – ładowarką (typu KS, TUR, JCB lub podobna) Tłuchowo - Kłobukowo - powrót Tłuchowo - przejazd drogą Nr 541 - Turza Wilcza - Borowo - powrót Turza Wilcza - przejazd drogą Nr 541 - Chalin - Mokowo - powrót Chalin - Michałkowo - Sobowo - powrót Chalin - Tłuchowo.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-15
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Czas podstawienia sprzętu (gotowość sprzętu do pracy) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 28 Nazwa: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 28 - Trasa Nr 3 Odśnieżanie koparko – ładowarką (typu KS, TUR, JCB lub podobna) Kochoń - Wylazłowo - powrót Mokowo - Dobrzyń n/W - przejazd drogą Nr 562 - Dobrzyń n/W - Bachorzewo - Zbyszewo - powrót Bachorzewo - Dobrzyń n/W Mokowo - Kochoń
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-15
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Czas podstawienia sprzętu (gotowość sprzętu do pracy) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 29 Nazwa: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 29 - Trasa Nr 4 Odśnieżanie koparko – ładowarką (typu KS, TUR, JCB lub podobna) Oleszno - Wielgie - powrót Oleszno - Zaduszniki - Krojczyn - przejazd drogą Nr 562 - Krojczyn - Glewo - Dyblin - powrót Glewo - Krojczyn - Zaduszniki - Złowody - Szpiegowo - powrót Złowody - Zaduszniki - Oleszno - Bętlewo - powrót Oleszno
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-15
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Czas podstawienia sprzętu (gotowość sprzętu do pracy) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 30 Nazwa: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 30 - Trasa Nr 5 Odśnieżanie koparko – ładowarką (typu KS, TUR, JCB lub podobna) Witkowo - Kłokock - Radomice - powrót Kłokock - Witkowo - Łochocin - powrót Wichowo - Zaduszniki - Cyprianka (granica powiatu) - Zaduszniki - Wichowo- Witkowo - Złowody - powrót Witkowo.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-15
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Czas podstawienia sprzętu (gotowość sprzętu do pracy) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 31 Nazwa: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 31 - Trasa Nr 6 Odśnieżanie koparko – ładowarką (typu KS, TUR, JCB lub podobna) Suradówek - Wielgie - przejazd drogą NR 558 - Wielgie - Tupadły - Zakrzewo - powrót Wielgie - przejazd drogą nr 558 - Wielgie - Czarne - Tomaszewo - Lipno - powrót Czarne - Suszewo - powrót Czarne - Suradówek - Piątki - Wierzbick - powrót Piątki
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-15
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Czas podstawienia sprzętu (gotowość sprzętu do pracy) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 32 Nazwa: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 32 - Trasa Nr 7 Odśnieżanie koparko – ładowarką (typu KS, TUR, JCB lub podobna) Kikół - Grodzeń - Lipno - powrót Grodzeń - Makowiec - powrót Grodzeń - Wildno - Kawno - powrót Wildno - Grodzeń - Kikół - Ciełuchowo - Sikórz - powrót Kikół.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-15
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Czas podstawienia sprzętu (gotowość sprzętu do pracy) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 33 Nazwa: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 33 - Trasa Nr 8 Odśnieżanie koparko – ładowarką (typu KS, TUR, JCB lub podobna) Janiszewo - Chrostkowo - Wildno - Stalmierz - Obory - Ławki - Nowa Wieś - Chrostkowo - Adamowo (skrzyżowanie z drogą nr 557) - powrót - Chrostkowo - Nowa Wieś - Ławki- Obory - Stalmierz - Wildno - Chrostkowo - Janiszewo
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-15
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Czas podstawienia sprzętu (gotowość sprzętu do pracy) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 34 Nazwa: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 34 - Trasa Nr 9 Odśnieżanie koparko – ładowarką (typu KS, TUR, JCB lub podobna) Sumin - Lipno - przejazd drogą Nr 67 - Lipno - Ośmiałowo - Komorowo - Żabieniec - Brzeźno - powrót Żabieniec - Gnojno - powrót Żabieniec - Ośmiałowo - Lipno - Maliszewo - Brzeźno - powrót Lipno - przejazd droga Nr 67 - Lipno - Sumin
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-15
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Czas podstawienia sprzętu (gotowość sprzętu do pracy) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 35 Nazwa: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 35 - Trasa Nr 10 Odśnieżanie koparko – ładowarką (typu KS, TUR, JCB lub podobna) Bobrowniki - Radomice - powrót Bobrowniki - Polichnowo - Winduga - (granica powiatu) - powrót Rachcin - Cyprianka - (granica powiatu) - powrót Rachcin - Bobrowniki - Rybitwy - Wąkole - powrót Rybitwy - Bobrowniki - Bógpomóż - powrót Bobrowniki
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-15
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Czas podstawienia sprzętu (gotowość sprzętu do pracy) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 36 Nazwa: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 36 - Trasa Nr 11 Odśnieżanie koparko – ładowarką (typu KS, TUR, JCB lub podobna) Wymyślin - Dąbrówka - Liciszewy (granica powiatu) - powrót Dąbrówka - Wymyślin - Wola - Trutowo - Mazowsze - (granica powiatu) - powrót Trutowo - Wola (skrzyżowanie z droga Nr 10) - Wola - Osówka - (granica powiatu) - powrót Wola - Wymyślin
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-15
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Czas podstawienia sprzętu (gotowość sprzętu do pracy) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 37 Nazwa: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 37 - Trasa Nr 12 Odśnieżanie koparko – ładowarką (typu KS, TUR, JCB lub podobna) Kolankowo - Głodowo - powrót Kolankowo - Józefkowo - Skępe - do skrzyżowania z droga nr 10 - ul. Krótka - Kukowo - Czermno - powrót Kukowo - Boguchwała - Gorzeszyn - Huta - powrót Boguchwała - Kukowo - Skępe
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-15
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Czas podstawienia sprzętu (gotowość sprzętu do pracy) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 38 Nazwa: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 38 - Trasa Nr 13 Odśnieżanie koparko – ładowarką (typu KS, TUR, JCB lub podobna) Chlebowo - Karnkowo (skrzyżowanie) - Kolankowo - powrót Karnkowo - Chodorążek - Wioska - powrót do dr. nr 10 - Łąkie - Krzyżówka - do gr. powiatu - Łąkie - Wioska - Chodorążek - Chlebowo
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-15
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Czas podstawienia sprzętu (gotowość sprzętu do pracy) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu.html (264kB) html
SIWZ.pdf (1441kB) pdf
Załącznik do SIWZ w formacie Word.docx (176kB) word
Modyfikacja treści SIWZ.pdf (154kB) pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (593kB) pdf
Modyfikacja zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (395kB) pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zadanie 31 i 33.pdf (52kB) pdf
Ogłoszenie nr 500060584-N-2017 z dnia 17-11-2017 r..pdf (460kB) pdf

 
  

Odpowiada za treść: Beata Retlikowska
Opublikował: Beata Retlikowska (26 września 2017, 11:31:20)

Ostatnia zmiana: Beata Retlikowska (17 listopada 2017, 12:50:31)
Zmieniono: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 268

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij