ZAWIADOMIENIE O XVI SESJI RADY POWIATU W LIPNIE06.05.2020

ZAWIADOMIENIE O XVI SESJI RADY POWIATU W LIPNIE

06.05.2020

Lipno, dnia 6 maja 2020 roku

R.0002.3.2020

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że na dzień 15 maja 2020 roku (piątek), godz. 12.00 zwołuję XVI sesję Rady Powiatu w Lipnie. Sesja odbędzie się w auli Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie, ul. Okrzei 3.

Proponowany porządek obrad XVI sesji:

 1. Otwarcie XVI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Przedstawienie porządku obrad XVI sesji.

 5. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych Powiatu Lipnowskiego.

 8. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Lipnie w 2019 roku.

 9. Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Lipnowskiego za 2019 rok.

 10. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za rok 2019 i zachodzących zmian w ramach poszczególnych celów wyznaczonych w programie.

 11. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.

 12. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipnie za rok 2019.

 13. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie oraz organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2019.

 14. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.

 15. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w 2019 roku.

 16. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020,

 2. zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XIII/114/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2020-2029,

 3. udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2020 Gminie Wielgie na dofinansowanie inwestycji drogowych,

 4. udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2020 Gminie Tłuchowo na dofinansowanie inwestycji drogowych,

 5. udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2020 Gminie Kikół na dofinansowanie inwestycji drogowych,

 6. udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2020 Gminie Lipno na dofinansowanie inwestycji drogowych,

 7. udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2020 Gminie Bobrowniki na dofinansowanie inwestycji drogowych,

 8. udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2020 Gminie Miasto Dobrzyń n. Wisłą na dofinansowanie inwestycji drogowych,

 9. udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2020 Gminie Miasto Lipno na dofinansowanie inwestycji drogowych,

 10. oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie w 2019 roku,

 11. zmiany uchwały Nr XV/130/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku,

 12. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 1408/1, 1410/9 położonych przy ul. Nieszawskiej w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna.

 1. Sprawy różne i komunikaty.

 2. Zakończenie.
metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Rady Powiatu w Lipnie (6 maja 2020)
Opublikował: Marta Piątkiewicz (7 maja 2020, 10:16:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 233